Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая — «Неологізми у творах сучасних українських письменників»

Курсовая — «Неологізми у творах сучасних українських письменників»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: украинский язык

Тема: Неологізми у творах сучасних українських письменників

Объем: 35 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ І Місце і роль неологізмів у лексичній системі мови

1.1. Загальна характеристика неологізмів, їх класифікація

1.2. Оказіоналізми

1.3. Історія дослідження інноваційної лексики в українському мовознавстві

Розділ ІІ. Неологізми як спосіб поетичного відображення дійсності у творчості

2.1. «Нові слова» у творчості українських письменників та поетів

2.2. Авторські неологізми у творах Олеся Гончара

2.3. Емоційні оказіоналізми в художній прозі Михайла Стельмаха

Висновки

 

Список використаної літератури

 1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М.: Советская энциклопедия ,1966, 606 с.
 2. Березин Ф.М. История советского языкознания: Хрестоматия - М.: «Высшая школа», 1988 - 527 с.
 3. Білецький А.О. про мову і мовознавство - К.: Артек , 1996 - 223 с.
 4. Білоус П. В. Теорія літератури / Курс лекцій. – Житомир, 2002. – 91 с.
 5. Бондаренко О.А. Українська мова. -К., 1991.
 6. Будагов Р. А. Новые слова и значения // Человек и его язык. М.: МГУ, 1976 – 275 – 283 с.
 7. Головащук С. І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. - К., 1995.
 8. Д яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення. - К.: KM Academia, 2000, 218с.
 9. Енциклопедичний словник - К.: АртЕк , 1998 - 336 с. 
  Яременко Василь. Панорама української літератури ХХ ст. Українська мова та література. К., 2001.

10. Иванова И.Н., Шустрова Л.В. Основы языкознания - М.: Изд. центр Аз , 1995 - 88с.

11. Історія української літератури ХХ ст..У 2-х кн., Кн. друга - ч. 1 - К.: «Либідь»,1994.

12. Історія української літератури ХХ ст.: У 2-х кн, Кн. друга. - ч. II - К.: «Либідь»,1999.

13. Історія української літератури ХХ ст.: у 2-х кн.: Кн. перша - К.: «Либідь», 1993.

14. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови: Навч. посібник. – К.: «Вища школа», 1987. – 348 с.

15. Ковальов В. П. Виражальні засоби українського художнього мовлення. – Херсон, 1991. – 125 с

16. Кодухов В.И. Введение в языкознание - М.: «Просвещение», 1987 - 286 с.

17. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства - К.: Видавничий центр Академія , 2000 - 368 с.

18. Кочерган М.П. Мовознавство - К.: Видавничий центр Академія , 2001 - 412 с.

19. Культура української мови/ за ред.. В.М. Русанівського. - К.: «Либідь», 1990. – 302 с.

20. Маслов Ю.С. Введение в языкознание - М.: Высш. шк., 1998 - 272 с.

21. Гончар О. Т. Твори: У 12 т. – К.: Наук. думка, 2001–2009.

22. Пазяк О.М., Сербенська О. та ін. Українська мова. Практикум. -К., 1990.

23. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

24. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. Підручник. — K.: «АртЕк», 2001. — 392 c.

25. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. - К., 2004.

26. Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. К., 1986. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики.

27. Стельмах М. Твори в шести томах. Т.4. – К.: Дніпро, 1973.– 726 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать курсовую работу