Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая — «Мито, як джерело доходів бюджету та засіб регулювання зовнішньоекономічної діяльності»

Курсовая — «Мито, як джерело доходів бюджету та засіб регулювання зовнішньоекономічної діяльності»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: системы налогообложения

Тема: Мито, як джерело доходів бюджету та засіб регулювання зовнішньоекономічної діяльності

(Пошлина, как источник доходов бюджета и средство регулирования внешнеэкономической деятельности)

Объем: 62 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МИТНО-ТАРИФНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

1.1. Поняття, сутність та походження мита

1.2. Фіскальна та регулююча функції мита

РОЗДІЛ 2 МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ МИТА В СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ

2.1. Застосування мита як джерела доходів бюджету та регулятора зовнішньоекономічної сфери

2.2. Аналіз діючої практики митно-тарифного оподаткування в Україні

РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПРАВЛЯННЯ МИТА ЯК ЗАСОБА РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Проблемні аспекти впливу митно-тарифного регулювання на вітчизняну економіку

3.2. Шляхи удосконалення справляння мита як засобу регулювання зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням вимог СОТ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Бережнюк І.Г. Економічна ефективність митної справи: аналіз критеріїв оцінки / Бережнюк І.Г. // Фінанси України. – 2010 – № 1. – С. 58–66.
  2. Бондаренко С. Митна політика та її зв’язок з економічним становищем в Україні // Митна справа. – 2012. – № 5. – С. 3–9.
  3. Войцещук А.Д. Митна політика: Фіскально-регулюючий аспект / Войцещук А.Д., Іващук І.О. – К.: В-во ТОВ ВД «Мануфактура», 2011. – 160 с.
  4. Державна митна служба України. [Електронний ресурс]. / Режим доступу: http://www.customs.gov.ua., вільний. – Загол. з екрану.
  5. Злепко Н. П. Мито як фіскальний ресурс державного бюджету // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: «Вежа». – 2010. – № 4. – С. 266-269.
  6. Злепко Н. П. Реформування митно-тарифного регулювання як передумова вступу України у СОТ // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету  ім. Володимира Гнатюка. Серія: економіка. – 2009. – № 15.  – С. 49-53.
  7. Ківалов С.В. Митна політика України : підручник / Ківалов С.В., Кормич Б.А. – Одеса: Юридична література, 2008. – 256 с.
  8. Кормич Б. Митне право ЄС як основа європейської інтеграції /             Кормич Б. // Митна справа. – 2010. – № 5(47). – С. 11–17.
  9. Корнєва Т.В. Принципи митного контролю / Корнєва Т.В. // Митна справа. – 2009. – № 4. – С. 73–81.

10. Коросташова І.М. Контрольна діяльність як основна складова компетенції митних органів / Коросташова І.М. // Митна справа. – 2011. – № 1. – С. 43–47.

11. Мазур А.В. Митне регулювання: Європейський вибір та новий міждержавний стандарт / Мазур А.В. // Митна справа. – 2010. – № 5 (47). – С. 17–24.

12. Макогон Ю.В. Митна справа: навчальний посібник / Макогон Ю.В., Яценко А.Б. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

13. Митний кодекс України від 13.03.2012 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

14. Митний контроль та митне оформлення : навч. посібник / [П.В.Пашко, Л.С.Бакуменко, Ю.П.Битяк та ін.]; за ред. М.М.Каленського, П.В.Пашка. – К.:     Т-во «Знання», КОО, 2007. – 284 с. – (Митна справа в Україні).

15. Митниця України: кроки становлення і поступу / К.Є. Гальський, О.Б. Єгоров, С.Г. Дем`янчук , А.П.Павлов. – Одеса: Пласке, 2009.  – 516 с.

16. Опыт стран-членов ВТО по защите национальных интересов на внутреннем и внешнем рынках (журнальный вариант монографического исследования) / Руководитель авторского коллектива член-корреспондент РАН, профессор И. С. Королев //  Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 8. – 128 с.

17. Осика С. Г., Пятницький В. Т., Осика А. С. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі. – К.: УАЗТ, 2004. – 201 с.

18. Пашко П.В. Митна політика та митна безпеки України / Пашко П.В., Пісной П.Я. // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 74–85.

19. Перепелкін С.М. Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав : монографія / Перепелкін С.М. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2008. – 141 с.

20. Підсумки роботи митних органів України за 2011 рік. Інформаційно-аналітичний збірник. – К.: ДМСУ, 2012. – 142 с.

21. Пісной П.Я. Управління митними ризиками як один із методів забезпечення митної безпеки держави / Пісной П.Я. // Вісник Національної академії державного управління. – 2008. – № 2. – С. 177–186.

22. Приймаченко Д.В. Митна політика держави та її реалізація митними органами : монографія / Приймаченко Д.В. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2006. – 332 с.

23. Україна у цифрах у 2011 році: Короткий статистичний довідник / Держкомстат України: За ред. О. Г. Осауленка; відп. за випуск В. А. Головко. – К.: Техніка, 2012. – 262 с.

Ухлинов Л.М. Электронная таможня. Перспективы развития. [Электронный ресурс] / Ухлинов Л.М. // Доклад на второй ежегодной конференции «Государство в XXI веке», 2011. – Интернет издание, сайт корпорации Микрософт. – Электрон. текстовые дан. / Режим доступа: http:// www.msdb.ru/Downloads/Docs/events/gov2011/008_3.ppt. – Загол. з екрану.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу