Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая — Міжнародні економічні зв’язки України з Францією

Курсовая — Міжнародні економічні зв’язки України з Францією

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: регіональна економіка

Тема:  Міжнародні економічні зв’язки України з Францією

(Международные экономические связи Украины с Францией)

Объем: 58 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Сутність та значення міжнародних економічних зв’язків у становленні національної економіки країни

Розділ 2. Принципи формування механізму зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Західної Європи

Розділ 3. Передумови виникнення та етапи розвитку міжнародних економічних зв’язків України з Францією

Розділ 4. Основні напрямки економічного співробітництва України з Францією

Розділ 5. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України з Францією

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Гетьман О.О., Власик В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.В. Багрової. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2010. – 384 с. 
2.  Економіка зарубіжних країн : підручник / [Філіпенко А.С., Бураковський І.В. та ін.] ;за ред. А.С. Філіпенка. – К. : КНДУ, 2009. – 384 с.
3.  Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
4.  Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Ред. І.І. Дахно. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 360 с
5.  Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - 6-те вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 407 с. - (Вища освіта XXI століття)
6.  Кокорін В. Конкурентоспроможність економіки України / В. Кокорін // Бізнес та Економіка. — 2012. — № 5. — С. 9–11.
7.  Кругман П. Р. Международная экономика. Теория и политика: учебник для вузов / П. Р. Кругман, М. Обстфельд ; пер с англ. ; под ред. В. П. Колесова, М. В. Кулакова. – М. : Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 2009. – 799 с. 
8.   Малик Я. Європейський Союз / Я. Малик, О. Киричук, І. Залуцький. — Львів, 2011. — 610 с.
9.   Міжнародна економічна інтеграція на початку ХХІ століття. — К.: Знання України, 2010. — 299с.
10. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов; Ред.О.Б. Чернега. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 592 с
11. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2008. — 948с.
12. Основи міжнародної торгівлі: Навчальний посібник/за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвинової; 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ: “Центр навчальної літератури”, 2008. – 656 с. 
13. Пироженко О. В.Європейська інтеграція України як проблема економічної діяльності / О. В. Пироженко // Контекст. —2012. — № 2. Режим доступу : http://www.vkontexte.ru/ 
14. Покрещук О.О. Правове регулювання міжнародної торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ/СОТ. – К.: Зовнішня торгівля, 2009. – 512 с.
15. Прорив в Європу / В. Сиденко // Політика і час. —2012. — № 8. — Режим доступу : http://b.rbc.ua/rus/showcard/14414.
16. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека / [Андрійчук В.Г.,Власюк О.С., Мокій А.І., Титаренко В.П.]. – К. : НІСД, 2010. – 148 с.
17. Румянцев А. П., Климко Г. Н., Рокоча В. В., Савчук В. І., Дідківський М. І. Міжнародна економіка: Підручник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Анатолій Павлович Румянцев (ред.). — К. : Знання-Прес, 2009. — 448с.
18. Спиридонов И. А. Світова економіка. М.: ИНФРА-М, 2008 р.
19. Філіпенко А. Новий етап зовнішньоекономічних зв’язків України / А. Філіпенко, О. Шнирков //Економіка України. — 2012. — № 1. — С. 11–14.
20. Фомичев В. И. Міжнародна торгівля. М.: ИНФРА-М, 2008 р.
21. Фомишин С. В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. Київ.: 2007р.
22. Циганкова Т.М., Петрашенко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2009. – 488. 
23. Чалий В. Перспективы евроинтеграции Украины / В. Чалик // Аргументы и факты. — 2012. — № 25. — С. 6 — 10. 
24. Черевань В. П., Румянцев А. П., Романенко Л. Ф. Міжнародна економічна діяльність: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Слово, 2008. — 278с.
25. Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика. — Л. : Каменяр, 2008. — 719с. 
26. Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами за 2005–2012 рр. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
27. Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за 2000–2012 рр. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
28. Міністерство економіки України. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=35620.
29. http://ukrexport.gov.ua/ukr/z_info/fin/1039.html
30. http://www.customs.gov.ua - офіційний Інтернет-сайт Державної митної служби України
31. http://www.france.com.ua - Офіційний Інтернет-сайт посольства Франції в Україні
32. http://www.stat.fi/index_en.html
33. http://www.ukrstat.gov.ua 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу