Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая — Управління трудовим потенціалом підприємства

Курсовая — Управління трудовим потенціалом підприємства

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: управління трудовим потенціалом підприємства

Тема:  Управління трудовим потенціалом підприємства

(Управление трудовым потенциалом предприятия)

Объем: 77 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні основи діагностики потенціалу підприємства

1.1 Потенціал підприємства як економічна категорія

1.2 Трудовий потенціал підприємства як основа його функціонування

1.3 Основні методологічні підходи щодо оцінки трудового потенціалу підприємства та працівника

1.4 Загальна характеристика Вп «Шахта «Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля»

РОЗДІЛ 2. Діагностика трудового потенціалу вп «Шахта «стаханова»

2.1 Аналіз фінансового стану ВП «Шахта «Стаханова»

2.2 Аналіз показників використання трудового потенціалу у ВП «Шахта «Стаханова»

2.3 Заходи щодо вдосконалення використання трудового потенціалу ВП «Шахта «Стаханова»

РОЗДІЛ 3. Розробка заходів щодо удосконалення трудового потенціалу підприємства

3.1 Трудовий потенціал як ключовий елемент покращення економічного потенціалу підприємства

3.2 Інноваційні напрями в управлінні трудовим потенціалом в ринкових умовах

3.3 Заробітна плата як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу

висновки

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Конституція (Основний Закон) України // Відомості Верховної Ради
  України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
 2. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991 р. № 803-ХІІ// Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 14. - Ст. 170.
 3. Кодекс законів про працю України. - К.: Юрінком. - 1997. - 104 с.
 4. Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. - 2003. - № 11. - Ст. 461.
 5. Господарський кодекс України із змінами та доповненнями. // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 12.
 6. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року. // Збірник постанов уряду. - 1994. - № 7. - С. 172.
 7. Типова форма контракту з працівником: Затв. наказом Мінпраці України від 15.04.1994 р. № 23 // Бюл. Мінпраці України. - 1994. - № 6.
 8. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. - К.: Т-во "Знання", 2001.-559 с.
 9. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навчальний
  посібник - К.: Знання - Прес, 2002. - 313 с.
 10.  Буряк П.Ю. А Економіка праці й соціально-економічні відносини: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 440 с.

11. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учеб. для вузов - М.: Норма, 2007. - 448 с.

12. Гирич О.Г. Трудове право: Курс лекцій для студ. юрид. вузів та факультетів. - К.: КНЕУ, 1999. - 410 с.

13. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці: Навчальний посібник - Львів, 2001. - 220 с.

14. Єрьоменко В.О. Основи нормування праці: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с.

15. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник - К.: КНЕУ, 2003. - 300 с.

16. Калина А.В. Економіка праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів - К.: МАУП, 2004. - 272 с.

17. Калина А.В. Менеджмент продуктивності:  Навчальний посібник - К.: МАУП, 2004. - 232 с.

18. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. - Харків: Консул, 1998. - 521 с.

19. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: Новое знание, 2000. - 688 с.

20. Амоша О. Актуальні проблеми розвитку вугільної промисловості України.// Економіка України. - 2009. - № 12. - С. 4 - 10.

21. Бойченко Г. Пільги, що надаються робітникам, які проходять виробниче навчання.// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 10. - С. 12.

22. Валецька О. Аналіз структурних особливостей заробітної плати.// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №6. - С.21-26.

23. Вишновецька С. Трудові правовідносини як об'єкт дослідження науки трудового права.// Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 1. - С. 60-64.

24. Вітвицький В.В. Концепція продуктивності як інтегрованого показника ефективності.//Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №10. - С. 15-21.

25. Вітвицький В.В. Системна теорія продуктивності.// Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 55-59.

26. Вовченко А. Проблеми реформування вугільної промисловості України.// Економіка України. - 2010. - № 5. - С. 19 - 26.

27. Гамова О.В. Проблеми формування теоретичного підґрунтя управління фондами заробітної плати на підприємствах. // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 50 - 56.

28. Гринківська О.В., Соловйова Ж.В. Проблеми мотивації праці управлінського персоналу.// Актуальні проблеми економіки. - 2009.-№9.- С. 86-91.

29. Данюк В. Мотивування як чинник активації трудової поведінки.// Україна: аспекти праці. - 2010. - № 4. - С.32-39.

30. Єськов О.Л. Продуктивність та ефективність праці у ринкових умовах.// Продуктивність. - 2007. - № 1. - С. 41 - 49.

31. Жуковська Т.О. Основні поняття та проблеми мотивації  продуктивності праці персоналу на підприємствах машинобудування України.// Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 100 - 107.

32. Заяць Т. Продуктивність людських ресурсів та регіональні можливості її забезпечення.// Україна: аспекти праці. - 2009. - № 3.-С. 21 - 27.

33. Кияшко Ю.И., Кириченко А.В. О мотивации к повышению производительности труда проходчиков. // Уголь Украины. - 2010. - №3. -С. 16-20.

34. Козир З. Шляхи підвищення ефективності функціонування промисловості регіону. // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 6. - С. 81-87.

35. Папуша Н. Заробітна плата як чинник забезпечення фінансової безпеки особи. // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 8. - С. 47-52.

36. Ревенко А. Продуктивність праці в сучасних умовах. // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 2. - С. 32 -38.

37. Сардак С. Мотивація і стимулювання працівників вітчизняних підприємств.// Україна: аспекти праці. - 2009. - №6. - С. 45 - 51.

38. Смолінська О.Є. Стратегія організації та управління людськими ресурсами криз призму організаційної культури. // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 6. - С. 107 - 111.

39. Солдатенко М. Професійні кадри - запорука ефективного виробництва. // Україна: аспекти праці. - 2008. - №8. - С. 32 - 39.

40. Стрельчук Є.М. Мотиваційний моніторинг та оцінка ефективності системи мотивації. // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №8. - С. 124-129.

41. Тубелець I. Порядок укладення трудового договору (контракту). // Праця і зарплата. - 2007. - № 14. - С. 8.

42. Ушенко Н. Умови та фактори підвищення продуктивності використання людського капіталу України. // Україна: аспекти праці. - 2010. - №5. - С. 51-59.

43. Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України.// Економіка України. - 2010. - №7. - С. 24 - 29.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу