Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая — «Особливості формування і реалізації кадрової стратегії підприємства»

Курсовая — «Особливості формування і реалізації кадрової стратегії підприємства»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: стратегія підприємства

Тема: Особливості формування і реалізації кадрової стратегії підприємства

(Особенности формирования и реализации кадровой стратегии предприятия)

Объем: 36 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти формування і реалізації кадрової стратегії підприємства

1.1. Сутність кадрової стратегії підприємства

1.2. Особливості формування і реалізації кадрової стратегії підприємства

1.3. Коротка характеристика ПП «РіалЕлітСервіс РЛК»

РОЗДІЛ 2. формування і реалізація кадрової стратегії підприємства ПП «РіалЕлітСервіс РЛК»

2.1. Кадрова політика і стратегія розвитку персоналу ПП «РіалЕлітСервіс»

2.2. Ефективність управління персоналом ПП «РіалЕлітСервіс»

Розділ 3. розробка кадрової стратегії ПП «РіалЕлітСервіс»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Додатки

 

Вступ 

Актуальність теми курсової роботи.Керівники підприємства повинні будувати свої відносини з працівниками на основі довгострокового партнерства, соціальної відповідальності, орієнтира на професійний й особистісний розвиток співробітників. Усе це вимагає зваженого, продуманого й грамотного управлінського впливу, передбачення шляхів розвитку підприємства. Під часглобальної фінансово-економічної кризи мета вітчизняних підприємств зводиться, як правило, довиживання. При цьому тактичні цілі спрямовані навсебічне скорочення витрат (у тому числі й економії на заробітній платі), а стратегічні – на збереження кадрового потенціалу. Саме це призводить до протиріччя, з яким стикаються промислові підприємства, оскільки зростаюча заборгованість перед працівниками щодо заробітної платні призводить до втрати найбільш цінних й затребуваних фахівців, потреба в яких виникне, як тільки економічна ситуація в країні почне налагоджуватися. Розробка кадрової стратегії й наступна систематична її реалізація дозволять підприємству підвищити ефективність використання свого трудового потенціалу, відповідно, більш повно реалізувати конкурентні переваги, а в довгостроковій перспективі – стануть фактором прискорення економічного розвитку й стабілізації.

Актуальність і необхідність дослідження питань планування персоналу підприємства  обумовили вибір теми курсової роботи, визначили її мету, завдання і структуру.

Інформаційною базоюдослідження стали праці вітчизняних вчених, що досліджували дане питання, а також нормативно-правові акти.

На цей час питання стратегічного управлення персоналом найбільш повно розглянуто такими закордонними вченими-економістами, як Ж. Баярд й М. Ленднік-Хел,Г. Цедек й О. Кабсіо, Дж. Райт й Б. Снелл. Формуванням безпосередньо кадрової стратегії присвячені праці М.М. Мартиненко, А.В. Шегда, Н.І. Склярук, Т.В. Білорус, В. Рутицька, О. Прімєрова.

Мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб вивчити один з найважливіших аспектів теорії і практики управління - особливості формування і реалізації кадрової стратегії підприємства, а також розглянути практичне застосування кадрової стратегії підприємства на прикладі ПП «РіалЕлітСервіс РЛК».

Досягнення поставленої мети в курсовій роботі вирішувалось через розв’язання таких методологічних і практичних завдань:

- розглянути сутність кадрової стратегії підприємства;

- вивчити особливості формування і реалізації кадрової стратегії підприємства

- дослідити коротку характеристику досліджуваного підприємства;

- розглянути кадрову політику і стратегія розвитку персоналу ПП «РіалЕлітСервіс»;

- оцінити ефективність управління персоналом ПП «РіалЕлітСервіс»;

- обґрунтувати особливості розробки кадрової стратегії ПП «РіалЕлітСервіс».

Предметом дослідженняє методологічні, методичні та прикладні аспекти кадрової стратегії підприємства.

Об’єктом дослідженняє персонал підприємства ПП «РіалЕлітСервіс РЛК».

Період дослідження – 2009 -2011 роки.

Структура роботи.Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури, додатків. Об’єм роботи – 35 сторінок в комп’ютерному наборі, в тому числі з 9 таблиць та 2 рисунки.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Атонов В.Ф. Об измерении квалификационного ресурса кадрового научного потенциала // Наука та наукознавство. – 2011. - № 1. – С. 51 – 64.
  2. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера.: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004.- 304с.
  3. Береговий І. Кадрова політика – головний елемент у системі «Державне управління» // Українська Акад. Держ. Упр. При Президентові України. Зб. Наук. Пр. – К., 2008. – Вип.1: Реформування державної служби в Україні: стан, проблеми та перспективи. – С.30-37.
  4. Бисага В. Бенчмаркинг: опорная точка для вашего бизнеса // Менеджмент и менеджер. - 2003. - №5. - С. 53-56.
  5. Бойко Є. Фінансове забезпечення підготовки кадрового потенціалу в Україні // Особливості економічної політики постсоціалістичних країн в умовах глобалізації світової економіки (Приклад України). – К., 2010. – Модуль 2, (ч.2). – С.102-106.
  6. Виноградський М.Д., Бєляєва С.В., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом. Навч. пос. для ВНЗ.– К.:ЦУЛ.- 2006.- 500 с.
  7. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник для вузов. - М.: Гардарика, 1998.
  8. Губа О. Концептуально-методологічні підходи до дослідження проблем формування і реалізації кадрової політики // Вісн. Укр. Акад. Держ. Управління при Президентові України. – 2009. - № 2. – С.284 – 293.
  9. Дубова І.П. Формування ефективної кадрової політики – кадрового аудиту організації: [Робота з персоналом] // Проблеми науки. – 2011. - № 2. – С.47-50.

10. Завадський М.С. Менеджмент. - К.: Українсько - фінський інститут менеджменту і бізнесу, 2002 – 543с.

11. Іщенко О. Актуальні питання кадрової політики на сучасному етапі // Вісн. Укр. Акад. Держ. Управління при Президентові України. – 2009. - № 1. – С.5 – 11.

12. Крамаренко В.І., Холода Б.І. Управління персоналом фірми:  Навчальний посібник.- Київ: ЦУЛ, 2003. - 272с.

13. Круглов М. И. Стратегическое управление фирмой: Учебник - М.: Русская деловая литература, 1998.

14. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом.: Навчальний посібник.- Житомир: ЖІТІ, 2002. - 345с.

15. Левковець П. Р. Кадрове забезпечення підприємств виробничої та ринкової інфраструктури – основа економічного зростання // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. – К., 2011. – Вип.12. – С.290-295.

16. Логутенко В. Влияние кадровой политики на оптимизацию работы предприятий общественного питания // Ресторанная жизнь. – 2009. - № 5. – С.20.

17. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента/Пер. с англ. - М.: Дело, 1998.

18. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент. - К.: ЕксОб, 2001.

19. Норд Г. Л. Концепція формування кадрового потенціалу в умовах економічних перетворень // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2009. – Вип.1 (6). – С.39-43.

20. Понятовський В. Напрямки вдосконалення управління кадрами організації // Вісн. Терноп. Акад. Нар. Госп-ва. – 2009. – Вип 7/4. – С.89 – 90.

21. Попов С. А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». - М: ИНФРА-М, 2000. - Модуль 4.

22. Производительность труда «белых воротничков» // Под ред В.В.Зотова – М.: Экономика, 2009 – 419с.

23. Рекомендации по совершенствованию организации заработной платы и премирования работников производственных отраслей народного хозяйства – М.: Экономика, 2003 – 240с.

24. Тарнавская Н. Стратегия развития персонала фирмы: актуальные вопросы теории и отечественной практики // Персонал, 2007, №5, с.20-27.

25. Томпсон А. А. Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник / Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева и М. И. Соколовой. - М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

26. Усенко І.М. Стратегічні напрями кадрового менеджменту регіонального рівня // Збiрник наукових праць Української Академiї державного управлiння при Президентовi України. Вип. 1. Ч. IV: Державне управлiння та мiсцеве самоврядування (Матерiали Першого мiжнар. Наук. нутрішнь) / Редкол.: Г.I. Мостовий (кер.) та iн. – Х., 2011. – С. 15 – 16

27. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник. - 2-е изд. доп. - М.: Интел-Синтез, 1998.

28. Фурман А. Від управління кадрами – до управління людськими ресурсами // Вісн. Податк. Служби України. – 2009. - №1. – С.61-63. – (Модернізація податкової служби)

29. Хміль Ф.У. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488с.

30. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навч.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 112с.

  1. 31.  Ципкін Ю.А. Управління персоналом.: Навчальний посібник для вузів. – М.: ЮНІТІ – ДАНА, 2001.- 446с.

32. Чернівська Л. Розроблення сучасних підходів до мотивації персоналу в менеджменті // Україна: аспекти праці, 2008, №8, с.37-39.

Шамота В. М. Шляхи підвищення ефективності системи підготовки кадрів в умовах ринкових реформ // Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки. – К., 2007. – С.96-103.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу