Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Финансы->Курсовая — «Чистий прибуток підприємства і формування грошових фондів»

Курсовая — «Чистий прибуток підприємства і формування грошових фондів»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: финансы

Тема: Чистий прибуток підприємства і формування грошових фондів

(Чистая прибыль предприятия и формирования денежных фондов)

Объем: 55 стр+ додатки

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ ФОНДІВ

1.1. Прибуток підприємства та особливості його формування

1.2. Особливості формування грошових фондів підприємства

1.3. Основні напрямки формування грошових фондів та збільшення прибутковості підприємства

2 РОЗДІЛ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ТОВ „БУДМОНТАЖ-К”

2.1. Економічна характеристика ТОВ „Будмонтаж-К”

2.2. Аналіз фінансового стану підприємства

2.3. Аналіз прибутку підприємства та його грошових фондів

РОЗДІЛ 3  РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ТА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Рекомендації по збільшенню прибутковості ТОВ „Будмонтаж-К”

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Господарський кодекс. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, _тк.144. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010
  2. ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Держбуду від 27.08.2000 р. № 174
  3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996 XІV.
  4. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В., Економіка підприємства: Навч. посіб., 2-ге вид., виправлене і доповнене.— К.: «Каравела», Львів: «Новий світ—2000», 2001.;
  5. Болюх М.А., Горбатюк М.І. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз»: Навч. посіб.— К.: КНЕУ, 2002. — 232с.;
  6. Бондар М.Н.Економіка підприємства: Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. — К.: А.С.К., 2005 — 400с.;
  7. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. / За ред. Бутинця Ф.Ф.Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навчальний посібник для ВНЗ спеціальності «Облік і аудит» (рек. МОН України). – 3-е вид. Житомир. Рута-2006–512;
  8. Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практичний посібник. /Укладачі Я.Д.Крупка, З.В.Задорожний, Р.О.Мельник. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 236 с.
  9. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К. Кондор-2004 - 180-с.

10. Галкін І.Г. Економіка будівництва – К.: Будівельник, 2001.

11. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (рек. МОН України) – К. ЦУЛ-2006 – 488.

12. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) Сумы. Ун-тская книга 2006 -255.

13. Дзюбенко С. В. Проблеми будівництва в умовах кризи /С. В. Дзюбенко//Журнал ”Юрист”, 2009. – № 11. 9-21с.

14. Економічний аналіз: Навч. посіб./ М.І. Горбатюк; за ред.. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченька. — К.: КНЕУ, 2001. — 540с.;

15. Економіка підприємства: Підручник / за ред. С.Ф. Покропивного, 2-ге вид., перероблене і доповнене. — К.: КНЕУ, 2000.;

16. Івахненко В.М., Курс економічного аналізу: Навч. посіб. Для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 263с.

17. За ред. Мельника Л.Г. Економіка підприємства: підручник. Підручник для економічних спеціальностей ВНЗ (затв. МОН України) – Сумы. Ун-тская книга-2004–648-с.;

18. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ 2004–440;

19. Кіт А.Ф., Семенів О.М. та ін. / За ред. Петровича Й.М. Економіка підприємства. Підручник (затв. МОН України) – Львів. Магнолія плюс-2004–680-с.;

20. Крайник О.П., Барвинська Є.С. / За ред. Крайник О.П. Економіка підприємства. Навчальний посібник (рек. МОН України). – 2-е вид. – Львів. Інтелект-Захід-2005–296

21. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К. ЦУЛ-2003 – 224 с.;

22. Кулішов В.В. Економіка підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К. Ника-центр - 2002 – 216 с.

23. Литвин Б.М.  Аналіз господарської діяльності в будівництві. – Львів: Світ, 2002. – 272с.

24. Литвин Б.М., Скочиляс С.М., Штефан З.Б. Аналіз господарської діяльності в будівництві. (Методичні аспекти). – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 75с.

25. Манів З.О., Луцький І.М., Економіка підприємства: Навч посіб. — К.: «Знання», 2004. — 580с. — (вища освіта ΧΧІ століття)

26. Мельник Л.Г., Карінцева О.І. Економіка підприємства: курс лекцій. Навчальний посібник (рек. МОН України) – Сумы. Ун-тская книга-2004–412

27. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція), затверджені наказом Держкомбудівництва, архітектури і житлової політики України від 16.02.2004 №30 / Нормативні акти України // http://www.nau.kiev.ua

28. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. Вища школа 2003 – 278.

29. Мних Є.В., Бутко А.Д., Мелешко Н.М., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С., Редько К.О., Економічний аналіз: Практикум. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 432с.;

30. Мних Є.В., Економічний аналіз: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 412с.

31. Молчанов І. В. Уроки кризи і оновлене бачення будівництва /І. В. Молчанов // Журнал «Уроки тижня»”. – 2010. – № 14. 23-26с .

32. Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ 2005–122 с.

33. Орлов О.О., Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. К.: «Скарби», 2002. — 336с.

34. Під ред. Буряка П.Ю., Римара М.В. Фінансово-економічний аналіз. Підручник (затв. МОН України) К. Професіонал 2004 – 528 с.

35. Планування діяльності підприємства: Навч.—метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є.Москалюк та ін., за заг. ред. В.Є. Москалюка. — К.: КНЕУ, 2002. — 252с.

36. Покропивний С.Ф., Швиданенко Г.О., Федонін О.С. та ін. Економіка підприємства: збірник практичних задач і конкретних ситуацій. Навчальний посібник (рек. МОН України). – 2-е вид. – К. КНЕУ -2005–323

37. Попович П.Я. Економічнй аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Підручник для ВНЗ (рек. МОН України). – 2-е вид. – Тернопіль. Економ. думка-2004 -416-с.; Протопопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємств. Навчальний посібник для економічних спеціальностей ВНЗ (рек. МОН України) – К. ЦУЛ-2002 – 220 с.

38. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. / Г.В. Савицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 400 с.

39. Соціально - розвиток України Державний комітет статистики України [Електронний ресурс ] – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua

40. Статут ТОВ „Будмонтаж-К”

41. Тарасенко Н.М., Економічний аналіз, Навч. посіб., — 3-тє видання, виправлене і доповнене. — Львів: «Магнолія плюс», 2004. — 344с.

42. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно- монтажних робіт. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 1996 р. № 186 // Бухгалтерський облік і аудит, 1996. - № 3, с.46-59.

43. Швайка Л.А., Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. — Львів: «Магнолія плюс», 2008. — 268с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать курсовую работу