Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Финансы->Курсовая — Управління оборотними коштами підприємства

Курсовая — Управління оборотними коштами підприємства

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: финансы

Тема: Управління оборотними коштами підприємства

(Управление оборотными средствами предприятия)

Объем: 54 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1 Теоретичні основи управління оборотними КОШТАМИ підприємства

1.1. Економічна сутність оборотних активів

1.2. Управління формуванням оборотних коштів

1.3. Управління використанням оборотних коштів

Розділ 2 Аналіз процесу управління оборотними активами ТОВ «Арена»

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Фінансовий аналіз діяльності розважального закладу

2.3. Аналіз ефективності використання оборотних коштів

Розділ 3 Шляхи удосконалення процесу управління оборотними КОШТАМИ ТОВ «Арена»

3.1. Визначення розміру оптимального запасу матеріальних оборотних засобів ТОВ «АРЕНА»

3.2. Розрахунок збільшення обсягів зберігання товарних запасів без збільшення складської площі зберігання на складі ТОВ «Арена»

Висновки

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій:Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 624 с.
  2. БЭС гл.ред. Порохов А.М., Спб. «Норинт» 2010 г., 845 с.
  3. Вовчак О.Д.,Власюк Н.І.,Сорока Р.С.Фінансовий аналіз: Навч.метод. посіб. – Львів: Львів. комерц. акад.,2005. – 96 с
  4. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний ) менеджмент: Навчальний посібник.- Київ: ЦУЛ, 2003.-532 с.
  5. Василенко В.О.Антикризове управління підприємством: Навч.посібНик. Вид. 2-ге, виправл. і доп.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005.- 504 с.
  6. Василенко В.О. Проблемы развития предприятия и пути их решения //Економіка України -2006.-№3-с.45-48.
  7. Васильков В.Г.Організація виробництва: Навч.посібник.- К.: КНЕУ, 2003.- 524 с.
  8. Гавриленко В.Г., Мясникович В.М., Никиетнко П.Г. и др. ИННОВАЦИИ. Деловой энциклопедический словварь – Мн.: Право и экономика, 2007 г., с.134.
  9. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних учебных заведений. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2003. -  408 с.

10. Гевко І.Б.: Операційний менеджмент: Навчальний посібник: - К.: Кондор, 2005.-228 с.

11. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Підручник.- К.: Знання, 2010.-582 с.

12. Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2011. - 522с.

13. Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, проф. П. Р. Левковця, проф. Л. І. Михайлової. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 336 с.

14. Захарін С.В. Прибуток як джерело інвестицій і інновацій // Проблеми науки.-2009.-№7.-с.10-19.

15. Зеваков А.М., Петров В.В. Логистика производственных и товарных запасов. Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006 г. – 320 с.

16. Кальченко А.Г. Логістика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 148 с.

17. Козловський В.А., Маркина Т.В.,Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент: Учеб.-СПб.: Спец.литература, 2009.-366 с.

18. Комарницький І.Ф., Белінський П.І., Кравець В.І. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання): Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури,2005.-308 с.

19. Коробов М.Я. Фінансово - кономічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.:Знання.,КОО,2005. – 378с.

20. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. Київ: Центр навчальної літератури. 2003.- 224 с.

21. Курочкин А.С. Операционный менеджмент – К.: МАУП,2005.-143 с.

22. Макареня Т.А. организация и планирование производства. Учебное пособие.Таганрог: ТТИЮФУ, 2009г.,56 с.

23. Михайловська О.В. Операційний менеджмент.Навчальний посібник.- К.: Кондор,2010-550 с.

24. Переваги моделювання бізнес-процесів - Бізнес-консалтинг 3D VOK Group. [Елетронний ресурс].-Режим доступу:

25. Репин В.В. Бизнес-процесс компании: построение, анализ, регламентация/ Репин В.В.-М.: РИА «Стандарты и качество», 2009.-240 с.

26. Савицька Г.В.Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч.посіб.-3-тє вид., випр.., і доп.- К.: Знання, 2009.-668 с.

27. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства Формування собівартості продукції: Метод.посіб.- Д., 2003

28. Чейз Р., Эквилайн Н., Якобс Р. Производственный и операционный  менеджмент,8-е издание.: Пер. с англ.: М: Издательский дом «Вильямс» 2001.-704 с.

29. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз. Навчальний посібник.Київ: КНЕУ, 2001,540 с.

30. Шваб Л.І. Економіка підприємства.- К.: Каравела, 2005.-568 с.

31. Шипова О.В. Удосконалення механізму управління ефективним функціонуванням підприємства// Наукові конференції. Електронний ресурс. Режим доступу: http:/іntkonf.org/.

32. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз.- К.: ЦУЛ, 2007.-528 с.

33. Чудаков А.Д. Логистика: Учебник. - М.: РДЛ, 2005. -  480 с.

34. Економіка підприємства: Підручник /За ред.. С.Ф.Покропивного.-2-ге вид.,пер. Та доп.- К., 2005

35. Економіка підприємства: Навч.посіб/За ред.. А.В.Шегди.-К. :Знання, 2005.-431 с.

36. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця - Житомир: ПП “Рута” 2003. – 680с.

37. Економічний аналіз /За ред. М.Г.Чумаченка. –К.:КНЕУ,2007.

38. Економічний аналіз господарської діяльності /Іващенко В.І., Болюх М.А., - К.: ЗАТ “Неглава” 2005. – 204с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать курсовую работу