Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Финансы->Курсовая — «Страхування та його місце у фінансовій системі держави»

Курсовая — «Страхування та його місце у фінансовій системі держави»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: финансы

Тема: Страхування та його місце у фінансовій системі держави

(Страхование и его место в финансовой системе государства)

Объем: 36 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика фінансової системи України

1.1. Аналіз структури фінансової системи України

1.2. Сучасні тенденції розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

2.1. Сутність та функції страхового ринку

2.2. Аналіз стану страхового ринку України за 2006-2010 рр..

Розділ 3. Напрямки вдосконалення страхового ринку, як складової фінансової системи

3.1. Міжнародний досвід надання страхових послуг та регулювання страхової діяльності

3.2. Вплив державного управління на розвиток страхового ринку України

Висновки

Список літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Альошин В. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в контексті нової редакції Закону України «Про страхування» // [електронний ресурс] http://www.ukfin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/029.htm
  2. Базилевич В.Д. Страхування : Підручник / В.Д. Базилевич, О.Ф. Філонюк, А.С. Криклій та ін. - К. : Т-во «Знання» - 2008. - 351с.
  3. Барановський О. Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку. //[електронний ресурс] http://beezone.com.ua/product/98
  4. Бродська О. Вітчизняний страховий ринок України. //Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку //[електронний ресурс]
  5. Вовчак, О. Д. Страхування [Текст] : навчальний посібник / О. Д. Вовчак. - 3-тє вид., стереот. - Львів : Новий Світ-2000, 2006. - 480 с. - ISBN 966-7827­53- 4.
  6. Гудима Н.В. Страховий ринок України // Ліга страхових організацій України. //[електронний ресурс] http://uainsur.com/
  7. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базидевича. - 7-ме вид., стер. - К: Знання-Прес, 2008. - 719 с.
  8. Єгценко П.С., Арсенко А.Г. Первый глобальный финансово-экономический кризис: причины, последствия и уроки для Украины / ПС.Єгценко, А.ГАрсенко // 36. наук. пр. «Теоретичні та прикладні питання економіки». - Вип. 27, т.1 - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.-435 с.
  9. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. №85/96-ВР (із змінами та доповненнями) - [Електронний ресурс]. - Режим доступу до документа : http: // zakon.rada.gov.ua / cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=85

10. Звіти про основні показники розвитку страхового ринку України та світу за 2005-2010 рр. - Режим доступу до інформації: - http:// www.dfp.org.ua

11. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс] : Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. Режим доступу : http://dfjp.gov.ua/l060.html. - 18.09.2011. - Назва з екрана.

12. Конституція України: Закон України 01 лютого 2011 року, № 2952-VI. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до документа: http: // search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html.

13. Лихачова Г.О., Наєнко В.Г. Зміст і результативність державного податкового регулювання // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 1_МО_ 2012 /Economics/ 15_97904.doc.htm.

14. Міщенко В. І. Системний аналіз: [підруч.] / В. І. Міщенко. - Л. : Новий світ, 2009. - 396 с.

15. Мних М.В. Страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту населення // Фінанси України. - 2007. - №6. - с. 39-45

16. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія / С. В. Мочерний. - К. : Академія, 2002. - 952 с.

17. Науково-методичні засади стратегічного розвитку страхового ринку України [Електронний ресурс] : Інституційний репозитарій УАБС НБУ. - Режим доступу: http://www.dspace.uabs.edu.Ua/bitstream/l23456789/3468/1/Zhiravka_O.S.pdf. - Назва з екрана.

18. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : [моногр.] / В. Опарін. - [2-е вид.] - К. : КНЕУ, 2006. - 240 с.

19. Осадець С.С. Страхування: Підручник. - К.: КНЕУ, 2002 - 599с.

20. Офіційний сайт Державного комітету статистики України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

21. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua

22. Офіційний сайт Міністерства фінансів України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

23. Офіційний сайт Національного банку України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

24. Перспективи розвитку страхового ринку після світової фінансової кризи [Електронний ресурс]: Національна бібліотека імені В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/ 2011_31/11_31_14.pdf. - Назва з екрана.

25. Плиса, В. Й. Страхування [Текст]: навчальний посібник / В. Й. Плиса. -2- ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 392 с. - ISBN 966-8019-50-4.

26. Податковий кодекс України: Закон України 02.12.2010р., № 2755-VI. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до документа: http: // zakon2. rada.gov.ua / laws/show/2755-17.

27. Содружество независимых государств в 2010 году. Статистический ежегодник. - Москва, 2011.-С. 545-546.

28. Стиглиц Дж.Е. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса / Стиглиц Джозеф; [пер. с анг. В. Лопатка]. - М.: Эксмо, 2011. - 512 с. - (Экономика: мировые тенденции).

29. Страховий ринок: стратегія функціонування в концепції сталого розвитку [Електронний ресурс] : Інституційний депозитарій УАБС НБУ. - Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/38/l/KozmenkoOV.doc. - Назва з екрана.

30. Ткаченко Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній в умовах глобалізації // Фінанси України. - 2010. - №3. - С. 82-91.

31. Юрій, С. І. Фінанси [Текст]: підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосова. - К. : Знання, 2008. - 611 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать курсовую работу