Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Финансы->Курсовая работа — «Фінанси некомерційних організацій»

Курсовая работа — «Фінанси некомерційних організацій»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Фінанси підприємств

Тема: Фінанси некомерційних організацій

Объем: 47 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ 1  Теоретичні основи формування та використання фінансових ресурсів некомерційних організацій

1.1. Сутність та особливості діяльності неприбуткових установ і організацій

1.2. Особливості формування фінансових ресурсів вищих державних навчальних закладів

РОЗДІЛ 2 ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

У НЕКОМЕРЦІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Структура і основні функції Львівської державної фінансової академії

2.2. Склад, та структура доходів та видатків ЛДФА

2.3. Аналіз управління видатками бюджетної установи

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У НЕКОМЕРЦІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Висновки

Список використаної літератури

Додаток А

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Конституція України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 161.
 2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. № 2456^1 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17
 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-М [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.3.
 4. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-1 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
 5. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України № 2017-III від 5 жовтня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №46. – Ст. 1178.
 6. Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань : Закон України від 1.07.04 №1953-IV // Урядовий кур’єр. – 2005. – №17. – С. 2-3.
 7. Про благодійництво та благодійні організації, із змінами та доповненнями :Закон України від 16.09.1997 р. № 531/97-ВР [Електронний ресурс] / Український інформаційно-правовий центр. – К. : CD-вид-во «Правова система «Омега», верс. 3.7, 2010.
 8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV [Електронний ресурс] / Український інформаційно-правовий центр. – К. : CD-вид-во «Правова система «Омега», верс. 3.7, 2010.
 9. Про вищу освіту : Закон України від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ [Електронний ресурс] / Український інформаційно-правовий центр. – К. : CD-вид-во «Правова система «Омега», верс. 3.7, 2010.
  • Про наукову і науково-технічну діяльність; із змінами та доповненнями : Закон України від 13.12.1991 р. № 1977-XII [Електронний ресурс] / Український інформаційно-правовий центр. – К. : CD-вид-во «Правова система «Омега», верс. 3.7, 2010.
  • Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР [Електронний ресурс] / Український інформаційно-правовий центр. – К. : CD-вид-во «Правова система «Омега», верс. 3.7, 2010.
  • Про освіту; із змінами та доповненнями : Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-XII [Електронний ресурс] / Український інформаційно-правовий центр. – К. : CD-вид-во «Правова система «Омега», верс. 3.7, 2010.
  • Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон України від 11.07.2001 р. № 2623-ІІІ [Електронний ресурс] / Український інформаційно-правовий центр. – К. : CD-вид-во «Правова система «Омега», верс. 3.7, 2010.
  • Про аудиторську діяльність : закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3125-12.
  • Про благодійництво та благодійні організації : закон України від 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-ЫnЛaws/main.cgi?nreg=531%2F97-%E2%F0.
  • Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України від 16 липня 1999 року № 996-ХМ [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
  • Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-ХМ [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1045-14.
  • Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ : наказ Державної податкової адміністрації України від 11 липня 1997 р. № 232 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0291-97.
  • Про затвердження Порядку визначення структури ознакинеприбуткових установ (організацій) : наказ Державної податкової адміністрації України від 03 липня 2000 р. № 355 [Електронний ресурс] / Режимдоступу:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0451-00.
  • Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) на 1 січня 2011 року : експрес-випуск від 20.01.2011 № 12 [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. - Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
  • Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) на 1 січня 2010 року : експрес-випуск від 20.01.2010 № 13 [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. - Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
  • Бескид Й. М. Особливості ціноутворення на ринку послуг вищої освіти [Текст] / Й. М. Бескид, О. Л. Шашкевич // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. [тези доп.], м. Тернопіль, (24–26 жовтня 2012 р.) / відп. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 25–28.
  • Боголіб Т. М. Управління фінансами вищих навчальних закладів [Текст] / Т. М. Боголіб // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 26.
  • Боголіб Т. М. Формування бюджету вищого навчального закладу [Текст] / Т. М. Боголіб // Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 95.
  • Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. [Текст] / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2001. – 828 с.
  • Бюджетний менеджмент : підруч. [Текст] / [В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.] ; за заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2008. – 864 с.
  • Василик О. Д. Теорія фінансів : підруч. [Текст] / О. Д. Василик. – К. : НІОС, 2010. – 416 с.
  • Василик О. Д. Державні фінанси України : підруч. [Текст] / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр навч. літ-ри, 2009. – 608 с.
  • Каленюк І. С. Диверсифікація джерел фінансування освіти [Текст] / І.С. Каленюк // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 72 – 78.
  • Кириленко О. П. Фінанси : навч. посіб. [Текст] / О. П. Кириленко – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Екон. думка, 2009. – 163 с.
  • Ковалев В.В. Управление финансами. [Текст] / В.В. Ковалев – М.: ФБК-ПРЕСС, 2002. – 160 с.
  • Кондрашова Т. М. Розробка і впровадження системи управління бюджетними коштами державних вищих навчальних закладів [Текст] / Т. М. Кондрашова // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 45.
  • Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006–2010 роки: схвалена розпорядженням КМУ від 12.07.2006 р. № 396-р. [Електронний ресурс] / Український інформаційно-правовий центр. – К. : CD-вид-во «Правова система «Омега», 2010.
  • Концепція застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схвалена розпорядженням КМУ від 14.09.2002 р. № 538-р. [Електронний ресурс] / Український інформаційно-правовий центр. – К. : CD-вид-во «Правова система «Омега», 2010.
  • Общая теория финансов: Учеб.[Текст] / А.А. Дробозина, Ю.Н. Константинов и др.; Под ред. А.А. Дробозиной. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2007. – 256 с.
  • Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств[Текст]. / Р.А. Слав’юк – Луцьк: Вежа, 2009. – 204 с.
  • Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарюван­ня[Текст]/ О.О. Терещенко – К.: КНЕУ, 2002. – 488 с.
  • Фінанси підприємств: Підруч.[Текст] / За ред. A.M. Подєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2008. – 556 с.
  • Чернов В.А. Финансовая политика организации[Текст] /              В.А. Чернов / Под ред. М.И. Дьяконова. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 247 с.
  • Шекова Е. Л. Экономика и менеджмент некоммерческих организаций : Учеб. [Текст] / Е. Л. Шекова. – СПб : Лань, 2004. – 191 с.
  • Юрій С.І. Бюджетна система України : навч. посіб. [Текст] / С.І. Юрій, Й.М. Бескид. – К. : НІОС, 2000. – 384 с.
  •  Юрій С.І. Антологія бюджетного механізму : монограф. [Текст] / С.І. Юрій, В.Г. Дем’янишин, Я.Д.Буздуган. – Тернопіль : Екон. думка, 2011. – 250 с.
  • Якобсон Л. И. Экономические методы управления в социально-культурной сфере [Текст] / Л. И. Якобсон. – М. : Экономика, 2009 . – 356 с.
  • Януль І. Є. Застосування програмно-цільового методу формування бюджетів [Текст] / І. Є. Януль // Фінанси України. – 2012. – № 8. – С. 19-25.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
  Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
  Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

  Заказать курсовую работу