Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая — «Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування»

Курсовая — «Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: державне управління

Тема: Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування

(Предотвращение и противодействие проявлениям коррупции в органах государственной власти, органах местного самоуправления)

Объем: 21 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування

2. Теоретичні аспекти проявів елементів корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування

3. Нормативно-законодавче забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні

4. Особливості формування комплексного механізму протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування в Україні

Висновки

Список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 р. № 3206−VI // Відом. Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404. 
2. Національна антикорупційна стратегія на 2011–2015 роки : Указ Президента України від 21.10.2011 р. № 1001/2011 // Офіційн. вісник України. – 2011. – № 83. – Ст. 3020.
3. Державна програма щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 р. № 1240 // // Офіційн. вісник України. – 2011. − № 94. – Ст. 3431. 
4. Борисов В. Громадянське суспільство та питання подолання корупції /В. Борисов, О. Кальман // Вісник академії правових наук [Текст]. — 2010. — № 2. —С. 168—173.
5. Державна служба та проблеми боротьби з корупцією // Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування [Текст] : монографія / кол. авт. ; за ред. О. Ю.Оболенського. — Хмельницький : Поділля, 2009. — 570 с.
6. Корупція в Україні: соціальне коріння [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/naub.oa.edu.ua/2012/koruptsiya 
7. Кохан С. О. Забезпечення відповідальності та запобігання корупції у державній кадровій політиці / С. О. Кохан // Державне управління: теорія і практика [Текст]. —2007. — № 1. — С. 25.
8. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії [Текст] : монографія / М. І. Мельник. — К. : Атіка, 2009. — 304 с.;
9. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : монографія / Є.В. Невмержицький. – К. : КНТ, 2008. – 364 с. 
10. Невмержицький Є.В. Корупція як соціально-політичний феномен : дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук : спец. 23.00.02 / Є.В. Невмержицький. – К., 2009. – 364 с. 
11. Політична корупція в Україні: суб’єкти, прояви, проблеми протидії // Інформаційно-аналітичні матеріали до фахової дискусії “Політична корупція в Україні: стан, чинники, засоби протидії”. – К. : Центр ім. О. Разумкова, 2009. – 90 с. 
12. Программа Развития ООН (Региональное Бюро по странам Европы и СНГ) “Борьба с коррупцией в посткоммунистических государствах: практические уроки” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.transparency.org.ru/ (дата звернення: 19.04.2012). 
13. Створення організаційно правових засад кадрової ротації як одного із дієвих елементів підготовки кадрів та попередження можливих корупційних проявів у державних органах [Текст] : наук. розроб. / С. М. Серьогін, О. В. Антонова, І. В. Шпекторенко та iн. ;за заг. ред. проф. С. М. Серьогіна. — К. : НАДУ, 2009. — 60 с.

14. Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” / М.І. Хав-ронюк. – К. : Атіка, 2011. – 424 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу