Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая — Товарознавча характеристика асортименту, оцінка якості та класифікація парфумерно-косметичних товарів (на прикладі однієї з товарних груп) на матеріалах торговельного підприємства

Курсовая — Товарознавча характеристика асортименту, оцінка якості та класифікація парфумерно-косметичних товарів (на прикладі однієї з товарних груп) на матеріалах торговельного підприємства

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Товарознавство непродовольчих товарів

Тема: Товарознавча характеристика асортименту, оцінка якості та класифікація парфумерно-косметичних товарів (на прикладі однієї з товарних груп) на матеріалах торговельного підприємства

(Товароведная характеристика ассортимента, оценка качества и классификация парфюмерно-косметических товаров (на примере одной из товарных групп) на материалах торгового предприятия)

Объем: 39 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1 Стан споживного ринку зубних паст України

2 Номенклатура споживчих властивостей та показників, що впливають на конкурентоспроможність товарів

3 Класифікація та характеристика асортименту зубних паст

4 Вимоги до якості зубних паст

5 Аналіз асортименту та оцінка якості зубних паст, що реалізуються ТОВ «Шик і блиск»

5.1 Загальна характеристика ТОВ «Шик і блиск»

5.2 Порівняльна характеристика споживних властивостей зубних паст, що реалізуються ТОВ «Шик і блиск»

5.3 Експертна оцінка споживчих властивостей зубних паст

Висновки та пропозиції

Список літератури

ДОДАТКИ

 

Вступ 

Актуальність курсової роботи. Вибір зубної пасти - справа набагато відповідальніше, ніж може показатися на перший погляд. При виборі треба враховувати масу критеріїв. І ціна зовсім не найголовніший з них.

Різні рекламні трюки примушують людей вибирати ті або інші види зубних паст. Про походження зубної пасти, а так само з чого вона полягає і як правильно її вибрати ми хочемо розповісти вам.

Вже в Давньому Єгипті чищенню зубів надавалося велике значення. Про це свідчать манускрипти, що зберегли рецепти зубних порошків. Як правило, в них входив попіл убитих тварин, пісок і лушпиння, що залишилося після переробки злаків. Цією сумішшю єгиптяни чистили зуби.

В Стародавньому Римі перевага віддавалася зубочисткам, які робилися з кістки, срібла або золота. Таку розкіш могли собі дозволити тільки патриції. Плебеї ж обходилися дерев’яною паличкою, яку загострювали з одного боку і розмочалювали, – з іншою.

Середньовічна Європа, як не дивно, взагалі не приділяла гігієні належної уваги. Помиї виливалися на вулицю, білизна стиралася виключно рідко, а ванна приймалася по особливих святах. Чи варто дивуватися, що в ті часи багато людей не чистили зуби жодного разу в житті? Проте знати прагнула за собою стежити. Це робилося дуже просто. По-перше, використовували зубочистки, а по-друге, після їжі рот полоскали водою.

В XVI столітті в Європі почали з’являтися перші зубні щітки. Їх винахід приписується китайцям, які використовували свинячу щетину і розщеплений уподовж шматочок бамбука. У тріщину вставляли волоски, які були достатньо довгими і жорсткими. Користуватися таким пристосуванням було дуже незручно. І проте саморобні щітки були предметом розкоші. Їх могли собі дозволити тільки знатні і багаті люди. Таких було дуже небагато.

Щоб зуміти зробити правильний вибір зубної пасти, ви повинні знати, який ефект викликають ті або інші складові зубної пасти, вказані на її упаковці.

Актуальність, науково-теоретична та практична цінність даних проблем, їх недостатнє вивчення та обґрунтування зумовили вибір теми курсової роботи, мету та її основні завдання.

Метою дослідження обрано є товарознавча характеристика асортименту та оцінка якості зубних паст.

Відповідно до поставленої мети визначено сукупність основних завдань:

- дослідити стан споживного ринку зубних паст України;

- вивчити номенклатуру споживчих властивостей та показників, що впливають на конкурентоспроможність товарів;

- розглянути класифікацію та характеристику асортименту зубних паст;

- оцінити вимоги до якості зубних паст;

- розглянути загальну характеристику ТОВ «Шик і блиск»;

- провести порівняльну характеристику споживних властивостей зубних паст, що реалізуються ТОВ «Шик і блиск»;

- здійснити експертну оцінку споживчих властивостей зубних паст.

Об’єктом дослідження обрано асортимент зубних паст, що реалізуються в торгівельному підприємстві ТОВ «Шик і блиск».

Предметом дослідження є товарознавча характеристика асортименту та оцінка якості зубних паст.

У процесі дослідження використовувались методи структурного і системного, порівняльного й факторного аналізу, які ґрунтуються на застосуванні основних принципів логічних та статистичних методів оцінки первинного матеріалу.

Структура курсової роботи.Курсова робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та пропозицій та списку літератури. Матеріали курсової роботи викладені на 43 сторінках друкованого тексту, містять 6 таблиць,5 рисунків, список літератури із 27 найменувань.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Абчук В.А. Коммерция: Учебник / В.А. Абчук. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 475 с.
  2. Алексеев Н. С, Гонцов Ш. К., Кутянин Г. И. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров. - М.: Экономика, 1988.
  3. Бланк И. А. Управление торговым предприятием / И. А. Бланк. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1998. – 416 с.
  4. Болотников А.А. Товароведение. Ч.1: Курс лекций. -МАУП, 2001.
  5. Болотников А.А.  Товароведение.Ч.2:  Курс лекций. -МАУП, 2002.
  6. Васильєв Г.А., Нагапетьянц. Коммерческое товароведе­ние и экспертиза: Учебное пособие для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 135 с.
  7. Вилкова С.А. «Товароведение и экспертиза парфюмерно-комсетических товаров» - М.: Издательский дом «Дашков и К0», 2006.
  8. Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів: Навчальний посібник Київ: ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 2006. - 208
  9. Войцеховская А. Л., Вольфензон И. И. Косметика сегодня. - М.: Хи­мия, 1988.

10. Дихтль Е. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Е. Дихтль, Х.Хершген; Пер. с нем. А.М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. – М.: Высш. шк., 1995. – 255 с.

11. Інфраструктура товарного ринку. За ред. проф. I. В. Сороки. - К.: НМЦВО МОіН України, «НВФ Студцентр» 2002. - С. 313-338.

12. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997.– 156 с

13. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

14. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 124 с

15. Козюлина Н.С. Товароведение непродовольственных това­ров. - М.: Издательско-торговая палата «Дашков и К0», 2002.

16. Коротков А.В. Статистическая характеристика многообразия продукта в маркетинге / А.В. Коротков // Маркетинг. – 2000. – №3 (52). – С.24-32.

17. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; Пер. с англ. В.Б. Боброва; Общ. ред. Е.М.Пеньковой.– М.: Прогресс, 1991.– 733 с.

18. Кузин Б. Методы и модели управления фирмой / Б. Кузин, В. Юрьев, Г.Шахдинаров. – СПб: Питер, 2001. – 432 с.

19. Маркетингова товарна політика: Опорний конспект лекцій / Укл. Н.Б.Ткаченко. – К. Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 98 с.

20. Марцин В.С. Економіка торгівлі: підручник / В.С. Марцин – К.: Знання, 2006. – 402 с.

21. Миротин Л.Б. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения и процедуры: Учеб. пособие / Л.Б. Миротин, Н.Е. Гамбаев. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 252 с.

22. Николаева М.А. Товароведение потребительских  това­ров. Теоретические основы: Учеб. для вузов. - М.: НОР­МА, 2000. - 283 с

23. Номенклатура товарів народного споживання, які враховуються в роздрібній та оптовій торгівлі. Товарний словник. - К., Мін. стат. України, 1994. - 150 с

24. Норіцина Н.І. Маркетингова товарна політика. Навч. посібник. – К.: НАУ, 2002. – с. 217

25. Парфюмерия и косметика от «А» до «Я». Каталог - М.: Stanford Trident (International), 1998.

26. Паршикова В. Н. Парфюмерно-косметические товары. - Красно­ярск: РИО КГПУ, 1999.

27. Романов, Голубков, Сидоренко «Товарознавчі складові ринковзнавства» Навч.посіб. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу