Курсовая — «Журналіст змінює професію»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: журналистика

Тема: Журналіст змінює професію

Объем: 36 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Репортаж та журналістське розслідування в системі жанрів ЗМІ

1.1.Методи публіцистичного пізнання дійсності

1.2. Рольовий репортаж в системі жанрів

1.3. Маски рольового репортажу

1.4. Епатажні ролі та імідж журналіста

1.5. Інструментарій

Розділ 2. Журналістське розслідування та репортаж на українському ТБ

2.1. Тенденції розвитку

2.2. «Гроші» на «1+1» як приклад інвестигативної журналістики

Висновки

 

Вступление 

Журналістське розслідування, як один з видів творчої діяльності, спочатку склалося на Заході і було пов'язано з такими іменами, як Марко Твен, Л. Стеффенс, К. Уітмор.

В Україні воно стало розвиватися в другій половині XX сторіччя, хоча ознаки цього жанру були присутні в деяких роботах відомих вітчизняних майстрів газетної справи набагато раніше.

Незважаючи на активний розвиток спеціалізованих видань, у науці поняття журналістське розслідування дотепер не одержало достатнього вивчення й оцінки, а мтеодологія роботи лишається позбавленою чіткого визначення.

Ведучі дослідники цієї області висловлюють два протилежних судження. Одні думають, що журналістське розслідування являє собою метод творчої діяльності, інші вважають розслідування жанром журналістики.

А.Д. Константинов визначає журналістське розслідування як жанр, що включає в себе пошук, обнародування і дослідження деяких фактів, що тривалий час знаходилися поза суспільною увагою. А. Станько також говорить про журналістське розслідування як про жанр, тобто текст, автор якого всебічно досліджує негативне соціальне явище,

Такі дослідники, як А.А. Тертичний, Н.В. Бергер пропонують розглядати журналістське розслідування як метод.

Британський дослідник Дж. Уллмен вважає журналістське розслідування матеріалом, створеним автором за власною ініціативою і на важливу тему, що окремі особи й організації хотіли б залишити в таємниці. У лекціях викладача журналістської дисципліни Бостонського університету та М. Берліна журналістське розслідування підноситься як матеріал, що володіє новинною цінністю і великою значимістю для суспільства, заснований на безлічі джерел інформації.

Різні точки зору сходяться в одному: журналістське розслідування - це вид творчої діяльності, спрямований на з'ясування негативних явищ у суспільстві, їхніх причин і наслідків спеціальними засобами журналістики.

Один із цих засобів – принцип «журналіст змінює професію» потребує актуалізації. 

Мета журналістського розслідування полягає в тому, щоб виявити причини, знайти сховані пружини механізму цієї негативної дії, які призвели до конкретного результату. Тобто розглядаючи принцип «журналіст змінює професію», слід зупинитися на цілому комплексі різних аспектів журналістської діяльності, серед яких не тільки специфічні особливості особистості кореспондента, який приміряє маску, а й етичні деталі, вибір теми та, відповідно, маски, обробка отриманої у ровідці інформації.

Важливими для даного типу інформаційного пошуку є  пошук відповіді  на питання: чому і як це відбулося?

Аналіз емпіричного матеріалу показує, що діяльність журналіста при створенні матеріалу пов'язана з трьома категоріями, що мають просторове і тимчасове вираження.

Оскільки обставини негативних подій часто ретельно приховуються, те, зрозуміло, це ускладнює розслідування. У силу цього журналіст вдається до методів одержання інформації, що зближає його, з одного боку, зі слідчим правоохоронних органів, а з іншого боку - із ученим-дослідником, якщо мова йде про історичні розслідування. Це споріднення виявляється, насамперед , у скрупульозності вивчення явищ, причинно-наслідкового зв'язку, коли автор зобов'язаний приділити увагу кожній деталі, здатній навести його на вірний слід.

Неодмінна риса багатьох журналістських розслідувань - присутність самого автора в ряді діючих героїв тих історій, про які йде мова. Розповідаючи про те, як йшло розслідування, які перешкоди стояли на шляху, якими відкриттями, діями, емоціями воно супроводжувалося, автор тим самим робить процес наочним, вражаючим, що явно відрізняє даний тип інформаційного продукту від інших.

Телевізійне розслідування за останнє п'ятиліття значно збільшило свою присутність на державних і комерційних каналах вітчизняного телебачення. Однак, незважаючи на це, телевізійні розслідування як і раніше не мають певної методології і технології створення авторських програм, у теоретичних і історико-методологічних працях з журналістики обраній темі не приділяється достатньої уваги, у сучасних умовах слід заново визнаичти особливості такого способу ведення розслідування, як «журналіст змінює професію». Усе це і мотивує актуальність дослідження.

моменту виник­нення «перебуває на захисті інтересів суспіль­ства, привертає загальну увагу до існуючих проблем, активізує процес мислення у глядача та допомагає вирішенню актуальних питань» [10]. Його вивчення актуальне з погляду осми­слення й удосконалення методології, техноло­гії створення, жанрової природи, ефективності.

Українські медіадослідники лише нещодавно почали звертати увагу на журналістські розслі­дування у ТБ форматі, ймовірно, тому, що сам жанр лише затверджується. А. Яковець зазначає, що на телебаченні класичне розслідування виникло лише у 2004 році - «Закрита зона» Володимира Ар'єва. Медіазнавчі публікації про розслідувальну журналістику в телепросторі представлені посібником «Телевізійне розслідування» колективу авторів [6], підруч­ником А. Яковця «Телевізійна журналістика» (розділ «Журналістське розслідування») [13], статтею Ю. Притолюк «Журналістське розслі­дування в ТБ форматі» [10]. Про цей жанр ве­дуться активні дискусії на сайті «Телекритика», де контент формують самі журналісти (Отар Довженко, Богдан Кутєпов, Володимир Ар'єв, Артем Шевченко, Олег Єльцов, ін.). А. Яковець вважає: «У західних країнах жур­налістське розслідування мало від століття до кількох десятиліть на розвиток методології, технологій, жанрової системи тощо. Також за цей час вироблялася система реакцій на розслідування і вимог до нього в читачів і глядачів» [14: 158]. З огляду на вітчизняні реалії, його становлення та наукове осмислен­ня ще попереду, як і формування громадянсь­кого суспільства, від якого теж залежить пот­реба в цьому жанрі та його дієвість. Але вже сьогодні, враховуючи наявні емпіричні напрацювання, можна окреслити певні тенденції розвитку інвестигативного жанру на телеба­ченні та схарактеризувати умови, від яких за­лежить його присутність у телеформаті. У на­шій розвідці спробуємо синтезувати ці спостереження.

У даній роботі поставлена мета простежити еволюцію означеного принципу розслідування на українському телебаченні, спираючи на досвід провідних співробітників телевізійних вітчизняних ЗМІ. Мета дослідження диктує ряд конкретних задач:

Об'єкт дослідження - сукупність відеоматеріалів, створених у межах телепроектів-розслідувань на провідних каналах українського телебачення.

Предмет дослідження – принцип «журналіст змінює професію» на вітчизняному телебаченні.

Дослідження здійснювалося з опорою на порівняльний, історико-біографічний, структурно - типологічний методи; використовувалися прийоми, необхідні при аналізу публіцистичних, журналістських текстів і ме-діатекстів широкого профілю.

Практична значимість роботи пов'язана з тим, що запропонована наукова концепція може застосовуватися в практиці журналіста.

 

Список використаної літератури

  1. Барановська М. «Наша функція — попереджувати» / Марина Бараніська, Богдан Кутєпов. — Режим доступу: http://www.telekritika.ua/media-corp/lyudi/2008-04-08/37718.
  2. Володимир Ар'єв: «У програмі „Закрита зона" розслідування робляться у стилі "хардкор"». — Режим доступу: http://www.telekritika.ua/lyudi/2005-06-24/826.
  3. Гайдукевич В. Телебачення — баланс компромісів / Віталій Гайдукевич // Рівненський репор­тер. — 2011. — 26. 01.— Режим доступу: http://www.reporter.rovno.ua/world/1901.
  4. Глушко О. Журналістське розслідування. Історія, теорія, практика : навч. посіб.; 2-ге вид., пер. і доп. / О. Глушко. — К. : Арістей, 2006. — 114 с.
  5. Журналісти заявляють про цензуру на каналі «Рівне 1». — Режим до­ступу : http://www.telekritika.ua/news/2010-10-05/56363..
  6. Журналістське розслідування: навчальний посібник для початківців / О. С. Хоменко, О. О. Бурмагін, К. Б. Іванова, Є. М. Рибка, С. А. Томіленко; за заг. ред. О. О. Хоменка. — Меліто­поль: Ін-т розвитку регіональної преси, 2008. — 182 с.
  7. Єльцов О. Дослідницька журналістика на телебаченні: пошуки зупинено на півдорозі. — Режим доступу : http://www.telekritika.ua/teleprogram/2008-04-11/37803?theme_page=130&.
  8. Копчак Б. Журналістські розслідування в Україні // Український журнал. — 2007. — № 12. —. — Режим доступу: http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/126.
  9. Полинкова Н. «Особиста справа» : як зібрати котика з пиріжків? — Режим доступу: http://www.telekritika.ua/teleprogram/2010-10-13/5657

10. Притолюк Ю. Журналістське розслідування в ТБ форматі. — Режим доступу: http://www.pravdapro.org/teleshkola/zhurnalist-ske-rozsliduvannja-v-tb-formati.html.

11. Телевізійне журналістське розслідування — знаряддя боротьби з корупцією (на регіонально­му та національному рівні) // Матеріали з польсько-українського семінару. — Київ — Запоріжжя — Варшава, 2006.

12. Телеканал 2ІК: суд заборонив ефір програми журналістських розслідувань, навіть не озна­йомившись з її змістом [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.telekritika.ua/news/2010-12-15/58423.

13. Томак М., Кононенко І. Інвестігейтори в Україні // День. — 2007. — 26 жовт.

14. Яковець А. В. Телевізійна журналістика: теорія і практика : посібник. — 2-е вид., доповн. і переробл. / А. В. Яковець. — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2009. — 262 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу