Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая работа — «Сучасні напрями, школи і течії у політичній економії»

Курсовая работа — «Сучасні напрями, школи і течії у політичній економії»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Політична економія, Мікроекономіка, Макроекономіка

Тема: Сучасні напрями, школи і течії у політичній економії

Объем: 48 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

I. ПРЕДМЕТ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

II. СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ШКОЛИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

2.1. Неокласична економічна теорія

2.2. Кейнсіанство

2.3. Інституціоналізм

2.4. Неокласичний синтез

III. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРАЦЯХ ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

IV. РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ 

Політекономія – це наука, яка є частиною системи економічних наук та описує теоретичні засади існування та функціонування різних рівнів економіки.

Політекономія хоча офіційно як наука ї оформилась лише в XVII ст., але зародилася як економічна теорія ще в Стародавньому світі в спробах людей осмислити навколишній світ та взаємодію членів суспільства в процесі виробництва, розподілу та споживання.

Всі школи та напрями політичної економії так чи інакше намагаються пояснити основні принципи функціонування та процеси, що відбуваються в суспільстві в окремий історичний проміжок часу.

Незважаючи на теоретичність науки, кожного року присуджується премія Нобеля в галузі економіки, що свідчить про постійну мінливість суспільних відносин, відповідно й зміну механізмів економічної взаємодії як на рівні домогосподарств, так ї в світовому масштабі.

Актуальність курсової роботи полягає в тому, що політекономія поєднує в собі теоретичні аспекти всієї системи економічних наук. Відповідно вивчення сучасних течії та напрямів науки, а також останніх досліджень в галузі економіки дають змогу побудови цілісних моделей економічної поведінки та побудови прогнозів щодо подальшого розвитку суспільства.

Предметом дослідження є етапи розвитку економічної думки від давнього часу до сучасності.

Об’єктом дослідження є сучасні економічні школи та актуальні дослідження в політекономії.

Метою курсової роботи є дослідження сучасних напрямів та течій в політекономії, новітніх теорій в цій галузі.

Згідно з поставленою метою, основними завданнями є:

- визначити предмет політичної економії;

- розкрити основні етапи розвитку політекономії як науки;

- проаналізувати сучасні школи економічної теорії;

- дослідити актуальні дослідження в галузі економіки на прикладі праць нобелевських лауреатів останніх років.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С., Ч.1; Ч.2: Загальна економічна теорія; Спеціальна економічна теорія. - К.: Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 527 с.
 2. Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 328 с.
 3. Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. — К., 1998. 392 с.
 4. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
 5. Економічна теорія: політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевич. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с
 6. Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки 1969-2009 рр. : бібліогр. покажчик / ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ; уклад. : Т. О. Коноваленко, Р. О. Вайтешонок, І. Ю. Бойко ; наук. ред. Т. В. Куриленко. – К. : КНЕУ, 2010. – 148 с.
 7. Історія економічних учень Навчальний посібник / Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В., Леоненко П. М., Нестеренко А. П. - К.: Знання, 2004.- 1300
 8. Історія економічних учень. Підручник / Л. Я. Корнійчук, H. О. Татаренко, А. M. Поручник та ін.; За ред. Л. Я. Корнійчук, H. 0. Татаренко. — К.: КНЕУ, 1999. — 564 с.
 9. Корнилюк Роман «Мічені Нобелем: вільний торговець Пол Кругман» // Економічна правда // 2010 р
 10. Кригель Ян, Моцнер Згон, Грабер Гернот. Для группы “Адженда”. Рыночный шок. Материалы группы “Адженда” по социально-зкономической реконструкции Центральной и Восточной Европы: пер. с англ. — Вена, 1992. 176 с.
 11. Мамалуй О.О. (ред.) Основи економічної теорії Підручник. - Київ: Юрінком Інтер, 2006. - 479с.
 12. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. С.В.Мочерного. - Тернопіль: Тарнекс, 1993. - 686 с
 13. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник/ За ред. Г.Н Климка, В.П.Нестеренка. - К.: Вища школа, 1994. - 559 с.
 14. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. — К.: Техніка. 1999. 336 с.
 15. Пахомов Ю.М., Крымский С.Б., Павленко Ю.В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К.: Междунар. деловой центр, 1998. 432 с.
 16. Разумцев Сергей «Пол Кругман: 'Мне страшно'» // ИноСМИ // 2008
 17. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 1993. - 496 с.
 18. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. Пер. с англ. М.: МГУ: ИНФРА. 1997. 639 с.
 19. Ясин Евгений «Первая Леди - нобелиатка Элинор Остром» // Итоги №43 / 697 (19.10.09)

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу