Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика предприятия->Курсовая — «Аналіз дивідендної політики підприємства»

Курсовая — «Аналіз дивідендної політики підприємства»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: экономика предриятия

Тема: Аналіз дивідендної політики підприємства

(Анализ дивидендной политики предприятия)

Объем: 60 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи формування дивідендної політики підприємства

1.1. Зміст дивідендної політики та фактори, які її формують

1.2. Види дивідендної політики та їх теоретичне обґрунтування

1.3. Формування та використання фонду дивідендів

Розділ 2 Особливості становлення діяльності

ПІДПРИЄМСТВА АТ «МОТОР СІЧ» та його дивідендна політика

2.1 Характеристика  авіабудівельної галузі

2.2. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства

2.3. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

2.4. Оцінка ефективності дивідендної політики підприємства

Розділ 3 Шляхи удосконалення дивідендної політики підприємства

3.1. Напрямки удосконалення управління дивідендною політикою підприємства

3.2. Економічний ефект від запропонованих заходів

Висновки

Список використаної літератури

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Про господарські товариства : Закон України № 1576-XII від 19.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – ст. 682.
  2. Про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств : Положення ДКЦПФР №221 від 30.12.1998 р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0137-99.
  3. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України № 3480-IV від 23.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – ст. 268.
  4. Бланк И. А. Концептуальные основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. – К. : НИКА-Центр: Эльга, 2003. – 448 с.
  5. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами / И. А. Бланк. – К. : МП «ИНТЕМ» ЛТД, 1996. – 534 с.
  6. Богодухов Д. О. Ефективна дивідендна політика акціонерного товариства: основні принципи, методи та практика використання в Україні / Д. О. Богодухов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С.41 – 47.
  7. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: полный курс : в 2-х т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски; [пер. с англ. В. В. Ковалева]. – СПб. : Экономическая школа, 1997 – Т.1.–  1997. – 498 с.
  8. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Дж. К. Ван Хорн [пер. с англ. Я. В. Соколов]. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 699 с.
  9. Голєв М. К. Корпоративне управління: діяльність підприємств на фондовому ринку (регіональний аспект) : [монографія] / М. К. Голєв, В. І.Павлов – Луцьк : Надстир’я, 200+. – 216 с.

10. Горелік М. К. Ще раз про дивіденди / М. К. Горелік // Цінні папери. – 2009. – №20. – С. 3 – 8.

11. Гриньов А. В. Практика дивідендних виплат акціонерними товариствами України / А. В. Гриньов, К. О. Федотова // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ. – 2006. – Випуск 218 – С. 506 – 514.

12. Завгородній А. Г. Фінансово-економічний словник / Завгородній А. Г. – Львів : Видавництво Нац. університету «Лвів політехніка», 2007. – 713 с.

13. Камінський О. Дивідендна політика та можливості її вибору / О. Камінський // Цінні папери України. – 2008. – №36. – С. 4 – 6.

14. Карнаух Т. Дивідендна політика акціонерних товариств / Т. Карнаух // Цінні папери України. – 2010. – №42. – С. 9 – 10.

15. Колісник М. Дев’ять видів дивідендної політики / М. Колісник // Києво-Могилянська Бізнес Студія. – 2002. – №2. – С. 23 – 31.

16. Лямец С. Финансовый рынок Украины / С. Лямец, В. Ковалева // Эксперт. – 2011. - №27 (124). – Режим доступа : http://www.expert.ua/articles/9/0/4117/

17. Пігуль Н. Г. Особливості формування дивідендної політики вітчизняних акціонерних товариств / Н. Г. Пігуль // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – №2(13). – С.15 – 18.

18. Попов О. Є. Розробка і реалізація дивідендної політики акціонерного товариства / О. Є. Попов // Фінанси України. – 2011. – №10. – С. 42 – 47.

19. Річний звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2011 рік. - К. : ДКЦПФР, 2012. – Режим доступу : http://www.ssmsc.gov.ua/ 4/2011/Annual%20Report.pdf

20. Свердан М. М. Дивідендна політика в контексті фінансової діяльності акціонерних товариств / М. М. Свердан // Науковий вісник Чернівецького університету. – 20011. – Випуск 113. Економіка. – С. 100-105.

21. Федотова К. О. Аналіз дивідендної політики акціонерного товариства / К. О. Федотова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки. – Дніпропетровськ : ДДФА. – 2007. – С. 118 – 124.

22. Федотова К. О. Застосування політики виплати дивідендів для підвищення інвестиційної привабливості акцій підприємств України / К. О. Федотова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті : збірник наукових праць. – Одеса: ОНМУ. – 2008. – Випуск 28. – С. 209 – 221.

23. Федотова К. О. Формування дивідендної політики акціонерних товариств з урахуванням інтересів інвесторів // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации : сб. трудов IV(X) Международной науч.-практ. конф. аспирантов и студентов , 19-21 марта 2010 г. – Симферополь. – 2010. – С. 175.

24. Baker M. A Catering Theory of Dividends / М. Baker, J. Wurgler // Journal of Finance. – 2004. – June, vol. 59, №1. – Р. 1 – 33.

25. Web-ресурс АТ «МОТОР СИЧ» – Режим доступа : http://www.motorsich.com/rus/

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать курсовую работу