Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика предприятия->Курсовая — Аналіз собівартості продукції на підприємствах будівельного комплексу

Курсовая — Аналіз собівартості продукції на підприємствах будівельного комплексу

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: экономика предприятия

Тема: Аналіз собівартості продукції на підприємствах будівельного комплексу

(Анализ себестоимости продукции на предприятиях строительного комплекса)

Объем: 73 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ

1.1. Сутність та основні складові собівартості продукції будівельного комплексу

1.2. Аналіз собівартості продукції в будівельній галузі

1.3. Інформаційне забезпечення аналізу собівартості продукції

РОЗДІЛ 2 СОБІВАРТІСТЬ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ ТОВ „БУДМОНТАЖ-К” ТА ЇЇ АНАЛІЗ

2.1. Економічна характеристика ТОВ „Будмонтаж-К”

2.2. Склад собівартості продукції на підприємстві

2.3. Аналіз собівартості основних видів будівельно-монтажних робіт

РОЗДІЛ 3  ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Рекомендації по зниженню собівартості будівельно-монтажних робіт

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Господарський кодекс. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, _тк.144. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010
  2. ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Держбуду від 27.08.2000 р. № 174
  3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996 XІV.
  4. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В., Економіка підприємства: Навч. посіб., 2-ге вид., виправлене і доповнене.— К.: «Каравела», Львів: «Новий світ—2000», 2001.;
  5. Болюх М.А., Горбатюк М.І. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз»: Навч. посіб.— К.: КНЕУ, 2002. — 232с.;
  6. Бондар М.Н.Економіка підприємства: Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. — К.: А.С.К., 2005 — 400с.;
  7. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. / За ред. Бутинця Ф.Ф.Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навчальний посібник для ВНЗ спеціальності «Облік і аудит» (рек. МОН України). – 3-е вид. Житомир. Рута-2006–512;
  8. Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практичний посібник. /Укладачі Я.Д.Крупка, З.В.Задорожний, Р.О.Мельник. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 236 с.
  9. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К. Кондор-2004 - 180-с.

10. Галкін І.Г. Економіка будівництва – К.: Будівельник, 2001.

11. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (рек. МОН України) – К. ЦУЛ-2006 – 488.

12. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) Сумы. Ун-тская книга 2006 -255.

13. Дзюбенко С. В. Проблеми будівництва в умовах кризи /С. В. Дзюбенко//Журнал ”Юрист”, 2009. – № 11. 9-21с.

14. Економічний аналіз: Навч. посіб./ М.І. Горбатюк; за ред.. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченька. — К.: КНЕУ, 2001. — 540с.;

15. Економіка підприємства: Підручник / за ред. С.Ф. Покропивного, 2-ге вид., перероблене і доповнене. — К.: КНЕУ, 2000.;

16. Івахненко В.М., Курс економічного аналізу: Навч. посіб. Для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 263с.

17. За ред. Мельника Л.Г. Економіка підприємства: підручник. Підручник для економічних спеціальностей ВНЗ (затв. МОН України) – Сумы. Ун-тская книга-2004–648-с.;

18. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ 2004–440;

19. Кіт А.Ф., Семенів О.М. та ін. / За ред. Петровича Й.М. Економіка підприємства. Підручник (затв. МОН України) – Львів. Магнолія плюс-2004–680-с.;

20. Крайник О.П., Барвинська Є.С. / За ред. Крайник О.П. Економіка підприємства. Навчальний посібник (рек. МОН України). – 2-е вид. – Львів. Інтелект-Захід-2005–296

21. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К. ЦУЛ-2003 – 224 с.;

22. Кулішов В.В. Економіка підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К. Ника-центр - 2002 – 216 с.

23. Литвин Б.М.  Аналіз господарської діяльності в будівництві. – Львів: Світ, 2002. – 272с.

24. Литвин Б.М., Скочиляс С.М., Штефан З.Б. Аналіз господарської діяльності в будівництві. (Методичні аспекти). – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 75с.

25. Манів З.О., Луцький І.М., Економіка підприємства: Навч посіб. — К.: «Знання», 2004. — 580с. — (вища освіта ??І століття)

26. Мельник Л.Г., Карінцева О.І. Економіка підприємства: курс лекцій. Навчальний посібник (рек. МОН України) – Сумы. Ун-тская книга-2004–412

27. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція), затверджені наказом Держкомбудівництва, архітектури і житлової політики України від 16.02.2004 №30 / Нормативні акти України // http://www.nau.kiev.ua

28. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. Вища школа 2003 – 278.

29. Мних Є.В., Бутко А.Д., Мелешко Н.М., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С., Редько К.О., Економічний аналіз: Практикум. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 432с.;

30. Мних Є.В., Економічний аналіз: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 412с.

31. Молчанов І. В. Уроки кризи і оновлене бачення будівництва /І. В. Молчанов // Журнал «Уроки тижня»”. – 2010. – № 14. 23-26с .

32. Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ 2005–122 с.

33. Орлов О.О., Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. К.: «Скарби», 2002. — 336с.

34. Під ред. Буряка П.Ю., Римара М.В. Фінансово-економічний аналіз. Підручник (затв. МОН України) К. Професіонал 2004 – 528 с.

35. Планування діяльності підприємства: Навч.—метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є.Москалюк та ін., за заг. ред. В.Є. Москалюка. — К.: КНЕУ, 2002. — 252с.

36. Покропивний С.Ф., Швиданенко Г.О., Федонін О.С. та ін. Економіка підприємства: збірник практичних задач і конкретних ситуацій. Навчальний посібник (рек. МОН України). – 2-е вид. – К. КНЕУ -2005–323

37. Попович П.Я. Економічнй аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Підручник для ВНЗ (рек. МОН України). – 2-е вид. – Тернопіль. Економ. думка-2004 -416-с.; Протопопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємств. Навчальний посібник для економічних спеціальностей ВНЗ (рек. МОН України) – К. ЦУЛ-2002 – 220 с.

38. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. / Г.В. Савицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 400 с.

39. Соціально - розвиток України Державний комітет статистики України [Електронний ресурс ] – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua

40. Статут ТОВ „Будмонтаж-К”

41. Тарасенко Н.М., Економічний аналіз, Навч. посіб., — 3-тє видання, виправлене і доповнене. — Львів: «Магнолія плюс», 2004. — 344с.

42. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно- монтажних робіт. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 1996 р. № 186 // Бухгалтерський облік і аудит, 1996. - № 3, с.46-59.

43. Швайка Л.А., Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. — Львів: «Магнолія плюс», 2008. — 268с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать курсовую работу