Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика предприятия->Курсовая — Методи оцінювання фінансового стану підприємства

Курсовая — Методи оцінювання фінансового стану підприємства

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: економіка підприємництва

Тема:  Методи оцінювання фінансового стану підприємства

(Методы оценки финансового состояния предприятия)

Объем: 55 стр + додатки

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ  1. Теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства

1.1. Економічна сутність фінансового стану підприємства

1.2. Послідовність оцінки фінансового стану

1.3. Методичні підходи оцінки фінансового стану підприємства

Розділ 2. Оцінка фінансового стану ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ»

2.1 Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства

2.3. Дослідження ділової активності підприємства

2.4. Аналіз ефективності діяльності підприємства

Розділ 3. Напрямки покращення фінансового стану підприємства

3.1. Пропозиції удосконалення інформаційного забезпечення

3.2. Пошук резервів покращення  фінансового стану підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. – 2010. − №3. −С.117-128. 
2.  Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2007. – 895 с. 
3.  Ващенко Л.О. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення: [монограф.] / Л.О. Ващенко, П.М. Сухарев. – Донецьк: Вебер, 2009. – 185 с. 
4.  Верхоглядова Н.І. Фінансовий стан суб’єктів господарської діяльності промислових підприємств: Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – 204 с. 
5.  Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. Т. 2 О-Я / [С. В. Мочерний, Я. С. Ляріна, О. А. Устенко, С. І. Юрій] ; за ред. С. В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006. – 563 с. 
6.  Ефимова О.В. Финансовый анализ: [учеб. пособие]. / О.В. Ефимова–М.: Бухгалтерский учет, 2007. – 528 с. 
7.  Єлісєєва О.К. Методи та моделі оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства: [монограф.] / О.К. Єлісєєва. – Краматорськ: ДДМА, 2009. – 208 с. 
8.  Забродский В.А. Диагностика финансовой устойчивости функционирования финансово-экономических систем / В. А. Забродский, Н. А. Кизим. – Х.: Бизнес Информ, 2008. – 108 с. 
9.  Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: [навч. посібник] / К.В. Ізмайлова. – К. : МАУП, 2010. – 148 с. 
10. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. / В.В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 519 с. 
11. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: [навч. посібник] / М.Я. Коробов. – К. : Знання, 2008. – 378 с.
12. Крейнина А.В. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. / А.В. Крейнина. – М. : ЦИТП, 2009. – 255 с. 
13. Лагун М.І.Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств при визначеннійогопотенціалу //Формування ринкових відносинвУкраїні : Збірникнаук.праць.– 2011.–№9. – С. 64–68.
14. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій. Затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.1998 р. за№22. 
15. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану / В.О. Мец. – К. : Вища школа, 2007. – 277 с. 
16. Мних Є.В. Економічний аналіз: [навч. посібник]. / Є.В. Мних, І.Д. Ференц. – Львів : Армія України, 2007. – 144 с. 
17. Овчаренко Р.В. Інформаційне забезпечення та методичні основи оцінки фінансової стійкості підприємства // Банківська справа.– 2011.–№4. – С. 58–62.
18. Онищенко В. Консолідована фінансова звітність як інформаційний ресурс при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень // Вісник Київського національного університету імені ТарасаШевченка.– Серія: Економіка.– 2007.– Вип. 98. – С. 37–40
19. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації. Затверджено Міністерством фінансів України, Фондом державного майна України від 26.01.2001 р. за №49/121.
20. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства. – К.: Знання, 2007. – 668 с.
21. Тыжненко Л.А. Значение комплексной оценки финансового состояния для осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия // Економіка розвитку. – 2011. – № 2. – С.74-77. 
22. ФедоренкоВ.Г. Оцінка та діагностика фінансового стану підприємств / В. Г. Федоренко, Е. Р. Якушев, Т. В. Гаврилова // Економіка та держава. – 2011. – №1. – С.26-29. 
23. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. – 527 с. 
24. Фінансова стратегія в управлінні підприємствами: Монографія / А. Г. Семенов, О. О. Єропутова, Т. В. Перекрест, А. В. Лисенко. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – 188 с. 
25. Фінансовий словник-довідник / М.Я.Демяненко, Ю.Я. Лузан, П.Т.Саблук та ін.; За ред. М.Я. Дем’яненка. – К.: ІАЕ УААН, 2006. – 555 с. 
26. Хотомлянский А. Л. Анализ показателей финансового состояния предприятия / А. Л. Хотомлянский, М. Д. Белявцева, В. М. Чаплинская // Вестник Приазов. гос. техн. ун-та: Сб. науч. тр. – Мариуполь, 2010. – №2. – С.228-234. 
27. Цал-Цалко Ю.С. Статистичний аналіз фінансової звітності: теорія практика та інтерпретація: Монографія. – Житомир: Житомир. держ. технолог. ун-т, 2007. – 506 с. 
28. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шеремет. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 237 с. 
29. Шкарабан С.І. Оперативний економічний аналіз діяльності підприємств. – Тернопіль : ТАНГ, 2008. – 144 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать курсовую работу