Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая — «Неологізми у сучасній українській пресі»

Курсовая — «Неологізми у сучасній українській пресі»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: украинский язык

Тема: Неологізми у сучасній українській пресі

Объем: 38 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский
 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ 1. НЕОЛОГІЗМИ. ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ.

1.1. Класифікація неологізмів

1.2. Види неологізмів за часом створення

1.3. Класифікація неологізмів за сферою вживання

1.4. Класифікація неологізмів з погляду  походження, за мовами-донорами

РОЗДІЛ ІІ. Неологізми в сучасній українській пресі

2.1 Нова економічна лексика

2.2 Науково-технічна, виробничо-професійна лексика і термінологія

2.3. Інновації політологічного характеру

Висновки

 

Список використаної літератури

 1. Андрусяк І.В. Спосіб життя та дозвілля: фрагмент концептуального аналізу англійських неологізмів кінця ХХ століття // Мовні і концептуальні картини світу. — К.:Академія, 2000. — С.8–18
 2. А.П. Грищенко. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А.П. Грищенка. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 1997. – С.196-198
 3. Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. – К.: Освіта, 1959. – 300с.
 4. Вовчук Н.І. Авторські неологізми як спеціальний засіб художньої виразності і як одиниця поетичного тексту //Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Зб. наук праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 8 – Рівне, 2000. - с. 62-66
 5. Вокальчук Г.М. Вивчення неологізмів у вузівському курсі сучасної української літературної мови. Пед. Науки: Зб. наук. пр. – Суми, 2002. – 2002, ч.2. – с. 24-29
 6. Герман В.В. Індивідуально-авторські неологізми (оказіоналізми) в сучасній поезії (60-90 рр.): Автореф. дис.: канд. філ наук. - К. 1999. – 22 с.
 7. Канова Е. Работа над неологизмами в процессе обучения чтению на материале актуальной публицистики // Studia rossica posnaniensia. — Познань, 1996. — С.267–271.
 8. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне "Я". – К.: Видавничий центр "Академія", 2001. – 240 с.
 9. Колесникова Н.В. Лексичні неологізми в рекламі // Вісник – Запоріжжя, 2002. - №3. – с.77-78.
  • Колоїз Ж.В. Семантичні неологізми як результат семантичної деривації //Вісник/Харк. Нац. Ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2005. - №659: Сер: філологія, вип. 44. – с.6-11
  • Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навч. закладів освіти. – К.: видавничий центр "Академія", 2002. – 368 с.
  • Мазурик Д. Лексичні інновації 90-х років XX століття в системі української мови //Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Львів, 1999. ч.2. – с. 156-163.
  • Мар'яна Бондар Англіцизми в сучасній українській мові. //Вісник/Харк. Нац. Ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2005. - №659: Сер: філологія, вип. 44. – с 213-215
  • Нікітіна Н. Українська мова на телебаченні // Дивослово. – 2004. – № 12. – С.2-7.
  • Плющ М.Я. та ін. Сучасна українська літературна мова: Зб. вправ: [Навч. посібник для студентів вузів, які вивчають дисципліну "Сучасн. укр. літ. мова"] / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П.; [Ред. В.В. Вороніна, Н.А. Симоненко]. — К.: Вища шк., 1995. — 281, [2] с.
  • Пономарів О.Д., Різун В.В., Шевченко Л.Ю. та ін. Сучасна українська мова: підручник. За ред. Пономарева. - 2-ге вид.; перепоб. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.
  • Розен Е.В. Некоторые уточнения понятия неологизм //Вопр. Немецкой филологии. Учен. зап. Моск. пед. ин-та им.Ленина. – М. 1968. - с.122-126.
  • Семенюк О.А. Язык эпохи и его отражение в сатирико-юмористическом тексте. – Кировоград: РИЦ КГПУ им В.К. Винниченко, 2001 – 368 с.
  • Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М., 1956. – 250с.
  • Стишов О. Спортивні терміни-інновації в сучасних засобах масової інформації //Укр. Термінологія і сучасність. – К.: Академія, 1997. – с.58-61.
  • Стишов О.А. Лексичні і стилістичні неологізми в ЗМІ з погляду мовної культури //Культура слова – К. 1999. Вип. 52. с. 3-12.
  • Стишов О.А. Українська лексика кінця XX століття (на матеріалі мови засобів масової інформації): монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 388 с.
  • Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної мови XX ст. – Тернопіль: Астон, 2002. – 351 с.: іл., табл.
  • Фомина М.В. Современный русский язык. Лексикология. – М.: Феникс, 1990. – 300с.
  • Шевченко Л.І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. – 478 с.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
  Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
  Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

  Заказать курсовую работу