Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая — Шляхи підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства

Курсовая — Шляхи підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: потенциал предприятия

Тема: Шляхи підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства

(Пути повышения конкурентоспособности потенциала предприятия)

Объем: 47 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

Содержание

 

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади конкурентоспро-можності потенціалу підприємств

1.1. Характеристика та головні чинники конкурентоспроможності підприємств

1.2. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств

Розділ 2. Дослідження конкурентного потенціалу ПП «ВТП «Гермес»»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ПП «ВТП «Гермес»»

2.2. Моніторинг конкурентного середовища ПП «ВТП «Гермес»»

2.3. Вибір і оцінка критеріальних показників внутрішнього середовища та інформаційного забезпечення ПП «ВТП «Гермес»»

Розділ 3. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності ПП «ВТП «Гермес»»

Висновки

 

Введение 

Актуальність теми курсової роботи. У сучасних умовах трансформації України, коли продовжує відбуватися реформування всіх сфер національної економіки конкурентоспроможність потенціалу підприємства є важливою характеристикою та показником розвитку промислового виробництва. Особливості конкурентоспроможності потенціалу підприємства потребують удосконалення методичних основ оцінки її рівня в умовах зовнішнього середовища.

В основі формування економічної категорії конкурентоспроможності потенціалу підприємства знаходяться концептуальні положення теорії конкуренції та теорії потенціалу підприємства. Феномен симбіозу теоретичних і методичних засад двох теорій має бути представлений економічним інструментарієм, який містить поняття конкуренція, конкуренти, конкурентоспроможність підприємства, виробництва, продукції, потенціалу підприємства, маркетингової діяльності, ємкість ринку, конкурентні переваги, ринкова ніша та інші.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Узагальнення вітчизняного та російського досвіду дає змогу зробити висновок, що концепція конкурентоспроможності потенціалу підприємства є відносно самостійним напрямом дослідження. Характеристика наукової думки щодо теорії конкурентоспроможності потенціалу підприємства обґрунтовано в розробках науковців Л.П. Градова, Т.А. Азова, Р.А. Фатхутдінова, Д.Ю. Юданова, Б.Є.Кваснюка, І.В. Крюкової, І.М. Репіної, Е.В. Попова, Я.А. Жаліло, Ю.В. Полунєєва, Л.Л. Антонюк.

Складність та недостатність розв’язання проблем формування конкурентоспроможності потенціалу підприємства невирішеність завдань з її забезпечення в переробної галузі сьогодні на українських підприємствах визначили необхідність подальшого системного наукового дослідження.

Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є обґрунтування методологічних і практичних рекомендацій щодо шляхів забезпечення конкурентоспроможності потенціалу досліджуваного підприємства.

Досягнення поставленої мети в курсовій роботі вирішувалось через розв’язання таких методологічних і практичних завдань:

- розглянути характеристику та головні чинники конкурентоспроможності підприємств;

- вивчити методи оцінки конкурентоспроможності підприємств;

- здійснити організаційно-економічну характеристику ПП «ВТП «Гермес»»;

- провести моніторинг конкурентного середовища ПП «ВТП «Гермес»»;

- здійснити вибір та провести оцінку критеріальних показників внутрішнього середовища та інформаційного забезпечення ПП «ВТП «Гермес»»;

- розробити та сформувати стратегію конкуренції ПП «ВТП «Гермес»».

Об’єктом дослідження курсової роботи є приватне підприємство «Виробничо-торговельне підприємство «Гермес»».

Предметом дослідження виступають конкретні рішення щодо підвищення конкурентоздатності потенціалу ПП «ВТП «Гермес»».

Методологічна основа та методи дослідження.Методологічною основою дослідження є об’єктивні економічні закони розвитку суспільного виробництва. Інформаційною базою курсової роботи є законодавчі і нормативні документи, що регламентують діяльність суб’єктів господарювання в Україні, офіційні статистичні матеріали, дані звітності досліджуваного підприємства.

При проведенні досліджень використано такі методи: структурно-логічного аналізу; комплексно-цільовий і ситуаційний підходи та метод аналізу ієрархій; статистичного і техніко-економічного аналізу; експертні, економіко-математичні, матричний, графічний.

Наукове і прикладне значення.Теоретичні узагальнення та практичні рекомендації, зроблені в процесі дослідження, можуть бути використані в діяльності українських підприємств.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів і, висновків, що викладені на 47 сторінках друкованого тексту. Матеріали курсової роботи містять 8 таблиць та 6 рисунків, список використаних джерел із 28 найменувань. 

 

Список використаних джерел

  1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и прак­тика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 207 с.
  2. Алексеева М.М. Планированне деятельности фирмы: Учеб.-метод, пособ. - М.: Финансы и статистика, 1997. -248 с.
  3. Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ.; Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. - М.: Экономика, 1989. - 519 с.
  4. Багрова І.В.. Складові та фактори конкурентоспроможності / І.В.Багрова, О.Г. Нефедова // Науковий журнал «Вісник економічної науки України». – 2007. – № 1(11). – С. 11–16.
  5. Балабанова Л. В., Мажинський Р. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал»; 2006. – 288 с.
  6. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое уп­равление: принципы и международная практика. - К.: Аб-солют-В, 1998. - 352 с.
  7. Березин И.С. Маркетинг и неследования рынков. -М.: Русская Деловая Литература, 1999. - 416 с.
  8. Бородин А. Этапы формирования стратегического потенциала предприятия // Проблеми теории и практики управлення - 2003. - №6. - С. 9-6-102.
  9. Ведерніков М. Д. Теоретико-методологічний аспекти поняття конкуренції та конкурентоспроможності. Основні стратегії конкуренції // Наука й економіка. — 2007. — № 3(7). — С.59—65.

10. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.

11. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структуры. – М.: Дело. –2001.

12. Градов А.П. Стратегия экономического управления предприятием. –Учеб. пособие. – СПб.: СПбГТУ. – 2003

13. Дименко Р. А. Теорія цінностей конкурентних переваг у системі конкурентоспроможності підприємств // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні. ? 2007. ? № 599. ? С. 23–31.

14. Добикіна О. К., Рижиков В. С., Касьянкж С. В., Кокотько М. Є., Костенко Т. Д., Герасимов А. А. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. – К.: центр учбової літератури, 2007.– 208 с.

15. Довбенко В.І Чинники підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств за умов глобалізації. Зовнішня торгівля: право та економіка, 2007. - №4(33).

16. Довгань Л. Є. Конкурентоспроможність підприємств — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. — 144 с.

17. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посібн. – К.: Вид-во ЦУЛ, 2006. – 384 с.

18. Драган О. І. Конкурентоспроможність підприємства в умовах технологічної конкуренції: методологічний аспект // Економіка ринкових відносин. – 2009. – № 1. –С. 55–59.

19. Іванов В. Б., Кохась О. М., Хмелевський С. М. Потенціал підприємства: Науково-метод. посіб. – К.: Кондор, 2009 – 300 с.

20. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посібн. /С.М. Клименко, Д.О. Барабась, Т.В. Омельяненко, О.С. Дуброва, А.В. Вакуленко. – К. : Вид-во КНЕУ, 2006. – 527с.

21. Колісник Ю. О. Модель оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства // Держава і регіони. Серія: економіка та підприємництво. — 2007. — № 5. — С.40-45.

22. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. В.Б. Боброва. – СПб.: АО «Корунс», 1994.

23. Кошеленко В. О. Дифференциация факторов конкурентоспособности предприятия на основе временного фактора // Економіка та управління підприємствами. — 2010. — № 8(98). — С.85—96.

24. Кравченко В. Н. Динамическая модель оценки конкурентоспособности предприятия / В. Н. Кравченко, И. В.Филиппишен // Модели управления в рыночной экономике: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ. – 2009. – Вып. 11. – С.118-133

25. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства, формування та оцінка; Навчальний посібник. – Київ: Центр навчально) літератури, 2005. – 352 с.

26. Попов Е. В. Рыночный потенциал предриятия / Е. В. Попов – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. – 559 с.

27. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.

28. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – КНЕУ, 1999. – 384с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу