Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая работа — «Первісний танець – генезис і сучасний стан»

Курсовая работа — «Первісний танець – генезис і сучасний стан»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: мистецтвознавство

Тема: Первісний танець – генезис і сучасний стан

Объем: 55 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТП

РОЗДІЛ 1. ГЕНЕЗИС ПЕРВІСНОГО ТАНЦЮ

1.1. Зародження танцю

1.2. Танець в Середньовіччі

1.3. Танець за доби Відродження

1.4. Танці XVIII століття

1.5. Танець в XIX столітті

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ НАПРЯМИ У ТАНЦІ

2.1. Фольклорний танець

2.2. Балет

2.3. Твіст

2.4. Джаз

2.5. Модерн

2.6. Диско

2.7. Реп

2.8. Хіп-хоп

2.9. Брейк-данс

2.10. Ритм-н-блюз

РОЗДІЛ 3. УКРАЇНСЬКІ ПЕРВІСНІ ТАНЦІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

3.1. Історія танцювального мистецтва в Україні

3.2. Становлення сучасної української хореографії

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ 

Розвиток людства з первісних часів відбувався через зміни соціальності людини та закріплення вдосконалених методів, засобів її формування в культурі. Безумовно, формування соціальних цінностей та відповідної  поведінки не було однаковим на кожному історичному етапі розвитку людства, але спільною особливістю було те, що людина готувалася до  життєдіяльності саме в певних соціокультурних умовах. Важливу роль трансляції і трансформації соціальності людини відігравало мистецтво, зокрема танець, який знайшов своє відображення на всіх етапах свого історичного розвитку майже в усіх народів світу. Танець як колективний вид мистецтва зміцнював соціальність майже в усіх народів світу протягом філогенезу. На жаль, у сьогоденні соціально гармонізуючий потенціал танцю в соціально-педагогічній діяльності фактично не актуалізується. Тому доцільно є звернутися до джерел використання танцю первісним соціумом для зміцнення біологічної соціальності людини ще й культурою.

Постійне звернення філософів, істориків, культурологів, мистецтвознавців, етнографів, хореографів, психологів, педагогів, біологів до історії виникнення та становлення танцю свідчить, що ця проблема для багатьох галузей науки є цікавою й актуальною понині. Специфіку первісного танцю розглядали З. Абрамова, О. Авдєєв, К. Бюхер, М. Девлєт, Е. Корольова, Л. Леві-Брюль, Є. Лугова, Е. Мартинес та ін.; танець як соціокультурний феномен: О. Авдєєв, Л. Блок, К. Бюхер, К. Закс, І. Хайзингер; а первісний танець, як засіб виявлення емоцій, як замінник ще ненародженої мови – А. Моррей, Р. Коллінгвуд, А. Хаскел. Науковці А. Амашукелі, І. Герасимова, Л. Моріна, С. Куракіна, О. Васильєва дослідили джерела виникнення танцю, його роль і місце в соціокультурному просторі естетики танцю. З позицій психології первісний танець досліджує В. Ромм, Т. Шкурко та ін. Танець як моторно-ритмічний вияв сексуальної енергії, як звільнення еротизму – А. Менегетті, С. Куракіна, а ідею «походження танцю, мабуть, суто сексуального характеру» висловив В. Кандинський. Соціальне наслідування як основу виникнення соціального виховання в первісній культурі людства в педагогіці досліджує А. Рижанова. Мистецтво як засіб соціального виховання первісної доби розглядають у педагогіці науковці: І. Звєрєва, Л. Коваль, О. Олексюк, Т. Скорик, С. Хлєбік та інші. Але танець, як один із засобів трансляції і трансформації соціальності первісної людини, що сприяв вихованню соціальних якостей характеру особистості цього періоду, на жаль, вивчено недостатньо. Тому метою роботи є дослідження генезису первісного танцю як засобу впливу на становлення сучасної хореографії.

Для досягнення поставленої мети дослідження визначено такі основні завдання:

1. Дослідити генезис первісного танцю.

2. Розглянути сучасні напрями в танцювальному мистецтві.

3. Проаналізувати становлення української хореографії.

Об’єктом дослідження виступає первісний танець, а предметом – трансформація первісного танцю в сучасних умовах.

 

Список литературы

  1. Берданська Д.П. Феномен синтезу мистецтв в сучасній українській сценічній хореографії : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2005.
  2. Бутрова Т. От Системы к Методу // Западное искусство ХХ век. Проблема развития западного искусства ХХ века. – СПБ., 2001. – С. 328–349.
  3. Бойко О.С. Хореографічний образ як втілення національно-художнього мислення / О.С. Бойко // Наука і освіта : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Д., 2005. – С 18-19.
  4. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / К.Ю. Василенко. – К.: Мистецтво, 1996. – 496 с.
  5. Ведрусов О. Під чию дудку танцюємо? (Про українські танці) [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.vinec.org.ua/tvorchist/446-pid-chyju-dudku-tancjujemo-pro-ukrajinski-tanci. – Назва з екрану.
  6. Верховинець В. Теорія українського народного танцю / В.Верховинець. – К.: Музична Україна, 1990. – 149 с.
  7. Гуменюк А.І. Українські народні танці / А.І.Гуменюк. – К.: Наукова думка, 1969. – 612 с.
  8. Дужич-Ніколайчук В. Українська народна хореографічна культура як філософсько-культурологічний феномен / В. Дужич-Ніколайчук, Г. Кутузова. – Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 29. – С. 16-19.
  9. Касьянова О. Музично-пластичні модифікації хореографічного мистецтва сьогодення / О. Касьянова // Культурологія та мистецтвознавство. – 2012. – Вип. 42. – С. 112-123.

10. Кіндер К. Просторово-часова структура танцю / К. Кіндер // Простір і час культури: Матеріали міжнародної наукової конференції ''Міфологічний простір і час у сучасній культурі''. – Частина 3. – К., 2003. – С. 19.

11. Ковальська В. Український народний танець як невід’ємна частина світової хореографії в українознавстві / В. Ковальська // Українознавство. – 2012. – № 1. – С. 120-126.

12. Коротков А. Все про танець. Довідник / А. Коротков, А. Тараканова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2005. – 90 с.

13. Легка С.А. Традиції народної культури в українській хореографії / С.А. Легка // Питання культурології. – К.: КНУКіМ, 2001. – Вип.  17. – С. 28-36.

14. Легка С.А. Народний танець як атрибутивний елемент українського професійного театру (кінець XIX – початок XX століття) / С.А. Легка // Культура і мистецтво у сучасному світі. – К. : КНУКіМ, 2002. – Вип.  3. – С. 41-46.

15. Устяхин С.В. Феномен фолк-модерн танца в современной хореографии : автореф. дис…кандидата культурологии : 24.00.01. – Саранск, 2006. – 19 с.

16. Фриз П.І. Особливості історичного розвитку української хореографічної культури / П.І. Фриз / Українська культура в контексті художньо-наукових досліджень та практичних реалій : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2006. – С. 125-127.

17. Хендрик О.Ю. Розвиток соціальності первісної людини засобами танцю / О.Ю. Хендрик // Педагогіка. – 2009. – Вип. 27. – С. 290-298.

18. Чорнобай І., Кобринчук Т.  Становлення сучасного хореографічного мистецтва [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2731. – Назва з екрану.

19. Шариков Д. І. Первісний і давньосхідний танець: розвиток і виражальні форми / Д. І. Шариков // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2012. – №3. – С. 163-167.

20. Шариков Д. І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії: Монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.

21. Шариков Д.І. Хореографія: навчальний посібник для студентів ВНЗ "Театральне мистецтво" / Д.І. Шариков. – К. : КиМУ, 2011. – 184 с.

22. Шкарабан М. Людина однієї ненаписаної книги // Український театр. – 2000. – №1/2. – С. 16-18.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу