Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика предприятия->Курсовая — «Нормування оборотних коштів підприємства»

Курсовая — «Нормування оборотних коштів підприємства»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: економіка підприємства

Тема: Нормування оборотних коштів підприємства

(Нормирование оборотных средств предприятия)

Объем: 40 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Сутність та роль оборотних коштів в сучасній економіці

1.1. Теоретичні аспекти поняття оборотних коштів підприємства

1.2. Особливості формування структури оборотних коштів підприємства

1.3. Класифікація оборотних коштів підприємства

2. Особливості нормування оборотних коштів

2.1. Методологічні основи нормування оборотних коштів підприємства

2.2. Процес нормування оборотних коштів підприємства

2.3. Особливості нормування оборотних коштів за видами виробничих запасів

3. Організація та управління оборотними коштами підприємства

3.1. Ефективне використання оборотних коштів підприємства

3.2. Проблеми та напрямки підвищення оборотності коштів підприємства

Висновки

Список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Білик, М.Д. Фінансовий аналіз [Текст]: навч. посіб. – 2-ге вид., без змін. / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Пришуляк та ін. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 132.
  2. Бланк, И. А. Финансовый менеджмент [Текст]: учебный курс. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2006. – 656 с.
  3. Буряковский, В. В. Финансы предприятий менеджмент [Текст]: учебник / В. В. Буряковский – Д.: Пороги, 1998. – 427 с.
  4. Василенко, Л.Т. Фінанси підприємств у схемах і таблицях [Текст]: наочний навч. посіб. / Л.Т. Висиленко, Л.В.Гут, О.П. Оксеєнко. – К.: Дакор, 2006. – С. 65.
  5. Войнаренко, М. Аналіз методів оцінки запасів та можливості їх використання в практиці плодоовочевих переробних підприємств [Текст] / М. Войнаренко, І. Білик // Економіст. – 2006. – № 11. – С. 59-61.
  6. Гриньова, В.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. – К.: Знання – Прес, 2006. – С. 62-80.
  7. Дєєва, Н.М. Фінансовий аналіз [Текст]: навч. посіб. / Н.М. Дєєва. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
  8. Демчук Л. А. Нормування оборотних засобів сільськоосподарських підприємств / Л. А. Демчук // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 56–61.
  9. Єфсемова, О.В. Финансовый анализ [Текст]: – 4-е изд., перераб. и доп. / О.В. Єфсемова – М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2002. – 108 с.

10. Зинкович, Я. Э. Совершенствование системы управления оборотними средствами [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua

11. Кірейцева, Г.Г. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. / за ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. – К. : ЦУЛ, 2002. – С. 125.

12. Крамаренко, Г.О. Фінансовий аналіз і планування [Текст] : / Г.О. Крамаренко. – К. : Центр навч. літератури, 2003. – С. 69.

13. Курач, Л. П. Оптимизация оборотного капитала [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Russia

14. Лиса, О. В. Можливості оптимізації величини оборотних коштів підприємства на підставі поетапного зниження його прямих матеріальних витрат [Текст] / О. В. Лиса // Ефективна економіка. – 2009. – № 2. – C. 63–76.

15. Макушева, О.Н Оптимизация структуры оборотних активов транспортной организации в пределах нормативного коридора ликвидности [Текст] / О.Н. Макушева // Финансовый менеджмент. – 2009. - № 3. – С. 3-23.

16. Осадчук, Н. В. Оптимізація руху високоліквідних оборотних коштів на промисловому підприємстві [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip68/68_16.pdf

17. Партин, Г.О. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – К.: Знання, 2006. – С. 123.

18. Поддєрьогін, А.М. Фінанси підприємств [Текст]: підручник / А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2002. – 571 с.

19. Подольська, В.О. Фінансовий аналіз [Текст]: навч. посіб. / В.О. Подольська, О.В. Яріш. – К.: Центр навч. літератури, 2007.

20. Снитков Л.С. Управление оборотным капиталом организации [Текст] /Л.С. Снитков, Е.Н.Красная. – М.:АДК. – 2002. – 200 с.

21. Толопка Н.Б. Особливості формування оборотних коштів підприємства. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/tolopka-nb-osoblivosti-formuvannya-oborotnih-koshtiv-torgovelnogo-pidpriemstva

22. Федоренко, В. Г. Страховий та інвестиційний менеджмент [Текст]: підручник / В. Г. Федоренко, В. Б. Захожай. – К.: МАУП, 2002. – 344 с.

23. Филобокова, Л.Ю. Концептуальное обоснование стратегии управления оборотным капиталом в малом предпринимательстве [Текст] / Л.Ю. Филобокова // Финансовый менеджмент. – 2010. - № 2 – С. 19-23.

24. Філімоненков, О. С. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посібник / О.С. Філімоненков. – К. : МАУП, 2004. – 328 с.

25. Шило, В,П Фінанси підприємств [Текст] / В. П. Шило, С. С. Доровська та ін. – К.: КНЕУ. – 334 с.

26. Шморгун, Н.П. Фінансовий аналіз [Текст]: навч. посіб. / Н.П. Шморгун, І.В. Головко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528 с.

27. Щербаков, В. А. Политика управления дебиторской задолженостью [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iteam.ru/publications/finances/section_30

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать курсовую работу