Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Финансы->Курсовая — «Бюджет та податки як інструмент державного регулювання економіки»

Курсовая — «Бюджет та податки як інструмент державного регулювання економіки»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: финансы

Тема: Бюджет та податки як інструмент державного регулювання економіки

(Бюджет и налоги как инструмент государственного регулирования экономики)

Объем: 60 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Податки як інструмент державного регулювання економіки

1.1. Сутність, значення, класифікація та функції податків

1.2. Політика податкового регулювання економіки

1.3. Механізми податкового регулювання

1.4. Аналіз податкових відносин в Україні

2. Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки

2.1. Сутність, структура, значення та функції державного бюджету

2.2. Сальдо бюджету, його види. Дефіцит бюджету та способи його фінансування

2.3. Засоби державного регулювання економіки

2.4. Аналіз бюджетних відносин в Україні

3. Основні напрями реформування  податкової та бюджетної  систем  України

 3.1. Прийняття Податкового кодексу як важлива умова посилення регулюючої ролі держави в економіці

3.2. Проблеми балансування державного бюджету та шляхи їх вирішення

Висновок

Список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / В. Л. Андрущенко, О. Д. Данілов. – К. : Комп’ютер-прес, 2009. – 300 с.
  2. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті : (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів) / В. Л. Андрущенко. – Львів : Каменяр, 2000. – 303 с.
  3. Базилевич В.Д., БаластрикЛ.О. Державні фінанси: Навч. посіб. /За заг. ред. ВД. Базилевича.— 2-ге вид. перероб. і доп. — К.: Атіка, 2007. — 386 с.
  4. Бюджетний дефіцит і державний борг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ua.proua.com.html.
  5. Бюджетний кодекс України № 2456 – 17 від 05.02.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
  6. Бюджетний моніторинг. Аналіз виконання бюджету за 2009 рік [Текст] / [І.Ф. Щербина, А.Ю. Рудик, В.В. Зубенко, І.В. Самчинська та ін.]. – К.: 2010. – 140 с. (ІБСЕД, Проект “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи”, USAID).
  7. Бюджетний моніторинг. Аналіз виконання бюджету за 2010 рік [Текст] / [І.Ф. Щербина, А.Ю. Рудик, В.В. Зубенко та ін.]. – К.: 2011. – 142 с. (ІБСЕД, Проект “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи”, USAID).
  8. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 544 с.
  9. Вишневский В.П. Налогообложение: теория, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская. — Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. — 504 с.

10. Геєць В.М. Політика економічного зростання на основі розширення внутрішнього споживання та її наслідки // Фінанси України. – 2011. – №9. – С. 15 – 19.

11. Данілов О. Д. Податкова система та шляхи її реформування : навч. посіб. / О. Д. Данілов, Н. П. Фліссак. – К. : Парлам. вид-во, 2007. – 216 с.

12. Еволюція наукової думки в оподаткуванні та її реалізація у податкових системах: Моногр. / В.П. Синчак; Акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", Хмельниц. ун-т упр. та права. — К.; Хмельниц.: ХУУП, 2006. — 294 с.

13. Жаліло Я.А. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації - К.: НІСД, 2011. - 54 с.

14. Заверуха І. Проблеми розуміння категорії державний борг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jurisprudentia/ukr.com.

15. Загорський В. Концептуалізація сучасних підходів до реформування податкової системи України // Регіональна економіка. – 2010. – №2.

16. Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 № 2154-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2154-17

17. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2857-17

18. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 № 2857-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2857-17

19. Запатріна І. В. Бюджетний механізм економічного зростання / І. В. Запатріна – К.: Ін.-т соц.-екон. стратегій, 2010. –528 с.

20. Звіт про виконання державного бюджету України за 2010 рік у розрізі економічної класифікації [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/file/link/244339/file/Zvit.pdf.

21. Іванов Ю.Б. Податкова система: підручник / Ю.Б. Іванов, А.І Крисоватий, О.М. Десятнюк. — К.: Атака, 2006. — 920 с.

22. Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=285530&cat_id=25529.

23. Кириленко О.П Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навч. посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2009.- с.241.

24. Кисельова О. М.   Податковий кодекс як інструмент втілення конкретної економічної політики / О. М. Кисельова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №3. – С. 44-49

25. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року [із змінами і доповненнями, внесеними законом України від 8 грудня 2004 року № 2222–ІV]. – Київ : Атіка, 2006. – 46 с.

26. Концепція реформування податкової системи України: Затв. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007р. №56-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dpa.lg.ua/inf/konzep.htm

27. Кудряшов В. Фінансування дефіциту державного бюджету / В. Кудряшов // ЕкономікаУкраїни. — 2009. — № 4. — С. 52–64.

28. Кузменко О.В.  Організаційно-правові проблеми управління державним боргом України // Право України. - 2010. - №4.

29. Лютий І. Концепція реформування податкової системи в Україні та конкурентоспроможність національної економіки // Економіка України. – 2011. – №8

30. Макаренко Є. В.   Бюджетний дефіцит в умовах світової фінансової кризи / Є. В.        Макаренко // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 72-74.

31. Мельник В. М. Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу : моногр. / В. М. Мельник. – К. : Комп’ютерпрогрес, 2006. – 277 с.

32. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол.авторів [заг. редакція, М. Я. Азарова]. - К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010.

33. Невінчаний І. С. Основні шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні / І. С. Невінчаний // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 6. - С. 98-101.

34. Огонь Ц. Г. Доходи бюджету України: теорія і практика / Ц. Г. Огонь. — К. : Київ. нац. економ. ун_т, 2009. — 579 с.

35. Опарін В. М. та ін. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — 2-ге вид., перероб. і доп. / В. М. Опарін, В. І. Малько, С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломієць. — К.: КНЕУ, 2007. — 336 с.

36. Опарін В. Фінансова система України (теоретико_методологічні аспекти) / В. Опарін. — К. : Київ. нац. економ. Ун-т, 2009. — 239 с.

37. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.rada.gov.ua

38. Офіційний сайт Державного казначейства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://treasury.gov.ua/main/uk/index

39. Офіційний сайт Державної податкової служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua/control/uk/index

40. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

41. Павлова Л. П.  Економічна характеристика бюджетного дефіциту // Фінанси України. – 2010. - № 3. – С. 15-20.

42. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Монографії / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій [та ін.]; за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України. – 2008. – 675с.

43. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=300560&cat_id=46733

44. Полозенко Д.В. Державний бюджет України і його грошове наповнення // Фінанси України. - 2009. - №2.

45. Постанова Верховної Ради України про проект Закону України «Про державний зовнішній борг» від 14.12.1995 № 470/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/470/95-вр

46. Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf

47. Річна фінансова звітність про виконання Державного, місцевих, зведеного бюджетів України за 2005–2010 рр. Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://budget.rada.gov.ua.

48. Соколовська А. М. Податкова політика України в контексті її впливу на розвиток економіки // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С.71.

49. Фінанси: Підручник. / [С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко та ін.]; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К.: Знання, 2008. — 611 с.

Ярошенко Ф. О. Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки / Ф. О. Ярошенко // Фінанси України. – 2011. – №

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать курсовую работу