Курсовая — «Реплікація даних»

Вид работы: курсовая работа (теоретическая)

Дисциплина: Бази даних

Тема: Реплікація даних

(Репликация данных)

Объем: 35 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Аналіз сучасного стану технології реплікації даних в СУБД з використанням різних методів

1.1 Особливості організації і класифікація сучасних технологій реплікації даних 

1.1.1 Реплікація програмним методом

1.1.2 Промислові методи і механізми тиражування даних

1.2 Вимоги до системи реплікації

2 Класифікація систем реплікації

2.1 Принципи встановлення з'єднання при реплікаціях

2.2 Способи виявлення змін. Алгоритмічне виявлення змін

2.3 Імовірнісне виявлення змін

2.4 Ототожнення записів на підставі хеш-значень

2.5 Механізми передачі реплікації даних в розподіленій системі

2.5.1 Механізм передачі повідомлень через електронну пошту

2.5.2 Передача даних через FTP сервера

2.5.3 Метод прямого з'єднання в реальному часі

2.6 Проблеми, які виникають при реплікації даних

2.6.1 Конфлікт часу виконання операції над даними

2.6.2 Підтримка цілості даних БД в розподілених системах

Висновки

Список використаних джерел

 

Вступ 

Однією із головних особливостей сучасних інформаційних систем є розподілений характер. Інформаційні системи знаходяться в постійному розвитку – вони  доповнюються новими сегментами, розширюється діапазон функцій, які вже діють. Головна проблема таких систем  - організація розподілених обчислювань. Вони дозволяють максимально наблизити дані і обчислювальні ресурси до користувачів. За рахунок цього можна зменшити час реакції обчислювальної системи на запити користувачів, а деякі елементи зробити повністю автономними. Зважаючи на це, успішне рішення задач управління складними інформаційними системами можливо, коли для кожного контингенту користувачів системи створюється середовище, що відповідає їхнім потребам і дозволяє проводити обробку даних. Користувачі формують свої потреби на доступній їм мові. Однак, технічні засоби в стані сприйняти тільки мову детальних інструкцій, не прийнятну для широкого вживання. Отже, необхідний компонент системи обробки інформації, що забезпечить взаємодію з користувачем на прийнятному мовному рівні.

У процесі еволюції програмного забезпечення автоматизованих систем обробки інформації, виникли можливості розробки комплексів програм, що описують необхідні для обробки дані і операції мовою більш високого рівня, ніж мова програмування. Типовим прикладом таких комплексів є розподілені СУБД (РСУБД).

Однак в розподіленій обчислювальній системі часто виникає проблема узгодження даних, які зберігаються на різних ЕОМ і в різних базах даних. Для вирішення цієї проблеми розробники баз даних інтегрують в СУБД  спеціальні доповнення для синхронізації різних даних, які називаються механізмами тиражування (реплікації). В даний час багатьма фірмами-виробниками СУБД проводяться роботи з настроювання і дослідного використання механізму реплікації даних,  як засобу створення і підтримки актуальних копій інформаційних масивів.

При цьому різні сценарії реплікації забезпечують:

– підтримку розподілених систем баз даних;

– реплікацію даних із системи обробки даних у систему прийняття рішень;

– поліпшений розподіл завантаження мережі за рахунок підтримки на цільових серверах локальної копії даних;

– консолідацію і розподіл даних убудованими механізмами, що дозволяють указувати точний час транспортування даних з однієї бази в іншу;

– архівацію даних у цільові реплікаційні таблиці, звідки при необхідності інформація може бути відновлена.

– контроль змін у базі - відстеження змін у зв'язаних таблицях, для цілей ревізії, для визначення роботи користувача з даними.   

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Голубятников И.В., Матвеев Ю.В., Сергеев И.В. Создание программ­ного комплекса репликации СУБД-независимых данных // Системный анализ, информатика и оптимизация. Сборник научных трудов. Под ред. д.т.н., проф. Букреев В.З.- М.:РЗИТЛП, 2001. с.106-116.
 2. Голубятников И.В., Сергеев И.В.. Программный комплекс репликации данных серверов баз данных // Программное и информационное обеспе­чение систем различного назначения на базе персональных ЭВМ. Меж­вузовский сборник научных трудов. Под ред. д.т.н., проф. Михайлова Б.М. - М.:МГАПИ, 2001. сс.72-74.
 3. Голубятников И.В., Брейман А.Д., Сергеев И.В.. Формирование СУБД независимых репликационных данных // Программное и информацион­ное обеспечение систем различного назначения на базе персональных ЭВМ. Межвузовский сборник научных трудов. Под ред. д.т.н., проф. Михайлова Б.М. - М..МГАПИ, 2001. сс.51-53.
  • ДСТУ 2874-94. Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни та визначення. — Київ: Держстандарт України, 1995. — 29 с.
  • ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення. — Київ: Держстандарт України, 1995. — 32 с.
  • Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. 6-е изд. — К.: Диалектика, 1998. — 784 с.: ил.
  • Крёнке Д. Теория и практика построения баз данных. 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 800 с.
  • Маклаков С. В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite. – М.: Диалог-МИФИ, 2003. – 432 с.
  • Матвеев Ю.В., Сергеев И.В. Анализ методов репликации хранилища данных // Системный анализ, информатика и оптимизация. Сборник научных трудов. Под ред. д.т.н., проф. Букреев В.З.- М.:РЗИТЛП, 2001.CC.161-167.
  • Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. – К.: Видавнича група BHV, 2006.- 384 c.
  •  Саймон А.Р. Стратегические технологии баз даннях: менеджмент на 2000 год. — М.: Финансы и статистика, 1999. – 479 с.
  • Сергеев И.В.. Обзор существующих методов репликации данных // Программное и информационное обеспечение систем различного на­значения на базе персональных ЭВМ. Межвузовский сборник науч­ных трудов. Под ред. д.т.н., проф. Михайлова Б.М. - М.:МГАПИ, 2001.СС.156-158.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Эссе — «Совершенствование системы управления группой компаний «А» на базе ИТ-решений»
  Курсовая — «Моделювання проектів із використанням системи управління проектами Spider Project»
  Курсовая работа — «Сортування методом підрахунку, що розподіляє»

  Заказать курсовую работу