Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая работа — «Логопедична технологія подолання ФФНМ у дітей дошкольного віку»

Курсовая работа — «Логопедична технологія подолання ФФНМ у дітей дошкольного віку»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: логопедия

Тема: Логопедична технологія подолання ФФНМ у дітей дошкольного віку

Объем: 31 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

1.1. Загальна характеристика розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями

1.2. Характеристика фонетико-фонематичних порушень мовлення

РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЩО МАЮТЬ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНЕ НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ

2.1. Ізотерапія та казкотерапія як технології подолання ФФНМ

2.2. Музична терапія як технологія подолання ФФНМ

2.3. Гра як технологія подолання ФФНМ

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЩО МАЮТЬ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНЕ НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ

3.1. Методологічні основи та завдання корекційної роботи з подолання ФФНМ

3.2. Організація роботи логопедичного пункту при дошкільному навчальному закладі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ 

Актуальність дослідження. Закордонний і вітчизняний досвід свідчить про поширеність різних відхилень у розвитку дітей. За даними міжнародної організації з освіти ЮНЕСКО, у світі налічується 200 млн. дітей з порушеннями психофізичного розвитку. В останні роки спеціальна педагогіка висуває на перший план інтеграцію дитини з відхиленнями в психофізичному розвитку в суспільство. Значимими стають питання реабілітації та соціальної адаптації таких дітей. Повнота реалізації соціальних потреб неможлива за відсутності найважливішого фактора − сформованості повноцінної мовної діяльності. Діти з порушеннями мовлення зазнають труднощів при побудові процесів комунікативної взаємодії, обумовлені недостатністю як мовних засобів, так і комунікативних умінь і навичок. У процесі спеціального навчання та виховання дошкільників з порушеннями мовлення в ряді з основними завданнями загальноосвітньої підготовки та корекційними (подолання мовленнєвих порушень і пов'язаних з ними психофізичних особливостей), стоїть завдання виховання особистості, здатної активно реалізувати свої здібності, пізнавальні та соціальні потреби [24].

Кінець ХХ – початок ХХІ сторіч характеризується підвищеною увагою до порушень мовлення дітей із вадами мовлення з боку логопедів, лікарів-отоларінгологів, фоніатрів. Корекція мовлення дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення є досить складним, багатоаспектним і довготривалим процесом. Він обіймає ранній і дошкільний періоди, кінцевим результатом яких повинна бути сформована мовленнєва система в цілому (фонетична, лексична, граматична, діамонологічна складові мовлення), використання мовлення як засобу комунікації.

Проблему вдосконалення корекційно-педагогічної роботи з дітьми, що мають фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, досліджували науковці О. Жильцова, Н. Жукова, Л. Лопатіна, О. Мастюкова, А. Нікашина, Є. Соботович, Т. Туманова, М. Шеремет та інші. Система навчання та виховання дітей дошкільного віку з ФФНМ включає корекцію мовного дефекту та підготовку до повноцінного навчання грамоті (Г.А. Каше, Т.Б. Фiлiчева, Г.В. Чіркiна, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко).

Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми була обрана тема курсової роботи «Логопедична технологія подолання ФФНМ у дітей дошкільного віку».

Об'єктом дослідження є логопедична робота з дітьми дошкільного віку.

Предметом дослідження є технології подолання фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення.

Мета дослідження полягає у теоретико-методологічному аналізі використання логопедичних технологій для подолання ФФНМ у дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури охарактеризувати особливості розвитку дітей з ФФНМ;

2. Визначити сучасні технології логопедичної роботи з подолання ФФНМ у дітей дошкільного віку;

3. Розкрити зміст організації логопедичної роботи з подолання ФФНМ у дітей дошкільного віку.

Теоретичною базою дослідження є психолого-педагогічні та методологічні розробки вітчизняних дослідників з проблем корекції мовних порушень у дітей дошкільного віку.

Основними методами, що використовувалися при написанні роботи є аналіз, синтез, узагальнення та систематизація відомостей з проблеми дослідження.

Практична значущість роботи полягає у характеристиці сучасних технологій логопедичної роботи та розкритті можливостей їх використання для подолання ФФНМ у дітей дошкільного віку.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образованиии: учеб. для студ. сред. и высш. учеб. заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. – М., 2001. – 248 с.
  2. Бистранівська О.С. Особливості використання ігрової діяльності в процесі корекції мовлення дітей дошкільного віку / О.С. Бистранівська // Збірник наукових праць. − Частина 4, 2010. – С. 14-19.
  3. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови : підручник / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш; за ред. А.М. Богуш. – К.: Вища шк., 2007. – 542 с.
  4. Богуш А.М. Мова дітей: Посібник для дошкільнят та соціальних педагогів / Під заг. ред. С. Чередниченко. – К.: Кобза, 2003.
  5. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2111 «Дефектология» / Г.А. Волкова. – М.: Просвещение, 1985. – 191 с.
  6. Гончаренко А.М. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників: Навчально-методичний посібник до Базової програми «Я у Світі» / А.М. Гончаренко. – К.: Світич, 2009. – 160 с.
  7. Гончаренко А. Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей / А. Гончаренко // Дошкільне виховання. – 2004. – № 7. – С.22-23.
  8. Жолудева Н.В. Дошкольная логопедическая служба / Н.В. Жолудева, Н.Б. Цепина. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 180 с.
  9. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Основы сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева – СПб. : Речь, 2006. – 176 с.

10. Киселёва, М.В. Арт-терапия в работе с детьми / М.В. Киселёва. – СПб.: Речь, 2008. – 160 с., ил.

11. Кряжева, Н.Л. Кот и пес спешат на помощь. Анималотерапия для детей / Н.Л. Кряжева. – Ярославль: «Академия, К.», 2000. – 180 с., ил.

12. Лапшин В.А. Основы дефектологии / В.А. Лапшина, Б.П. Пузанов. – М.: Просвещение, 1991. – 143 с.

13. Ликова І.О. Програма художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років «Кольорові долоньки». – Х.: Ранок, 2007. – 128 с.

14. Литвиненко В.А. Організація кореційно-педагогічної роботи з дошкільниками із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення засобами музичної діяльності / В.А. Литвиненко, Ю.О. Лянной // Педагогічний альманах. – 2011. – Випуск 11. – С. 72-77.

15. Литвиненко В. Інтеграція засобів артпедагогіки в корекційно-реабілітаційну роботу з дошкільнятами з ФФН / Литвиненко В., Лянной Ю. // Фізична активність, здоров’я і спорт. - 2011. - №3(5). - С. 60-66.

16. Логопедія: підручник / за ред. М.К. Шеремет. – К.: Слово, 2010. – 376 с.

17. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): [советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии] / Е.М. Мастюкова. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 303 с.

18. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и корекционная ритмика: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Е.А. Медведева, Л.Н. Комисарова, Г.Р. Шашкина, О.Л. Сергеева. – М.: Академия, 2002. – 224 с.

19. Нападій Н. Оздоровлення та розвиток дітей дошкільного віку засобами мистецтва / Н. Нападій - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vird/2011_14/PDF/14.pdf

20. Оліферчук Т.В. Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей дошкільного віку / Т.В. Оліферчук // Таврійський вісник освіти. – 2011. – №4 (36). – С. 83-88.

21. Опалюк О.М. Особливості мовленнєвої готовності до навчання в школі дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення / Т.М. Опалюк, Т.Л. Опалюк - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp_sp/2009_12/93.pdf

22. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей / М.А Савченко. – 3-тє вид., доп. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 160 с.

23. Тарасун В. Філософські та соціокультурні засади спеціальної освіти / В. Тарасун. // Дефектологія. – 2004. – № 3. – С. 2–6.

24. Томіч Л. Організація корекційно-розвивального середовища для дітей із порушеннями мовлення в умовах дошкільного навчального закладу корекційно-розвивальної спрямованості / Л. Томіч - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vird/2010_11/18.pdf

25. Шеремет М.К. Науково-теоретичні засади проблеми діагностики і корекції мовленнєвого розвитку в дітей раннього віку. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць / М.К. Шеремет, М.О. Манько. – К., 2007. − №8. – С. 88.

26. Шорохова, О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи дошкольников / О.А. Шорохова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 208 с.

27. Хребтова Н. Використання інноваційних корекційно-компенсаційних технологій у логопедичній роботі з дітьми / Н Хребтова // Імідж сучасного педагога. - 2009. – № 6/7. - С. 75-77.

28. Филичева Т.Б. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение / Т.Б. Филичева, Т. Туманова. – М., 1999. – 237 с.

Шумакова Н.Ю. Артпедагогика как гуманистическая система образования учащихся в области физической культуры: дис. … док. пед. Наук / Н.Ю. Шумакова. – Ставрополь, 2006. – 380 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу