Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика предприятия->Курсовая работа — «Планування та організація виробництва продукції»

Курсовая работа — «Планування та організація виробництва продукції»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: экономика предприятия

Тема: Планування та організація виробництва продукції

Объем: 42 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ І. Теоретичні основи планування та організації виробництва продукції

1.1. Економічна сутність, типи та форми організації виробництва

1.2. Особливості планування виробництва продукції на підприємстві

1.3. Методи планування та організації виробничого процесу

Розділ ІІ. Аналіз господарської діяльності ПАТ «Жовтень» та оцінка ефективності планування та організації виробництва

2.1. Загальна характеристика підприємства ПАТ «Жовтень» та його господарської діяльності

2.1. Аналіз ефективності організації виробничого процесу

2.3. Оцінка діючої виробничої стратегії на підприємстві

Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення систем планування та організації виробництва продукції на ПАТ «Жовтень»

3.1. Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві

3.2. Пропозиції щодо оптимізації процесів виробництва та реалізації продукції

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ 

Економічна наука і практика функціонування сучасних підприємств нагромадили достатньо велику кількість систем та методику удосконалення управління планування та організації виробництва. Вони стосуються різних сфер процесу управління, ключова складова ефективності – планування та організації виробництва. Які будь-яка діяльність, ефективність починається з планування та потребує особливої уваги. Це зумовлено тим, що з розвитком економіки виникла необхідність розроблення нової планової системи, яка відповідає цілям і завданням підприємства в сучасних умовах господарювання й допомагає здійснювати ефективну організаційну діяльність.

Актуальність проблеми. Для більшості компаній промислових галузей основною проблемою є застаріла технічна база, постійна необхідність відновлення об’єктів, що виробили свій ресурс, високі витрати на підтримку працездатності основних фондів (ОФ).

Метою роботи є дослідження процесів планування та організації виробництва на рибо промисловому підприємстві.

Предметом дослідження є планування та організація виробництва продукції на прикладі підприємства ПАТ «Жовтень».

Завданням роботи є розгляд системи планування та організації виробництва на підприємство ПАТ «Жовтень».

Об’єктом роботи – це промислове підприємство ПАТ «Жовтень».

Методи дослідження які використовувалися в роботі це теоретичний розгляд планування та організації виробництва продукції, аналіз господарської діяльності ПАТ «Жовтень» та оцінки ефективності планування та організації виробництва, а також запропоновано шляхи вдосконалення систем планування та організації виробництва продукції на ПАТ «Жовтень».

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Будіщева О.І, І.Г. Устінова та ін.. За ред. Й.М. Петровича. – 2-ге видання, переробка і доповнення. – К.: Т-во «Зання» , КОО, 2001 – 405с
 2. Бутиненць Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку – Житомир : ПП "Рута", 2002. – 592 с.
 3. Гончарова С.Ю. Маркетинг: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — Х.: Видавничий Дім “ІНЖЕК”, 2003. — 140 с.
 4. Гринжевський М.В. Оптимізація виробництва продукції аквакультури – К. : Поліграф консалтинг, 2004. – 328 с.
 5. Грибов, В.П. Экономика организации предприятия: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2010 - 416 с.
 6. Гончарова С.Ю. Маркетинг: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — Х.: Видавничий Дім “ІНЖЕК”, 2003. — 140 с.
 7. Економіка підприємства. / 3а ред. Покропивного С.Ф. – К.: Хвиля-Прес, 2000.
 8. Економіка підприємств /За ред. Харіва П.С. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 449 с.
  • Економіка виробничого підприємництва / За ред. Й. М. Петровича. - К.: Знання, 2001.
  • Економіка виробничого підприємства. Навч. посіб. / Й. М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.. За ред. Й.М. Петровича. – 2-ге видання, переробка і доповнення. – К.: Т-во «Зання» , КОО, 2001 – 405с .
  • Економіка підприємства: Навч. посіб. /За ред. А. В. Шегди. — К.: Знання-Прес, 2001.
  • Економіка підприємства: Навч. Посіб. / за ред.. А.В. Шегди – Е45 К.: Знання, 2005. – 431 с.
  • Економіка підприємства: Підручник / за аг. Ред.. С.Ф. Покропивного – Вид. 2-ге, перероб. Та доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 528 с.
  •  

   1. ЛагодаТ. Рибо переробка у фермерських господарствах Інформаційний що місячник.- "Пропозиція" – 2002. – № 6. – С. 7-12.
   2. Ліфанов С. IV міжнародний форум «Промисловий маркетинг». Який шанс криза дає В2В маркетингу? // Маркетинг в Україні, № 3, 2009. – С. 4-14.
   3. Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-марктеинг: Навчальний посібник. - Київ: Центр учбової літератури, 2008. –184 с.
   4. Макаровська Т. П. Практикум з економіки підприємства. — К., 2006.
   5. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва. Навчально-методичний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.
   6. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва : підручник. – ЛьВів: «Магнолія плюс», 2005. – 400 с.
   7. Минет Ст. Маркетинг В2В и промышленный брендинг: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 208 с.
   8. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. – К.: ТОВ “УВПК “Екс Об”, 2002. – 595 с.
   9. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Організація виробництва: Навч. посіб. – К.: Лібра, 2003. – 336 с. Сергеев И. В. Экономика предприятия. — М.: Финансы и статистика, 2000.
   10. Покропивного С.Ф. Економіка підприємства. – К.: Хвиля-Прес, 2000
   11. Петровича Й.М. Економіка виробничого підприємництва. - К.: Знання, 2001-342с.
   12. Петрович Й.М, Черевко Г. В., Горбонос Ф. В., Іваницька Г. Б., Павленчик Н. Ф. Економіка підприємства: Навч. посіб. - Л.: Апріорі, 2004. - 384 с
   13. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.
   14. Харіва П.С Економіка підприємств. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 449 с.
   15. Шумейко В. Організаційні структури управління маркетингом на виробничих підприємствах. // Маркетинг в Україні, № 1, 2009. – С. 46-49.
   16. Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского общества: Учебник - 2-е издание - М.: Издательство торговая корпорация «Дашков и К», 2008 - 624 с.
   17. www.pidruchniki.ws/16631116/ekonomika/dodatki_literatura_organizatsiya_virobnitstva#257

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
  Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
  Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

  Заказать курсовую работу