Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая — Виробничі ресурси сільского господарства та підвищення економічної ефективності їхнього використання

Курсовая — Виробничі ресурси сільского господарства та підвищення економічної ефективності їхнього використання

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: економіка та підприємництво

Тема: Виробничі ресурси сільского господарства та підвищення економічної ефективності їхнього використання

(Производственные ресурсы сельского хозяйства и повышение экономической эффективности их использования)

Объем: 45 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ

1.1. Суть ресурсного потенціалу ефективності використання виробничих ресурсів

1.2. Основні положення методики економічної ефективності використання виробничих ресурсів 

РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЧИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

2.1. Організаційно-економічна характеристика господарства

2.2. Динаміка забезпеченості господарства виробничими ресурсами

2.3. Економічна ефективність використання виробничих ресурсів

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ

3.1. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ 

Постановка проблеми. В ринкових умовах успішний розвиток сільськогосподарських підприємств тісно пов’язаний із організаційно-економічними аспектами збільшення фондовіддачі від кожної затраченої одиниці коштів наявних ресурсів. Удосконалення оптимізації використання їх структури сприятиме покращенню результативної діяльності агроформувань різних форм власності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми використання ресурсного забезпечення вивчалось багатьма вітчизняними вченими-аграріями, серед яких слід відмітити В. Г. Андрійчука, П. С. Березівського, В. П. Галушка, О. Ю. Єрмакова, М. І. Кісіля, Б. Й. Пасхавера, В. М. Трегобчука та багато інших. Поряд з цим, проблема формування і раціонального використання ресурсів сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації аграрного сектора України потребує більш детального вивчення.

Метою дослідження є вивчення особливостей використання ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства КФГ «Українка» Червоногвардійського району, визначення шляхів та пріоритетних завдань для покращення його раціонального використання.

Об’єкт дослідження – виробничі ресурси сільськогосподарського підприємства. Предмет дослідження – виробничі ресурси КФГ «Українка» Червоногвардійського району.

Задачі дослідження:

 1. Розглянути наукові основи економічної ефективності використання виробничих ресурсів.
 2. Охарактеризувати забезпеченість сільськогосподарського підприємства виробничими ресурсами та ефективність їх використання.
 3. Висвітлити шляхи підвищення економічної ефективності використання виробничих ресурсів.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Аничин Л. М. Оптимизационные методы и рынок / Л. М. Аничин // Проблеми реформування в агропромисловому комплексі : зб. наук. пр., Харьк. держ. аграрн. ун-т. – Харьків, 1997. – С. 23-29.
 2. Білоусько Т. Ю. Формування, реструктуризація і використання виробничого потенціалу в нових умовах господарювання : автореф. дис. … канд. екон. наук / Т. Ю. Білоусько. – Харків, 1998. –16 с.
 3. Бронштейн М. Внутризональное выравнивание условий производства в сельском хозяйстве / М. Бронштейн // Вопр. економики. – 1972. – №4. – С. 77-85.
 4. Бугуцький О. А. Особливості формування і функціонування ринку робочої сили в аграрному секторі економіки / О. А. Бугуцький, Г. І. Купалова // Україна: аспекти праці. – 1996. – № 2-3. – С. 7-14.
 5. Веденічев П. Ф. Економічна оцінка землі / П. Ф. Веденічев, П. П. Маракулін. – К. : Урожай, 1964. – 124 с.
 6. Дієсперов В. Визначення ефективності в сільськогосподарському підприємстві / В. Дієсперов // Економіка України. – 2007. – №10. – С. 70-78.
 7. Економіка сільського господарства / П. П. Руснак, В. В. Жебрак, М. М. Рудий, А. А. Чалий; За ред. П. П. Руснака. – К. : Урожай, 1998. – 320 с.
 8. Економіка сільського господарства: Навч. посібник / В. К. Збарський, В. І. Мацибора, А. А. Чалий та ін.; за ред. В. К. Збарського і В. І. Мацибори. – К. : Каравелла, 2009. – 264 с.
 9. Коноплев Г. П. Производственный потенциал в хозяйственном механизме АПК Литвы / Г. П. Коноплев // Планирование и учет в сельскохозяйственных предприятиях. – 1989. – №2. – С. 20-24.

10. Лайко П. А., Борщ А. Г., Довженко І. І. Фінанси підприємств : Методичні рекомендації / П. А. Лайко, А. Г. Борщ, І. І. Довженко. – К.: НАУ, 2007. – 180 c.

11. Лупенко Ю. О. Економічні передумови становлення ринку сільськогосподарських земель / Ю. О. Лупенко // Ринок землі. – 2002. – №3. – С. 41-44.

12. Реформування та розвиток підприємництва агропромислового виробництва / За ред. П. Т. Саблука. – К : ІАЕ, 1999. – 532 с.

13. Саблук П. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України / П. Саблук // Економіка України. – 2008. – №12. – С. 4-18.

14. Ситник В. П. Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази АПК в Україні / В. П. Ситник // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 19-29.

15. Третяк А. М. Стан та проблеми управління земельними ресурсами в Україні / А. М. Третяк // Вісник аграрної науки. – 2001. - №8. – С. 5-11.

16. Фінанси підприємств : Підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. та допов. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 139-172.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу