Курсовая — «Статистика ринку будівництва»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: статистика ринків

Тема: Статистика ринку будівництва

(Статистика рынка строительства)

Объем: 56 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

1.1. Ринок будівництва як об'єкт статистичного дослідження

1.2. Законодавче регулювання ринку будівництва України

1.3. Проблеми та перспективи розвитку ринку будівництва України

1.4. Постановка задачі

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ РИНКУ БУДІВНИЦТВА

2.1. Система основних показників ринку будівництва

2.2. Аналітичний огляд математичних моделей ринку будівництва

2.3. Методи аналізу ринку будівництва України

РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

3.1. Статистичний аналіз показників динаміки та структури ринку будівництва України

3.2. Застосування методів групування та кластерного аналізу для дослідження ринку будівництва

3.3. Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз

ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Бугров, О.  Ринкові системи управління будівництвом [Текст] / О. Бугров, О. Бугрова // Інвестиції: Практика та досвід : аналіз. Прогнози. Коментар. - 2012. - № 2. - С. 46-50
  2. Дубина, И.Н. Математико-статистические методы в эмпирических социально-экономических исследованиях: учебное пособие / И. Н. Дубина. - М. : Финансы и статистика : Инфра-М, 2010. - 416 с.
  3. Ергономіка в будівництві підручник. - Дн-ск : ІМА-прес, 2009. - 208 с.
  4. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с.
  5. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування: підручник / В. А. Баженов, Е. З. Криксунов, А. В. Перельмутер, О. В. Шишов. - К. : Каравела, 2011. - 488 с.
  6. Маличенко, И.П. Общая теория статистики. Курс лекций с практическими примерами: учеб. пособие / И. П. Маличенко, О. Е. Лугинин. - Р.-на-Д. : Феникс, 2010. - 187 с.
  7. Омельчук, В. О. Державне регулювання будівництва житла: зарубіжний досвід [Текст] / В. О. Омельчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. - 2012. - № 8. - С. 110-113
  8. Організація будівництва: підручник / С. А. Ушацький, Ю. П. Шейко, Г. М. Тригер та ін. - К. : Кондор, 2007. - 521 с.
  9. Полишук, А. Рынок сторительства жилья: времф завершения начатого / А. Полишук // Финансовые рынки и ценные бумаги : информационно-аналитический журнал. - 2010. - № 1. - С. 30-33

10. Проблемні питання, які стримують розвиток конкуренції на ринку будівництва житла // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2012. - № 5. - С. 49

11. Статистика: навч. посібник / С. О. Мактковський [та ін.]. - 2-ге вид., доп. і випр. - Львів : Новий Світ - 2000, 2011. - 429 с.

12. Статистичний щорічник Полтавської області за 2009 рік [Текст] /. - Полтава : Главное управление статистики, 2010. - 535 с. -

13. Теорія статистики: навч. посібник / М. В. Макаренко [та ін.]. - К. : Кондор, 2010. - 236 с.

14. Теорія статистики: навчальний посібник для вузів / Н. Г. Навроцька [та ін.] ; Академія митної служби України. - Дн-ск : АМСУ, 2011. - 267 с.

15. Тихомиров, Н.П. Методы эконометрики и многомерного статистического анализа: учебник / Н. П. Тихомиров, Т. М. Тихомирова, О. С. Ушмаев. - М. : Экономика, 2011. - 647 с.

16. Шевченко, Ю.  Програмно-цільове управління в системі державного регулювання будівельного комплексу України [Текст] / Ю. Шевченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2010. - № 11. - С. 3-9.

17. Экономика отрасли (строительство): учебник / В. В. Акимов [и др.]. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2011 (Смоленск). - 319 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу