Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая — Особливості висвітлення маштабних подій у пресі: тенденції, закономірність.

Курсовая — Особливості висвітлення маштабних подій у пресі: тенденції, закономірність.

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: журналистика

Тема: Особливості висвітлення маштабних подій у пресі: тенденції, закономірність

(Особенности освещения масштабных событий в прессе: тенденции, закономерности)

Объем: 31 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

Содержание

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення спортивної журналістики

1.1. Поняття про спортивну журналістику

1.2. Предмет дослідження спортивної журналістики та її функції

Розділ 2. Особливості висвітлення маштабних подій у пресі: тенденції, закономірності

2.1. Світові спортивні події: від глобалізації до локалізації

2.2. Євро-2012 на шпальтах загальнонаціональних ЗМІ

2.3. Місцеві футбольні події на шпальтах ЗМІ Закарпаття

Висновки

 

Введение 

Постановка стратегічної мети – невід'ємна умова будь-якої професійної діяльності, без якої вона втрачає глибокий зміст. Метою засобів масової інформації – крім власне інформування: воно не повинне бути самоціллю! - завжди було посильне сприяння у виконанні тих завдань, які стоять перед соціальним замовником. Так, комуністична преса повинна вести до загальних волі, рівності й братерства – соціальному раю на землі; літературні, культурологічні, педагогічні видання сприяють вихованню гармонійно й всебічно розвинутої особистості.

Спорт - це складне соціальне явище, що зачіпає різноманітні прояви сучасного життя суспільства, що й одночасно перебуває під впливом її феноменів, таких, як економіка, політика, мистецтво, освіта, охорона здоров'я. Зв'язок спорту, людства й суспільства - це глибока область колективної чутливості.

Спорт як соціальне явище характеризується поліфункціональністю й семіотичною насиченістю, що проявляються в тому, що він являє собою знакову систему, що кодує досвід і передає його значення на певну кількість рівнів. Знак у спорті веде до інших знаків, забезпечуючи при цьому зворотний зв'язок, орієнтуючи індивіда й викликаючи певну поведінку й відносини. Той самий знак у спорті може бути витлумачений по-різному, що пояснюється суперечливістю самого феномена спорту.

Спортивний дискурс являє собою тип інституціонального складного багатофункціонального утворення, що включає в себе інші типи дискурсу, такі як педагогічний, що проявляється в спілкуванні пари «спортсмен - тренер», юридичний, що виявляє себе в питаннях правил і порушень проведення, участі, скасування або переносу спортивних змагань, політичний, який пронизує наскрізь великі змагання міжнародного рівня, медичний, що є частиною спортивного дискурсу в рамках підготовки спортсменів, надання їм допомоги в період змагання, і в час реабілітації. Значимою частиною спортивного дискурсу є також дискурси масово-інформаційний і рекламний.

Завданням спортивної преси повинне бути сприяння досягненню миру на землі через демонстрацію шляхів вирішення протиріч – на спортивному майданчику. Які реальні завдання ставить перед собою українська спортивна преса на сьогоднішній день, ми й спробуємо встановити, якими є тенденції її розвитку на сучасному етапі.

Суто теоретичний підхід у рішенні цього питання мало доречний у нашій ситуації, коли, з одного боку, є об'єктивна потреба розкрити зміст сучасної журналістської практики в нашій країні, з іншого боку – журналістська наука не в змозі поспіти за динамікою навколишньої дійсності й новими віяннями у творчості трудівників пера.

Багато дослідників без коливань зв'язують поняття «засоби масової інформації» (ЗМІ), «засоби масової комунікації» (ЗМК) і «глобалізація». Поняття «глобалізація» стало одним із символів змін, шо відбуваютсья у сучасному світі. Як вказує Є.Л. Вартанова, його активно вживають, але рідко пояснюють, майже не намагаючись знайти єдиного визначення. Дослідник приводить ряд формулювань, що склалися в закордонній соціологічній думці. Поняття «глобальне» у сучасному контексті замінило традиційні поняття інтернаціонального, світового й планетарного.

Нації та народності, що були донедавна порівняно замкненими інформаційними організмами, відгородженими від сусідів державними, політичними, мовними, культурними, ідеологічними, техніко-комунікативними й іншими бар'єрами, стали більш відкритими. Саме в цих умовах розвиваютсья сучасні ЗМІ. Все зумовлює надзвичану актуальність аналізу сучасного стану української преси в контексті глобалізації. Одним з предметів комунікації, які сприяють глобалізації, є масштабні спортивні події.

 На підставі вищевикладеного, мета роботи – провести аналіз особливостей висвітлення маштабних подій у пресі.

Поставлена мета вимагає рішення наступних завдань:

- Розглянути поняття про спортивну журналістику

- Актуалізувати предмет дослідження спортивної журналістики та її функції

- Проаналізувати висвітлення світових спортивних подій: від глобалізації до локалізації

- Дослідити згадки про підготовку до Євро-2012 на шпальтах загальнонаціональних ЗМІ

- Дослідити висвітлення місцевих футбольних подій на шпальтах ЗМІ Закарпаття

Об'єкт дослідження – спортивна тема в періодичних виданнях.

Предмет дослідження – загальнонаціональна й регіональна преса.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

 

Список використаної літератури

  1. Артемьева Е.Ю.Основы психологии субъективной семантики. – М, 2005. – 318 с.
  2. Ассоциативный тезаурус современного русского языка (АТСРЯ). – Часть I, II, III / Под ред. Ю. Н. Караулова, Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов, Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова. – М.: “Помовский и партнеры”, 2004. – 198 с.
  3. Богомолова Н.Н.Социальная психология радио, печати и телевидения. – М, 2005. – 132 с.
  4. Бодалев А.А .,Столин В.В.Общая психодиагностика. – С-Пб, 2006.–365 с.
  5. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. – М, 2004. – 342 с.
  6. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр.соч.: В 6 т. – Т.2. – М, 2004. – 564 с.
  7. Горелов И. Н. Вопросы теории речевой деятельности. Психолингвистические основы искусственного интеллекта. – М, 2005.–432 с.
  8. Горошко Е. И. Языковое сознание: гендерная парадигма (монография). – СПб: Алетейя, 2006. – 329 с.
  9. Горошко Е. И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента (монография). – М.- Харьков: Ра-Каравелла, 2006. – 320 с.

10. Горошко Е. И. Специфика ассоциативного сознания некоторых групп русскоязычного населения Украины // Языковое сознание формирование и функционирование. – М.: Институт языкознания РАН, 2005. – 485 с.

11. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. – М.: Феникс, 2004. – 137 с.

12. Залевская А. А. Проблемы психолингвистики. – Калининград: Астера, 2003.–158 с.

13. Залевская А.А.Слово в лексиконе человека: психолингвистическое исследование. – Воронеж: Нигма, 2006. – 120 с.

14. Ігор Гамула: "Не щастить...". – Режим доступу: http://karpatnews.in.ua/news/1994

15. Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика русского языка. – М: Академия, 2003. – 143 с.

16. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Академия, 2002. – 328 с.

17. Керівники Закарпаття зіграли з американцями у "футбол без кордонів". – Режим доступу: http://karpatnews.in.ua/news/30257

18. Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты, – М.: Институт социологии РАН, 2006. – 200 с.

19. Клименко А. П. Третий тип словесных ассоциаций и виды семантической связи между словами в системе // Романское и германское языкознание. Вып. 5. – Минск, 2005. – 166 с.

20. Клименко А.П. Существительные со значением времени в современном русском языке (Опыт психолингвистического описания одной семантической микросистемы): Автореф. дис. канд. филол. наук. – Минск, 2005. – 183 с.

21. Колесников назвал Григория Суркиса оппозицией, намекнув, что он не вечен. – 2010. – 16.11. – Режим доступу: http://korrespondent.net

22. Колин, К. К. Информационная глобализация общества и гуманитарная революция. – Режим доступа: http://spkurdyumov.narod.ru/D37Kolin.html.

23. Крушевский Н. В. Очерк науки о языке. – Казань, 2003. – 170 с.

24. Крылов Ю.В.Геометрическое представление данных в психологических исследованиях. – М.: Академия, 2005. – 197 с.

25. Леонтьев А. А. Общие сведения об ассоциациях и ассоциативных нормах // Словарь ассоциативных норм русского языка. – М.: Академия, 2005. – 566 с.

26. Малиновская Н. Ударим… по бездорожью и разгильдяйству// Столичные новости. – 2010. – 16 – 23.11. – Режим доступу: http://cn.com.ua.

27. Малышева М. М. Анализ качественных данных в гендерных исследованиях // Гендерный калейдоскоп. Курс лекций. – М.: Академия, 2006. – 168 с.

28. Мартинович Г. А. Вербальные ассоциации и организация лексикона человека // Филологические науки. – 2006. – № 3.

29. Новикова Н. С. Ассоциативный эксперимент как метод изучения семантических связей и отношений в лексике // Вопросы семантики. - Калининград, 2003. – 143 с.

30. Овчинникова И. Г. Текстообразующая роль вербальных ассоциативных структур: Автореф. канд. дис. – С-Пб, 2006. – 108 с.

31. Підготовка України і Польщі до Євро-2012 продовжує викли-

кати значне зацікавлення польських ЗМІ // Євро-2012. – 2010. – 21.06. – Режим доступу: http://2012ua.net.

32. Сахарный Л. В. Введение в психолингвистику. – С-Пб, 2004. – 276 с.

33. Словарь ассоциативных норм русского языка (САНРЯ) / Под ред. А. А. Леонтьева. – М.: МГУ, 2005. – 192 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу