Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Финансы->Курсовая — Організація та форми безготівкових розрахунків на підприємстві

Курсовая — Організація та форми безготівкових розрахунків на підприємстві

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: фінанси підприємства

Тема:  Організація та форми безготівкових розрахунків на підприємстві

(Организация и формы безналичных расчетов на предприятии)

Объем: 43 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ НА  ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Сутність безготівкових розрахунків

1.2. Форми безготівкових розрахунків

1.3. Класифікація безготівкових розрахунків підприємства

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА "ВІНІНА" ІЗ БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ

2.1.Організація роботи та економічна характеристика підприємства "Вініна

2.2. Аналіз безготівкових розрахунків підприємства "Вініна"

2.3. Особливості організації безготівкових розрахунків на підприємстві та організація їх здійснення

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Вдосконалення обліку розрахунків за допомогою платіжних доручень, акредитивів і розрахункових чеків

3.2. Застосування розрахунків за допомогою векселів та організація їх обігу

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті. Затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004р. №22: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
  2. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України. Затверджена Постановою Правління НБУ від 19.02.2001р. №69: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
  3. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах. Затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
  4. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001р. №2374-ІІІ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
  5. Про платіжні системи і переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001р. №2346-ІІІ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
  6. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. 2-ге вид. випр. і доп. / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко– К.: Знання-Прес, 2006.
  7. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. (для студ. вищ. навч. закладів) / О.Я. Базілінська – К.: Центр учбової літератури, 2009.
  8. Банківські операції: Підручник. – 2-е вид., випр. і доп. / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д.е.н., проф. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
  9. Бердар М.М. Фінанси підприємств. Навч. посіб. / М.М. Бердар. – К.: Центр учбової літератури, 2010.

10. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я.  Фінансова діяльність підприємства : Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312 с.

11. Власова Н.О. Фінанси підприємств: Навч. посібник / Н.О. Власова, О.А. Круглова, Л.І  Безгінова.  – К.: Центр учбової літератури, 2007. 

12. Гроші та кредит: Підручник / М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; за заг. ред.. М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.

13. Гроші і кредит: Підручник / за ред. Проф. Б.С.Івасіва. -Тернопіль: Карт- бланш, 2000.- 510 с.

14. Загурський О. Безготівкові розрахунки // Дебет-Кредит. – 2001. - №16.– с. 42-45.

15. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник / І.В. Зятковський. – К.: Кондор, 2003.

16. 27. Коробкіна С.  Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх // Банківська справа. – 2000. –  №1. – с.49-52.

17. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств / М.Я. Коробов. - К.: ”Знання”, КОО, 2000.

18. Кочетков В.Н., Нелепа И.Г., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Современная система денежных расчётов. 3-е изд, перераб. и доп. – К.: Европ. у-т (финансы, информ. системы, менеджм. и бизнес). – 2008. – 179с.

19. Криштопа І.І. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навчальний посібник. Видання друге, доповнене / І.І. Криштопа, В.П. Шило, С.Б. Ільіна. – К.: Кондор, 2010.

20.  Основы банковского дела  / Под ред. А.Н. Мороза. – К.: Либра, 1994. – 330 с.

21. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Г.А. Стасюк. – К.: Олді-плюс, 2009.

22. Слав’юк Р.А. “Фінанси підприємств”, Київ, 2007р.

23. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Алерта, 2008. - 485 с.

24. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2008. - 432 с.

25. Лазенко І, Загурський О. Безготівкові розрахунки // Дебет-Кредит. – 2001. - №50 (10 грудня). – с. 99-108.

26. Левандовський О.Т. Безготівкові розрахунки: їх суть та використання // Економіка АПК. – 2006. - №3. – с. 49-52.

27. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Підручник / О.С. Філімоненков, Д.І. Дема – К.: Алерта, 2009.

28. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. - К.:КНЕУ, 2003.

29. Шило В.П. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання): теоретично-практичний посібник / В.П. Шило, С.Б. Ільїна, С.С. Доровська. – К.: Професіонал, 2006.

30. Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.А. та ін. Платіжні системи. - К.: Либідь, 2008, - 416 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать курсовую работу