Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая — Міфологема воскресіння в повісті «Провідна неділя» С.Майданської

Курсовая — Міфологема воскресіння в повісті «Провідна неділя» С.Майданської

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: украинская литература

Тема: Міфологема воскресіння в повісті «Провідна неділя» С.Майданської

(Мифологема воскресенья в повести «Ведущее воскресенье» С.Майданской)

Объем: 29 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ І Міфологічний простір і час у сучасній культурі

1.1. Поняття «міфологема»

1.2. Міфологія як націосинтезуючий фактор культури у часі та просторі історії

1.3. Художня українська жіноча проза ХХ століття

Розділ ІІ Аналіз повісті Софії Майданської «Провідна неділя»

2.1. Ритуально-міфологічні мотиви Провідної неділі

2.1. Феномен містицизму та літературний міфологізм у повісті

Висновки

 

Список використаної літератури

  1. Богданова М.М. Жанрово-стильові особливості української історичної малої прози ХХ століття. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Херсонський державний університет. – Херсон, 2007.
  2. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. ? Київ, 1991. ? Т. 1.
  3. Забужко О. Українка в конфлікті міфологій. 2-ге видання, випр. – Київ, 2007.
  4. Кісь Р. Коваріації уявлень про смерть як індикатор типу культури (спроба спроба крос-культурного бачення). // Студії з інтегральної культурології. Ч. 1. – Львів, 1996. – С. 9-20.
  5. Кушнерюк Ю.Р. Українська жіноча проза кінця ХХ століття світоглядні моделі й особливості художнього стилю: Автореф. дис. … канд. філогіч. наук: 10.01.01 / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008.
  6. Кушнерюк Ю. Досвід відчуття часу в художньо-філософській парадиґмі сучасної української жіночої прози // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Редкол.: В.О.Соболь (відп. ред) та ін. – К. – Ніжин: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2006. – Вип. ХІ: Лінгвістика і літературознавство. Частина ІІ. – С.474-480.
  7. Кушнерюк Ю. Феномен любові в художній парадиґмі сучасної української жіночої прози // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. ? Вип. 18. – Ч.2: Питання менталітету в українській літературі / Ред. кол.: А.В.Козлов та ін.. – К.: Акцент, 2004. ? С. 567-573.
  8. Стоян С.П. Міфологічна традиція в літературній творчості ХХ століття: Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.08 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. ? К., 2002. ? 18 с.

8.    Майданська С. Провідна неділя // Березіль. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал спілки письменників України / Під ред. Ю.Стадниченка. – Х.: Березіль, 1995. ? №11-12. – С. 53-81.

10. Стоян С.П. Міф в контексті культури // Вісник Харківського національного університету – Х.: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. ? 2001. ? № 507. – С. 142-148.

11. Стоян С.П. Відродження міфу в літературі ХХ століття. Логіка уявлення // Вісник Харківського національного університету – Х.: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. ? 2001. ? № 531. – С. 217-221.

12. Стоян С.П. Психологізм та міф в літературі ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Збірник наукових праць. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв; КУ ім. Т.Шевченка ? 2001. ? Випуск VII ч.1. – С. 176-185.

13. Стоян С.П. Вплив традиції на формування неоміфологічних напрямків в українській та світовій літературі. // Духовність українства. – Житомир: Інститут підприємництва та сучасних технологій. – 2001. – С. 86-88.

14. Чубинский П. Календарь народных обычаев и обрядов. ? Київ, 1993.

15. Фрис І. Міфологема циклічності буття (життя – смерть ? воскресіння) у польській та українській літературі ХХ ст. // Збірник: Проблеми слов’янознавства. – К., 2008. – Вип. 57. – С. 122-128.

16. Дроздовський Д. «Сподіваюся на Тебе…» Софії Майданської – 60 років. [Електронний ресурс]. Портал газети «Життя юа» ? Режим доступу: http://zn.ua/CULTURE/spodivayusya_na_tebe__sofii_maydanskoy__60-54939.html

17. У дитинстві Софія Майданська представляла себе царинею. [Електронний ресурс]. Портал газети Молодий Буковель. – Режим доступу: http://ru.molbuk.ua/2007/06/08/rus_u-ditinstv-sofja-majjdanska-ujavljala.html

18. Міфологічний простір. [Електронний ресурс]. Портал культурної асоціації «Новий Акрополь». – Режим доступу: http://www.newacropolis.org.ua/ua/study/conference/?DETAIL=3425

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать курсовую работу