Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая — Організаційний потенціал підприємства, особливості його оцінки

Курсовая — Організаційний потенціал підприємства, особливості його оцінки

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: управління трудовим потенціалом

Тема:  Організаційний потенціал підприємства, особливості його оцінки

(Организационный потенциал предприятия, особенности его оценки)

Объем: 51 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ, НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ

1.1 Сутність і складові організаційного потенціалу підприємства

1.2 Розвиток організаційного потенціалу як фактор зростання підприємства

1.3 Коротка характеристика діяльності підприємства

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ «СЕЛИДІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

2.1 Аналіз ресурсів управлінського персоналу

2.2 Побудова графоаналітичної моделі «Квадрат потенціалу» оцінки потенціалу ВАТ «Селидівський хлібокомбінат»

2.3 Аналіз ресурсів технічного оснащення управлінської праці

2.4 Аналіз ресурсів інформаційного забезпечення управління

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАРОЩУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ 

Рівень організації роботи підприємства значно впливає на кінцеві результати його діяльності.

У сучасних умовах господарювання система управління на більшості вітчизняних підприємств зазнала великих змін. Однак, напрямки розвитку системи управління підприємствами остаточно не сформувалися.

Досвід зарубіжних фірм і практика роботи вітчизняних організацій показують, що істотним реальним резервом їх розвитку є формування організаційного потенціалу підприємства.

Організаційний потенціал - можливість приведення всіх взаємопов'язаних і взаємообумовлених ресурсів підприємства у відповідність до обраної стратегії [3, с.143].

В даний час багато авторів присвятили свої дослідження питанням розвитку організаційного потенціалу підприємства, однак, до сьогоднішнього дня багато питань повністю не вирішені і продовжують розроблятися.

Підприємства, що належать до однієї галузі і мають схожу структуру використовуваних ресурсів, показують різні економічні та фінансові результати своєї діяльності. Це актуалізує питання «про організаційний потенціал».

Сукупність даних обставин обумовлює актуальність обраної теми курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є фінансово-господарська діяльність Відкритого акціонерного товариства «Селидівський хлібокомбінат».

Предмет дослідження - рівень організаційного потенціалу промислового підприємства.

Метою курсової роботи є аналіз реалізації продукції промислової організації, а також пошук резервів для її збільшення.

Для досягнення зазначеної мети в роботі були поставлені і вирішені наступні завдання:

1. Вивчена сутність організаційного потенціалу підприємств.

2. Приведено дослідження складових організаційного потенціалу промислового підприємства.

3. Проведено аналіз ресурсів управлінського персоналу.

4. Проаналізовано ресурс и технічного оснащення управлінської праці.

5.  Проведена оцінка ресурсів інформаційного забезпечення управління.

6. Виявлено основні напрямки нарощування організаційного потенціалу підприємства.

Методологічною основою роботи є публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, а також Інтернет-ресурси, в яких розглядаються питання, присвячені аналізу організаційного потенціалу підприємства.

Практичні розділи виконані на матеріалах статистичної та бухгалтерської звітності Відкритого акціонерного товариства «Селидівський хлібокомбінат».

Вивчення проблеми грунтувалося на використанні методології наукового пізнання проблем економічного механізму управління організацією, застосуванні загальнонаукових методів дослідження, методів техніко-економічного, логічного аналізу.

Для вирішення поставлених завдань також використовувалися такі статистичні прийоми і методи: класифікація; факторний аналіз; прогнозування; порівняння, угруповання; табличний; графічний та інші.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Аникеев С. Оценка организационного потенциала предприятия: практическое пособие/ С.Аникеев. - М.: Фолиум, Информ-студио, 2006. – 128 с.
  2. Батова Т.Н. Экономика промышленного предприятия/ Т.Н.Батова, О.В.Васюхин и др. – СпбГУ.: ИТМО, 2010 – 248 с.
  3. Васильева Л.С. Финансовый анализ: учебник/ Л.C.Васильева, М.В.Петровская. – М.: КНОРУС, 2006. - 544 с.
  4. Волков О.И. Экономика предприятия: учебник/ О.И.Волков, О.В.Девяткин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 601 с.
  5. Гиляровская Л.Т. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник/ Л.Т.Гиляровская и др. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. – 360 с.
  6. Елисеева Т.П. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие/ Т.П. Елисеева. – Минск: Соврем. Шк., 2007. – 944 с.
  7. Жиделева В.В. Экономика предприятия: учеб. пособие/ В.В.Жиделева, Ю.Н.Каптейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 133 с.
  8. Ионова А.Ф. Финансовый анализ: учебник/ А.Ф.Ионова, Н.Н.Селезнева. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 624 с.
  9. Кузнецов В.В. Организационный потенциал предприятия: учебное пособие/ В.В.Кузнецов, Л.М.Арутюнова, Т.Е.Минякова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 105 с.

10. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник для вузов/ Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 320 с.

11. Поташева Г.А. Подходы к оценке организационного потенциала фирмы на основе принципа «золотого сечения»/ Г.А.Поташева// Проблемы теории и практики управления. – 2007. - №6. – С. 5-6.

12. Ронова Г.Н. Анализ финансовой отчетности: учебно- методический комплекс/ Г.Н. Ронова. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 240 с.

13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. /Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 536 с.

14. Стражев В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учебник/ В.И.Стражев, Л.А.Богдановская О.Ф.Мигун и др. – 7-е изд., прераб.  и доп.  - Мн.: Вышэйшая школа, 2008. – 527 с.

15. Темплар Р. Библия менеджера/ Р.Темплар; пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 240 с.

16. Титов В.И. Экономика предприятия: учебник/ В.И. Титов - М.: Эксмо, 2008. – 320 с.

17. Туровец О.Г. Организация производства на предприятии: учеб. для техн. и экон. специальностей/ О.Г.Туровец. – Ростов н/Д: Изд. центр МарТ, 2002. – 464 с.

18. Тронин Ю.Н. Управленческие решения: учеб. пособие для вузов/ Ю.Н. Тронин, Ю.С. Масленченков. - Москва: ЮНИТИ, 2008. - 310 с.

19. Федорова Н.Н. Организационная структура управления предприятием : учеб. пособие / Н.Н.Федорова. – М.: ТК Велби, 2003. – 256 с.

Ширяев В.И. Управление предприятием. Моделирование, анализ, управление: учебник/ В.И.Ширяев, И.А.Баев, Е.В.Ширяев. – М.: Либроком, 2010. – 272 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу