Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая работа — «Взаємозв'язок політичної економії, економічної політики та господарської практики»

Курсовая работа — «Взаємозв'язок політичної економії, економічної політики та господарської практики»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Політична економія,Мікроекономіка та макроекономіка

Тема: Взаємозв'язок політичної економії, економічної політики та господарської практики 

Объем: 42 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. ПРЕДМЕТ I МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

1.1.    Виникнення політичної економії та її основних напрямів

1.2 Предмет і метод політичної економії

2. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОЇ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

2.1. Сутність поняття «економічна політика»

2.2. Економічна теорія- наукова основа економічної політики держави

2.3. Сучасний стан структури економіки України та заходи щодо її вдосконалення

3. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, ГОСПОДАРСЬКА ПРАКТИКА ТА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ. ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК

3.1 Господарська практика та її структура

3.2 Єдність господарської практики та економічної  політики

3.3 Взаємозв'язок економічної теорії, економічної політики та господарської практики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ 

У курсовій роботі розкрито тему: «Взаємозв'язок політичної економії, економічної політики та господарської практики».

Дана курсова робота складається із змісту, вступу, трьох розділів, списку використаних джерел, висновків; викладена на 41 сторінці друкованого тексту, 3 рисунки. Список використаної літератури налічує 16 джерел.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти відносин, які виникають у процесі формування та взаємодії політичної економії, економічної політики та господарської практики.

Об’єктом дослідження є становлення політичної економії, сучасний стан структури економіки України.

Метою даної курсової роботи є дослідити сутність поняття «економічна політика», розглянути економічну теорію як наукову основу економічної політики держави, дослідження взаємозв'язку економічної теорії, економічної політики та господарської практики, аналіз стану економіки України в сучасних умовах; розгляд основних проблем в економічній політиці, з якими стикаються керівні органи України.

Методологічну основу дослідження утворюють системний, аналітичний, діалектичний, порівняльний, статистичний та історичний методи.

У курсовій роботі розкрито зміст категорії «політична економія», наведено структуру, здійснено детальний аналіз виникнення, сучасного стану економіки України, визначені основні заходи щодо заходи щодо її вдосконалення.

Перелік ключових слів: економіка, економічна теорія, політична економія, меркантилізм, класично-буржуазна політична економія, буржуазної економічної теорії, діалектичний матеріалізм, економічна політика, ринкова економіка, колективізація, роздержавлення та приватизації, господарська практика, економічні закони.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред.. С.Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид., випр.. і доп. – К.: Знання, 2006. – 723 с.
 2. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – 8-ме вид., переробл. і доповн.- К.: Знання, 2012. – 702 с.
 3. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка). Навч. пос. 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 688 с.
 4. Гош О. П. Теоретичні засади економічної політики. Навчальний посібник. - К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007, 332 с.
 5. Дахно І.І, Політична економія//І. І. Дахно/Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ : Наукові праці МАУП, 2012, вип. 3(34), с. 10–16.
 6. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. — М., 2008. — С. 41.
 7. Лебедева Л.В. Нова політична економія – теоретична модель дослідження постіндустріального суспільства//Л.В. Лебедева/ Європейський вектор економічного розвитку. 2012. № 2 (13)-ст.97-100.
 8. Малий І. Розвиток економіки і держави: від політичної економії до науки управління: І.Й.Малий, д-р екон. Наук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – ст. 7-14,2011 .
 9. Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, Т.Л. Желюк, О.В. Длугопольський, О.В. Панухник; Наук. ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2008. – 699 с.
 10. Мельникова В.І., Мельникова О.П., Сідлярук Т.В., Тур І.Ю., Шведова Г.М. Національна економіка: Навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2011р. – 248 с.
 11. Методологічні проблеми економічної науки // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спеціальний випуск. — К., 2009. — С. 34.
 12. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Основи економічної теорії для слухачів ІПДО/ Філонов Л.В., Дворниченко Е.Л. - Миколаїв: НУК, 2011. - 288 с.
 13. Пороховський О.А. Політична економія на початку ХХІ століття // О.А. Пороховський д-р економ. Наук Московський державний університет ім. М.В. Ломоносов / / науковий журнал ; НАН України ; М-во освіти і науки України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - 2012. - № 2. - 120 с
 14. Степаненко С.В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / [С. В. Степаненко, І 90 С. Н. Антонюк, В. М. Фещенко, Н. О. Тимочко] ; за ред. проф. С. В. Степаненка. - К.: КНЕУ, 2010. - 743 с.
 15. Тарасевич В.М. Політична економія: ім'я власне, широкий смисл і предметний простір // науковий журнал ; НАН України ; М-во освіти і науки України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - 2012. - № 1. - 120 с.
 16. Шубін О.О. Прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління національною економікою : теорія і практика: монографія / під ред. О.О. Шубіна; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, кафедра маркетингу і комерційної справи; Азарян О.М., Шепелев О.О. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010.-148с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу