Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая — «Аналіз виробництва продукції рослинництва»

Курсовая — «Аналіз виробництва продукції рослинництва»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: аналіз господарської діяльності

Тема: Аналіз виробництва продукції рослинництва

(Анализ производства продукции растениеводства)

Объем: 41 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Організаційно-правовий статус та економічні умови розташування підприємства

1.2. Розмір підприємства, його спеціалізація і організаційна структура

1.3. Основні економічні показники господарської діяльності підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

2.1. Значення і задачі аналізу

2.2. Рівень і тенденції динаміки виробництва продукції рослинництва

2.3. Аналіз факторів варіації урожайності вирощувальних культур

2.4. Комплексний статистико-економічний аналіз ефективності виробництва

2.5. Прогнозування рівнів виробництва продукції рослинництва на наближену перспективу

2.6. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. - 2-ге видання, доп. і перероблене / В.Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ,2002. - 624с.
  2. Бабенко А. Фактори підвищення ефективності виробництва гречки // Тваринництво України - 1994. - №4.
  3. Бойко В.І. Регіональні проблеми виробництва гречки // Економіка АПК. - 2000. - №7.
  4. Бугуцький О.А. Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в Україні // Економіка АПК - 1998 - №8.
  5. Глушаченко А.І., Мікуліна М.О. Ефективність виробництва в аграрному секторі: проблеми і тенденції // Вісник Сумського ДАУ. Сер. Фінанси і кредит. Вип. 1 - Суми, 2001.
  6. Гончаренко Н.Г. Зменшення трудомісткості виробництва гречки // Економіка АПК. - 2000. - №1.
  7. Данилан А.А. Бухгалтерський учет в с/х предприятиях –М: АгроПромИздат, 1990-287 с.
  8. Економіка сільського господарства: Навч. посібник / Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий A.A. та ін.; За ред. В.К. Збарського і В.І. Мацибори. - К.: Каравела, 2009. - 264 с.
  9. Завгородний В.И. «Учет и внутренний аудит финансово-расчетных операций в условиях функционирования АРМ бухгалтера» / Бухгалтерский учет и аудит №2-3, 1994, с. 26

10. Загородний В.И. Малофеев Т.Е. , Трубилин И.Т. Анализ хозяйственной деятельности с/х предприятий – М.: АгроПромИхдат, 1990-336с.

11. Іващенко В.І. Болюх М.А. «Економічний аналіз господарської діяльності»: навч. Посібник – К: ЗАТ «Нічлава», 2001-204 с.

12. Коба П.В. Факторний аналіз ефективності виробництва гречки // Вісник СДАУ Се. Фінанси і кредит. Вип.2. - Суми, 2000.

13. Кобзарь Г.А., Бабошко Б.М. «Аналіз господарської діяльності с/г підприємств» - справ очник – М.: Колос , 1990-290 с.

14. Ковянов С.І. , Свободі В.А. «Экономические показатели деятельности с/х предприятий». Справ очник М: АгроПромИздат, 1991, 303 с.

15. Колодка С.І. Підвищення ефективності виробництва гречки // Вісник ХНАУ. Сер. Економіка АПК і природокористування. Вип.3 - Х., 2004 - с. 106-110

16. Куліш М.Ю. Економічна ефективність виробництва та реалізації продукції // Формування високоефективного виробництва та ринку продукції в АПК південного регіону України / За ред. М.Ю. Куліша, І.І. Червена - Миколаїв, 2000.

17. Курган Л.І., Курган В.П. Ефективність сільськогосподарського виробництва // Вісник СДАУ. Сер. Фінанси і кредит - 1999 - №1

18. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навчальний посібник. - КНЕУ. -2004. - 384 с.

19. Лобас Н.Г. «Организация фермерських хазяйств, кооперативов, арендых подразделений, акционерных обществ и ферм в с/х в условиях перехода к рыночной экономике».К: УкрНИИНТИ госплана у УССР. 1990-243 сю

20. Луценко М. Підвищення ефективності виробництва гречки // Тваринництво України - 1999. - №4 - с. 16

21. Маньковский А.Д. Планування і контроль економічних показників виробництва молока в ринкових умовах. // Науковий вісник НАУ. Вип.50 - К., 2002.

22. Мертенс В.П. Економіка сільського господарства. Підручник. В.П. Мертенс, В.І. Мацибора, П.Ф. Жигало та ін.; За ред. В.П. Мертенса.- К.: Урожай, 1995.-288с.

23. Могильний О. Прогресивні технології виробництва гречки // Пропозиція. - 1999.- №5 - с. 42-44

24. Мороз О.В. та ін. Методологічні підходи до визначення ефективності сільськогосподарського виробництва // Статистика України - 2002 - №4.

25. Наумов О.Б. Визначення економічної ефективності виробництва за узагальнюючими показниками // Економіка АПК - 2000 - №5.

26. Несторенко Н. Резерви виробництва гречки. - Пропозиція. - 1999. - №2.

27. Попович Т.Я. «Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання» підручник – Тернопіль. Економічна думка, 2001 - 454 с .

28. Руснак П.П. Економіка сільського господарства. Підручник. П.П. Руснак, В.В. Жибко, М.М. Рудий, А.А. Чалий.; За ред. П.П. Руснака.- К.: Урожай, 1998.-320с.

29. Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности» - учебное пособие 4 издание , переработка и дополнение Минск, 1999, 618 с. 

30. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК.- Минск: ИП «Екоперспектива», 2000. - 688с.

31. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. - 2-ге видання. - К.: Алеута, 2003. - 485 с.

32. Ткачук С.П. Економічна ефективність виробництва гречки та шляхи її підвищення // Зб. наукових праць Уманського ДАУ. Вип.56. - Умань, 2003.

33. Уланчук В., Мудрак Р. Шляхи підвищення ефективності виробництва гречки // Економіка АПК. - 1999. - №11.

34. Фіщук О.М. Організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва // Збірник наукових праць Луганського НАУ. Сер. Економічні науки. Вип. 14. Т.1: мат. міжнародної науково-практичної конференції, - Луганськ, 2002.

35. Червен І.І., Гаркуша О.М. Про методику оцінки економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип. 5 / Миколаївський СГІ - Миколаїв, 1998.

Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.: За ред. акад.. НАНУ, проф.М.Г. Чумаченка .-2-е вид, перероб. і доп.-К.: КНЕУ, 2003. - 556с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу