Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая — «Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення»

Курсовая — «Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: землевпорядне проектування

Тема: Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення

Объем: 33 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1. Нормативне регулювання оцінки земель несільськогосподарського призначення

1.2. Порядок оцінки земель несільськогосподарського призначення

1.3. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Порядок його складання та затвердження

РОЗДІЛ 2. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

2.1. Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення

2.2. Актуальні проблеми грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення та шляхи їх вирішення

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Богачов С.В. Грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначеня як базис для визначення її вартості / С.В. Богачов, О.П. Таран // Економічний простір, – № 19, 2008 http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_19/bogachov.pdf
  2. Гарасим П. М. Ринок земель сільськогосподарського призначення : перспективи розвитку : монографія / П. М. Гарасим, О. Д. Гнаткович, С. Д. Смолінська. – Львів, 2008. – 184с.
  3. Дехтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні. - К.: Профі, 2007. - 624 с.
  4. Закон України “Про оренду землі” // Експерт-юрист: Информационно- правовая библиотека. - Версия 10.1.
  5. Закон України “Про оцінку земель” від 11.12.2003 № 1378-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
  6. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Порядок його складання та затвердження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vitis-ocenka.ucoz.ua/index/37_zvit_pro_ekspertnu/0-84
  7. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27 із змінами, внесеними згідно із Законом
  8. Земельний Кодекс України. – Львів : Укр. технології, 2001. – 80 с.
  9. Качановський С. Оценка стоимости земельних участков / С. Качановський // Бізнес-информ. – №1. – 1997. – С.31-35

10. Кілочко В.М. Науково-методичні засади грошової оцінки земель. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – К., 2004. – 23 с.

11. Кучер О. О. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення / О. О. Кучер, А. М. Третяк // Землевпорядний вісник. – 2003. – №2. – С.54-59.

12. Манько І. П. Грошова оцінка земель як важливий чинник регулювання земельних відносин. / І.П. Манько // Землевпорядний вісник. - 2005. - № 3. - С. 60-62.

13. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні / Дехтяренко Ю. Ф., Лихогруд М. Г., Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М. – К. : Профі, 2002. – 256 с.

14. Михасюк І. Регулювання земельних відносин : монографія / І. Михасюк, Б. Косович. – Львів : ЛНУ, 2002. – 264 с.

15. Наказ Про затвердження Положення про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації № 100 від 02.02.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0074-95

16. Наказ Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок від 09.01.2003 № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0396-03

17. Печенюк В. Актуальні проблеми грошової оцінки земель / В. Печенюк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvchnu/Gegraf/2009_434/Pechenyuk.pdf

18. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

19. Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок : Затвердж.09.01.2003 №2 // Земельне законодавство України : 36. норматив, актів судової та арбітраж, (госп.) практики : У 2 кн. – Кн. 2 / За ред. A. C. Даниленка, Ю. Д. Білика, О. О. Погрібного, В. В. Кулініча. – К. : Урожай, 2002. – Кн. 2. – С.322-327.

20. Постанова Про експертну грошову оцінку земельних ділянок від 11 жовтня 2002 р. № 1531 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-%D0%BF  

21. Постанова Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) від 23 листопада 2011 р. № 1278 . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1278-2011-%D0%BF

22. Постанова Про затвердження Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” від 10 вересня 2003 р. N [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF

23. Постанова Про затвердження Національного стандарту № 2 “Оцінка нерухомого майна” від 28 жовтня 2004 р. N 1442 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-%D0%BF

24. Проблеми земельного кадастру та застосування його даних в умовах ринкової економіки / під ред. д. е. н. Д. І. Гнатковича. – Львів : ЛДАУ, 1996. – 104 с.

25. Савенко М. Ціна землі як важливий елемент ринкової економіки / М. Савенко // Вісник Львівського державного аграрного університету : Економіка АПК №(7)2. – Львів : Львів. держ. агроуніверситет, 2000. –– 427с.

26. Стурень М. Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель / М. Ступень, Р. Гулько, Н. Ступень, Є. Лавейкіна // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vldau/Zem/2009/files/09smgmlv.pdf

27. Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. / [М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, О. Я. Микула та ін.] ; за заг. ред. М. Г. Ступеня. – Львів : Апріорі, 2003. –  341с

28. Федоров М. М. Організаційно-економічні передумови формування ринку земель сільськогосподарського призначення [Текст] / М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2003. – №1. – С. 25-31.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу