Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая работа — «Урок і лекція - основні організаційно-методичні форми вивчення процесів і явищ в економіці»

Курсовая работа — «Урок і лекція - основні організаційно-методичні форми вивчення процесів і явищ в економіці»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Методика викладання економіки

Тема: Урок і лекція - основні організаційно-методичні форми вивчення
процесів і явищ в економіці

Объем: 61 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП   

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Активи підприємства – поняття, сутність, класифікація

1.2 Нормативно – правова база аудиту активів підприємства

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ « ІНКЕРМАНСЬКИЙ ЗАВОД МАРОЧНИХ ВИН»

2.1 Загальна характеристика ТОВ «Інкерманський завод марочних вин»

2.2 Організація обліку та внутрішнього контролю активів підприємства ТОВ «Інкерманський завод марочних вин»

2.3 Планування послідовності  проведення аудиту активів ТОВ «Інкерманський завод марочних вин»

2.3 Аудит використання та відображення в обліку операцій з активами ТОВ  «Інкерманський завод марочних вин»

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ АУДИТУ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

3.1 Комп’ютеризація аудиторських перевірок

3.2 Технологія обробки інформації, отриманої під час проведення аудиту

Висновки  та пропозиції

Список літератури

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.2008 р. № 996. зі змінами та доповненнями.
 2. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93р. № 3125-XІІ, зі змінами і доповненнями.
 3. Закон України "Про господарські товариства" вiд 19.09.91 р. № 1576-XII зі змінами та доповненнями.
 4. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.
 5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.
 6. Адамс Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2010. - 398 с.
 7. Андрощук Г. Знаки для товарів і послуг: деякі аспекти термінології та застосування законодавства // Інтелектуальна власність. - 2007. - №8. - С.15-19.
 8. Архіпова М. Найменування місця походження товарів як об’єкт права промислової власності // Інтелектуальна власність. - 2007. - №5. - С.27-33.
 9. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навч. посібник / За ред. проф.Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ПП „Рута”, 2007. - 416 с.
 10. Аудит: Учебник для вузов / Под ред. проф.В.И. Подольского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ: ДАНА, 2007. - 655 с.
  • Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.: Финансы и статистика, 2010. - 363 с.
  • Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: КНЕУ, 2007. - 334 с.
  • 13. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: курс лекцій-Житомир: ЖІТІ, 2007. - 608 с.

   14. Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, Організація і методика аудиту: навч. посібник – Київ, “Каравела”, 2004

   15. Кулаковська Л.П. Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2006. - 504 с.

   16. Кутер М.И. Бухгалтерский учет: основы теории: Учебное пособие. - М.: Экспериментальное бюро - М, 2009. - 496 с.

   17. Лещишин М. Економічна класифікація економічних ресурсів. // Економіка, фінанси, право. - 2007. - №5. - С.8-12.

   18. Лещишин М. Проблеми використання та захисту інтелектуальної власності в Україні // Економіка України - 2007 - №7. - С.44-47.

   19. П(с)БО 2 "Баланс".

   20. П(с)БО 7 "Основні засоби". 

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
  Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
  Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

  Заказать курсовую работу