Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая — Технології соціальної роботи з безробітніми

Курсовая — Технології соціальної роботи з безробітніми

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: социальные технологии

Тема: Технології соціальної роботи з безробітніми

(Технологии социальной работы с безработными)

Объем: 35 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1.Теоретичні основи дослідження технологій соціальної роботи з безробітними

1.1 Поняття безробіття. Правовий статус безробітного

1.2 Генеза технологій соціальної роботи з безробітними

Розділ 2.Зміст і методи технологій соціальної роботи з безробітними

2.1 Техніка самостійного пошуку роботи

2.2 Технологія організації професійного навчання безробітних

2.3 Специфіка технології орієнтації безробітних громадян

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.
  2. Конвенція МОП 1948 р. №88 "Про організацію служби зайнятості" // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1965 – 1999. – Т. I. – Женева. – С. 439–449.
  3. Конвенція МОП 1964 р. №122 "Про політику в галузі зайнятості" //Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1965 – 1999. – Т. I. – Женева. – С. 750–791.
  4. Конвенція МОП 1988 р. №168 "Про сприяння зайнятості і захист від безробіття" // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1965 – 1999. – Т. II. – Женева. – С. 1373–1384.
  5. Закон України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або про­фесійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" від 04.11.2004 р. №2150-IV.
  6. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов со­ціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13 січня 2005 р. №2342–IV.
  7. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання на випадок безробіття" від 2 березня 2000 р. №1533–III.
  8. Закон України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" від 12.12.1991 р. №1972–XII.
  9. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Украї­ні" від 21 березня 1991 р. №875–XII.

10. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05 лютого 1993 р. №2998–XII.

11. Закон України „Про зайнятість населення” // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 14, ст.170. ст. 1.

12. Постанова КМУ від 14.02.2007 №219 "Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних" (зі змінами)

13. Басай О.В. Міжнародно-правові стандарти соціального захисту безробітних в України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск 14. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С.169-176.

14. Горілий А.Г. Історія соціальної роботи: навчальний посібник / А. Г. Горілий. - Тернопіль : Астон, 2004. - 174 с. С. 149

15. Гриненко А.М. Соціальна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 309 с.

16. Єдина технологія обслуговування населення в центрах зайнятості України / Маршавін Ю., Ляміна Л., Фокас Л., Руженський М., Поліванов В. та інші. – К.: ІПК ДСЗУ, 2000. – 300 с.

17. Маршавін Ю. Єдина технологія надання соціальних послуг центрами зайнятості як сучасній засіб підвищення ефективності діяльності державної служби зайнятості. // Ринок праці та зайнятість населення. Бюлетень ІПК ДСЗУ. – 2007.-№ 2 (13). – С. 12–15.

18. Маршавін Ю. Технологізація процесу надання соціальних послуг центрами зайнятості в умовах сучасного ринку праці. // Ринок праці та зайнятість населення. – 2008.-№ 2 - С. 23 - 27.

19. Офіційний сайт Державної служби зайнятості. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/doccatalog/list

20. Положення про державну службу зайнятості. Затверджене постановою Кабінету Міністрів УРСР від 24 червня 1991 р. №47.

21. Стратегічні напрямки подолання бідності // Праця і зарплата. 2000. № 44 (240) - с. 5 - 7.

22. Технология социальной работы: Учебное пособие / под. Ред. И.Б. Зайнышева. - М: 2002. - 240 с.

23. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения (учеб. - методич. пособие).-M.: Владос. - 2005. - 190 с.

24. Туй Ф., Хансен Е., Прайс Д. Державна служба зайнятості на ринку пра­ці, що змінюється. – Женева: Міжнародне бюро праці, 2001. – 324с.

25. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с.

26. Ю.М. Маршавін, О.В. Мельник, Т.К. Кузнєцова. Підприємництво за сприяння державної служби зайнятості: досвід успішних підприємців: Навч.- метод. Посіб. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. - 232 с.

27. Эклунд К. Эффективная экономика. Шведская модель. - М.: Экономика. 1991.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу