Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая — Планування виробництва продукції

Курсовая — Планування виробництва продукції

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: планування діяльності підприємства

Тема: Планування виробництва продукції

(Планирование производства продукции)

Объем: 40 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

 

Вступ

1. Планування номенклатури, асортименту та якості продукції

2. Визначення структури продукції та оцінка її ефективності

3. Планування трудомісткості, фонду часу, завантаження обладнання та режиму роботи

4. Визначення прибутковості та виробничої програми

5. Обгрунтування цін та робочої виробничої програми

6. Визначення прибутковості та рентабельності виконання виробничої програми

висновки

список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Блонська В. І. Економіка підприємства: теорія і практика :навчальний посібник / В. І. Блонська. – Львів: «Магнолія 2009», 2011. – 688с.
  2. Бойчик І. М. Економіка підприємства: навчальний посібник / І.М. Бойчик. – К.: Атіка, 2005. – 478 с.
  3. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навчальний посібник. - 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання – Прес, 2009. – 350с.
  4. Виробнича програма підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://readbookz.соm/book/111/2644
  5. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. –К.: Знання, 2011. - 437с
  6. Іванілов О.С Економіка підприємства. Підручник. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 728с.
  7. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навчальний посібник /І.В. Ковальчук. – К.: Знання, 2011. – 679 с. – (Вища освіта XXI століття).
  8. Манів З.О. Економіка підприємства: навчальний посібник / З.О. Манів, І. М. Луцький / – К.: Знання, 2009. – 580 с. – ( Вища освіта XXI століття)
  9. Мельник Л. Г. Економіка підприємства: Конспект лекцій: навчальний посібник / Л.Г. Мельник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 412 с.

10. Міценко Н. Г. Економіка підприємства: Навчальний посібник /Н. Г. Міценко. – Львів: «Магнолія 2009», 2010. – 485 с.

11. Огляд ринку меблів// Галицькі контракти. - 2011.- №38.- С.17-21

12. Петрович Й. М. Економіка підприємства: підручник / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, Г. М. Захарчук; под ред.. Й. М. Петровича. – [2-ге вид., виправ.]. – Львів: «Магнолія плюс», СПДФО В. М. Піча, 2009. – 580 с.

13. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємства: підручник /А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк; під ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. – [6-те вид., перероб. та допов.]. – К.: КНЕУ, 2009. – 552 с.

14. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: підручник / С. Ф. Покропивний, М .Г. Грещак, В. М. Колот; под ред. докт. екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. – К. : КНЕУ, 2009. – 528 с.

15. Примак Т. О. Економіка підприємства : навчальний посібник / Т. О. Примак. – К.: Вікар, 2009. – 176с.

16. Руденко А. І. Економіка підприємства: підручник / А. І. Руденко. – Сімферополь.: Таврія, 2010. – 248 с.          Семенов Г.А., Стачевський В.К., Панкова М.О., Семенов А.Г., Гребінець К.М. Організація і планування на підприємстві: Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 528 с.

17. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. - 3-тє видання,перероблене. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2004. – 344 с.

18. Хлопчан М. І. Організація і планування виробництва: теорія і практика: навчальний посібник / М. І. Хлопчан. – Тернопіль, 2009. – 362 с.

19. Чаюн І.О., Бондар І.Ю «Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування»: Навч.посіб. - К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2000. - 127с.

20. Шваб П. І. Економіка підприємства : навчальний посібник / П. І. Шваб. – [4-е видання]. – К. : Каравела, 2010. – 584 с

21. Шегда А. В. Економіка підприємства : підручник / А. В. Шегда, М. П. Нахаба; под ред. докт. екон. наук, проф. А. В. Шегди. – К.: Знання, 2009. – 614 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу