Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Финансы->Курсовая — Облікова політика підприємства, її сутність та роль в господарській діяльності підприємства

Курсовая — Облікова політика підприємства, її сутність та роль в господарській діяльності підприємства

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: фінансовий облік

Тема: Облікова політика підприємства, її сутність та роль в господарській діяльності підприємства

(Учетная политика предприятия, ее сущность и роль в хозяйственной деятельности предприятия)

Объем: 43 стр + додатки

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти облікової політики на підприємстві

1.1. Загальна характеристика облікової політики та її формування на підприємстві

1.2. Вибір елементів облікової політики

Розділ 2. Фінансово-господарська діяльність підприємства  ТОВ „Магнат”

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства  ТОВ „Магнат”

2.2. Фінансово-господарський стан підприємства  ТОВ „Магнат”

2.3. Облікова політика підприємства ТОВ „Магнат”

Розділ 3. Облікова політика як засіб управління фінансовими результатами підприємства

3.1. Використання різних методів амортизації як засіб управління фінансовим результатом  підприємства  ТОВ „Магнат”

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.    Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99. № 996-ХІV // Все про бухгалтерський облік. – № 10 від 30.01.2009 р. С. 3–7.

2. Податковий кодекс України, № 2755-VІ від 2 грудня 2010 року.// Газета "Голос України". /- 04.12.2010.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 р. №87.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  3 „Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87.

5. Інструкція „Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції з його застосування" Наказ МФУ від 30.11.1999. №291 (із змінами від 12.12.2003 р. № 671

6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.

7. Азаренков Г. Ф. Економічний аналіз. — Х.: ХДЕУ, 2008. — 208 с.

8.  Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – № 10 від 28.10.2011 р. С. 9–12. 
9.  Про облікову політику: Лист Мінфіну України від 21.12.05 р. № 31-34000-10-5/27793 // Все про бухгалтерський облік. – № 88 від 24.09.2010 р. – С. 6–7. 
10. Астахов В. П. Теория бухгалтерского учета / Астахов В. П. – М. : «Экспертное бюро – М», 2007. – 351 с. 
11.  Барановська, Т. В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика [Текст] : дис. канд. екон. наук : 08.06.08 / Барановська Тетяна Василівна; Житомирський держ. Технологічний ун_т. – Житомир, 2008. – 287 с.
12. Бойко, Л. Г. Облікова політика підприємства [Текст] : [конспект лекцій] / Л. Г. Бойко. – Харків :ХНАМГ, 2010. – 178 с.
13. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир : ЖІТІ, 2008. – 640 с. 
14. Бутинець Ф. Ф., Бондар В. П. Звітність підприємства. — Житомир: ЖДТУ, 2005. — 427 с.
15. Бутинець Ф. Ф., Бухгалтерський фінансовий облік. — Житомир: ЖДТУ, 2008. — 715с.
16. Бухгалтерский учет на предприятиях Украины с применением международных стандартов: Метод. пособие. - Х.: Основа, 2007. — 677 с.
17. Бухгалтерський облік і фінансова звітність – об'єкти фінансового контролю. — К.: Атіка; Ельга-Н, 2007. — 303 с.
18. Бухгалтерський облік у документах. — К.: Пектораль, 2008. — 396 с.
19. Друкер, П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения [Текст] :Пер. с англ. / П. Друкер. – М. : Вильямс, 2006. –236 с.
20. Житний, П. Є. Облікова політика в умовах розвитку фінансово_промислових систем: методологія та організація [Текст] : [монографія] /П. Є. Житний. – Луганськ : Вид_во СНУ ім.В. Даля, 2007. – 352 с.
21. Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. / М. В. Кужельний, В. Г. Лінник. – К. : КНЕУ, 2007. – 334 с. 

22. Кузнє Бондарева Е., Самарченко Е., Негода А. Национальные стандарты бухгалтерского учета. — Д.: Центр юридического и бухгалтерского сервиса "Аверс", 2008. — 156 с.

23. Кучеренко, Т. Регламентування облікової політики фінансової звітності [Текст] / Т. Кучеренко //Бух. облік і аудит. – 2009. – № 5. – С. 24–34.
24. Облікова політика [Текст] : навч. посібник /В. М. Савченко, О. В. Пальчук, Л. В. Саловська та ін. ; За ред. Г. М. Давидова. – К. : Знання, 2010. – 479 с.
25. Податковий кодекс України / Уклад. В. Кузнєцов. – Х. : Фактор, 2010. – 464 с. 
26. Пушкар, М. С. Теорія і практика формування облікової політики [Текст] : [монографія] /М. С. Пушкар, М. Т. Щирба. – Тернопіль : Карт_бланш, 2010. – 260 с.
27. Рузмайкіна, І. Облікова політика як складова загальної стратегії управління підприємством [Текст] / І. Рузмайкіна // Економіст. – 2010. –№ 5. – С. 36–41.
28. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. — К.: Алерта, 2007. — 486 с.
29. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. — К.: Алерта, 2008. — 925 с.
30. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: Видавництво А.С.К., 2006. — 784с.
31. Шершун І. Облікова політика підприємства – Наказ № 1 / І. Шершун // Все про бухгалтерський облік. – № 6 від 19.01.2011 р. – С. 19–24. 
32. Щирба, М. Принципи та етапи облікової політики підприємства [Текст] / М. Щирба // Світ фінансів. – 2011. – № 4. – С. 135–143.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать курсовую работу