Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая — Методика організації роботи учнів з підручником у процесі навчання біології

Курсовая — Методика організації роботи учнів з підручником у процесі навчання біології

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: методика навчання біології

Тема: Методика організації роботи учнів з підручником у процесі навчання біології

Объем: 43 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1.Теоретичні аспекти методики організації роботи учнів з підручниками

1.1. Методи навчання, класифікація

1.2. Структура  процесу навчання

1.3. Оптимізація процесу навчання

2.Організація роботи учнів з підручниками

2.1. Робота з підручником у 5-8 класах

2.2. Робота з підручником у 9-11 класах

2.3. Робота з підручником під час домашніх завдань

3.Аналіз методики організації роботи з підручником у процесі навчання біології.

3.1.Сучасні проблеми підготовки підручників у процесі навчання біології

3.2. Умови підвищення ефективності організації роботи учнів з підручниками в процесі навчання біології

3.3. Чинники впливу на організацію роботи учнів з підручниками на уроках біології

3.4. Прийоми впливу на мотиваційну сферу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Введение 

Сучасна наука дедалі більше відчуває на собі вплив процесу інформатизації суспільства, тому досить актуальними сьогодні є питання переходу від репродуктивної, авторитарної освіти до освіти інноваційного, гуманістичного типу. Останнє передбачає гуманні стосунки між усіма учасниками навчально-виховного процесу, що сприяють формуванню у школярів позитивної мотивації до здобуття знань, способів практичної діяльності, професійного досвіду тощо.

         Як відомо, успішність навчальної діяльності залежить від змісту знань, які викладаються, методів і прийомів роботи викладача та пізнавальної активності учня (самоконтролю, інтелектуальної активності, ставлення до знань, прагнення самостійно оволодівати ними тощо). Метою і кінцевим результатом навчальної діяльності у школах є глибоке засвоєння навчального матеріалу та підготовка до вибору професійної діяльності, яку науковці розглядають як “цілісний процес засвоєння й закріплення загально педагогічних і спеціальних знань, умінь та навичок”. Даний процес включає в себе діяльність учнів (учіння) і діяльність викладача (організацію процесу учіння), які тісно взаємодіють.

         У сучасній науці проблема організації роботи з підручником є предметом дослідження ряду науковців, зокрема: В. Бейлінсон, В. Безпалько, Д. Зуєв (сутність та структура підручника, його функціональне забезпечення); Ю. Бабанський, І. Лернер, М. Скаткін (роль книги у навчальному процесі); Г. Гранік, С. Жуйков, Г. Костюк, Н. Менчинська (психологічні основи побудови підручника); С. Бондаренко, Г. Гранік, Л. Концева, Н. Чепелєва (робота з підручником (текстом)); Н. Бібік, Л. Занков, Я. Кодлюк, А. Полякова, О. Савченко (особливості підручника для початкової школи).

         Оскільки велику кількість навчальної інформації учнів отримують, опрацьовуючи підручник, для цього необхідно володіти системою спеціальних умінь та навичок. Тому кожен майбутній учитель повинен вміти працювати з навчальною книгою, мати необхідні знання щодо його сутності, побудови, застосовувати різноманітні методи та прийоми організації роботи з підручником у педагогічній діяльності. Адже якщо вчитель вмітиме організувати роботу з навчальною книгою, то й учні навчаться працювати з нею.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Горяна Л. Урок з теми “Поширення плодів та насіння” (6 клас) за новим підручником // Біологія і хімія. – 1997.– № 2. – С. 16–17.
 2. Горяна Л.Г. Формування мотиваційної сфери учнів під час роботи з підручником на уроках біології в 6–7 класах загальноосвітніх шкіл: Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Редкол. Н.М. Бібік та ін. – К.: КМІУВ, 1999.– 125 с.
 3. Горяна Л.Г. Індивідуалізація роботи учнів з підручником як дидактична проблема //Теоретично-методичні проблеми навчання і виховання: Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Редкол.: Бібік Н.М., Вашуленко М.С, Вільчковський Е.С. та ін. – К.: Фенікс, 2000. – С. 22–32.
 4. Горяна Л.Г. Підручник з біології для учнів 8-го класу // Рідна школа. - 2001. – № 8. – С. 61–62.
 5. Горяна Л.Г. Критеріально-ціннісні підходи до текстоутворення сучасного підручника біології // Рідна школа. – 2001. – № 10 – С. 64.
 6. Горяна Л.Г. Підручник біології як засіб формування в учнів прийомів логічного мислення // Рідна школа. – 2002. – № 2. – С. 52
  • Горяна Л.Г. Деякі аспекти підготовки вчителя біології до формування в учнів роботи з підручником // Рідна школа. – 2002. – № 12. – С. 49.
  • Горяна Л.Г. Динаміка розвитку поняття “підручник біології” в Україні // Рідна школа. – 2003. – № 3. – С. 8.
  • Горяна Л.Г. Посилення процесуальної сторони навчання під час організації роботи учнів з підручником на уроках біології // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 3. – С. 344.
  • Горяна Л.Г. Індивідуалізація роботи учнів із шкільним підручником як показник педагогічної культури вчителя //Педагогічні науки: Збірник наукових праць (частина перша). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002. – С. 369–377.
  • Присяжнюк М.С. Біологія людини. 8 клас: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл / Методична обробка Горяної Л.Г. – К.: Фенікс, 1999.– 384 с. (автор. 132 с.).
  • Присяжнюк М.С. Біологія людини. 9 клас: Підручник для серед. шк. / Методичний апарат Горяної Л.Г.; Наук. ред. канд. біол. наук С.В. Страшка. - К.: Фенікс, 2003. - 20 с.: іл. 297 (автор.132 с.).
  • 13.   Гусак Т. Організація самостійної роботи студентів (учнів)// Рідна школа.     - 2004. - № 5. - C. 47-48
  • Клюєнко Д. М. Навчальний посібник з історії України: Для 10-11 класів; Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації, Одеський ін-т удосконалення вчителів. Кафедра методики викладання гуманітарних дисциплін. - Одеса: Одеський ін-т удосконалення вчителів, 2001
  • Круть М. Організація самостійної діяльності учнів допоміжної школи //         Дефектологія. -2002. -№ 3. - С. 48-51
  • Кузьмінський А. І.Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003
  • Ламекіна Г. Самостійна робота учнів у процесі вивчення географії //  Рідна школа. - 2003. - № 1. - C. 40-42
  • Наумець О. М. Педагогіка сучасної зарубіжної школи: Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів. -Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004
  • Степашко В. Сформованість навичок самостійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів у науково-пошуковій роботі // Рідна школа. - 2005. - № 4. - C. 65-66
  • Тимченко О.Самостійна робота як дидактична категорія // Педагогіка і психологія. -2001. -№ 3-4. - С. 64-68
  • ТкаченкоВ.Вчитись – справжнє мистецтво // Освіта. –2005.№ 3.- с.17
  • Трубачова С.Роль методів самостійного набуття знань в організації пізнавальної діяльності учнів // Рідна школа. -2001. -№ 1. - С. 39-4
  • Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. -К.: Академія, 2000
  • Хакунова Ф. Особенности организации самостоятельной работы обучаемых// Начальная школа. - 2003. - № 1. - C. 70-75

 

 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу