Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая работа — «Відтворення стилістичних прийомів та експресивних засобів мови у перекладі»

Курсовая работа — «Відтворення стилістичних прийомів та експресивних засобів мови у перекладі»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: теорія та практика усного і письмового

перекладу з української мови на англійську

Тема: Відтворення стилістичних прийомів та експресивних засобів мови у перекладі

Объем: 38 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЯВИЩА ПРИ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

1.1. Особливості перекладу художнього твору

1.2. Стилістичний аспект перекладу

1.3. Варіативність перекладацької інтерпретації художньо-образної системи твору

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ВІДТВОРЕННІ СТИЛІСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ ТА ЕКСПРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ

2.1. Способи перекладу тексту та рівень адекватності перекладу….

2.2. Аналіз перекладацький стратегій відтворення стилістичних прийомів та експресивних засобів тексту  оригіналу

2.3. Способи відтворення експресивності просторічної та жаргонної лексики в художньому тексті

ВИСНОВКИ

 

Выводы 

Отже, вивчивши досліджуване питання, можна зробити певні висновки та узагальнення.

У літературному процесі переклад посідає особливе місце, оскільки він є одним з найяскравіших проявів міжлітературної (а, отже, міжкультурної) взаємодії і складає вагому частину національно-літературного процесу. Переклад художнього тексту – творча робота, до якої кожен перекладач підходить по-своєму, тому й образи твору у перекладі набувають тих рис, якими їх наділяють перекладачі. Варто пам’ятати про те, що твір під час перекладу не можна вирвати зі стихії рідної мови і “пересадити” на новий ґрунт; він повинен народитися заново у новій мовній ситуації завдяки здібностям і талантові перекладача. Завдяки найтоншим асоціативним зв’язкам кожен мовний елемент впливає на образне мислення носія цієї мови і створює конкретно-чуттєвий образ.  Точність і правильність художнього перекладу зумовлюється не лише об’єктивними факторами (конкретно-історичним літературним каноном), але й суб’єктивними. Жоден переклад не може бути абсолютно точним, оскільки сама мовна система літератури-реципієнта за своїми об’єктивними даними не може досконало передати зміст оригіналу, що неминуче призводить до спотворення чи втрати певного обсягу інформації. Художній твір повинен перекладатися не від звуку до звуку, не від слова до слова, не від фрази до фрази, а від ланки ідейно-образної структури оригіналу до відповідної ланки перекладу.

Окремою проблемою, що виникає під час перекладу художнього твору, є трансформація образності при інтерпретації іншомовної культурної інформації. Виникають також ситуації, коли образ повністю відсутній в культурі реципієнта або має в ній протилежне значення, а тому може бути незрозумілим або неправильно сприйнятим читачем. Окрему складність становлять етномовні компоненти тексту у процесі перекладу. Етномовними компонентами тексту називаємо зумовлені особливостями національної мови ритмічні, фонічні, лексичні, граматичні елементи мовлення оригіналу, які не мають відповідників у лексиці та граматичній структурі мовлення перекладу.

Емотивність у текстах часто досягається за рахунок використання різних стилістичних засобів. Адекватний переклад стилістичних засобів – запорука збереження емотивності тексту та перенесення її у перекладний текст. Досягти ефекту еквівалентності при перекладі емотивних висловів можливо за наявності певних розбіжностей прагматичного характеру в тексті оригіналу і перекладу. Ці розбіжності розглядаються нами як прояв прагматичної адаптації і можуть залежати від культурно-національних особливостей тієї або іншої мови взагалі і національної специфіки прояву емоцій зокрема.

Емотивність тексту є найважливішим із аспектів, що підлягають перекладу, оскільки вираз емоцій підсилює дію на адресата, що набуває особливого значення при перекладі, метою якого є справити адекватне враження на носія вторинної мови.

Переклад жаргонної лексики англійської мови, який був одним із питань нашої дослідницької роботи, передбачає врахування особливостей одиниць мови оригіналу, їх денотативної і конототивної семантики, структурних якостей. При роботі з жаргонною лексикою перекладачу необхідно вирішити, як саме передати реалію: чи то за допомогою транскрипції, чи то перекладу. Вирішення питання про вибір між транскрипцією і перекладом залежить від самих мов, від їх граматичних і словотвірних особливостей, від культури мови і традиційного для них прийняття чи неприйняття реалій.

Переклад жаргонної лексики – багатосторонній процес. Труднощі перекладу жаргонізмів пов’язані зі ступенем їх поширеності і частотності вживання у мові оригіналу. Зрозумілість нестандартної лексики навіть для носіїв мови оригіналу залежить від ступеня їх вжитку і сфери використання. Проблема складності у перекладі вирішується за допомогою комунікативної ситуації та достатнього запасу фонових знань, які мають бути обов’язково наявні у свідомості учасників комунікації і значною мірою визначають зміст висловлювання.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. Заведений / И.С.Алексеева. – СПб.: Филологический фак. СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.
  2. Бархударов Л. С. Язык и перевод / Л.С.Бардухаров. – М.: Международные отношения, 1975. – 238 с.
  3. Бідненко Н.П. До питання про особливості перекладу драматургічного тексту / Н.П.Бідненко // Актуальні проблеми вивчення літературних родів. Зб. наукових праць. – Дніпропетровськ: ДДУ. – 1997. – С. 10 - 16.
  4. Виноградов В. В. О языке художественной литературы / В.В.Виноградов. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 652с.
  5. Гальперин И. Р. О термине «слэнг» / И.Р.Гальперин // Вопросы языкознания. – 1956. –  №6.
  6. Гальперин И. Р.Очерки по стилистике английского язика / И.Р.Гальперин. – М.: издательство литературы на английском языке, 1958. – 459 с.
  7. Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник / Н.К.Грабовский. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 544 с.
  8. Грабовецька О.С. Епітетна конструкція в перекладах Григорія Кочура // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. „Григорій Кочур і український переклад” (м. Ірпінь, 27-29 жовт. 2003 р.) / Редкол.: О.Чередниченко (голова) та інш. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – С. 108-112.
  9. Дюришин Д. Художественный перевод в межлитературном процессе / Д.Дюришин // Проблемы особых межлитературных общностей. (Под общей редакцией Д.Дюришина). – М., 1993.

10. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. На матеріалі англомовних перекладів української прози / Р.П.Зорвічак. – Львів: Видавництво при Львівському державному університеті, 1989. – 216 с.

11. Кальниченко О.А., Подміногін В.О. Переклад та адаптація // Вісник Харківського нац. у-ту ім. В.Н.Каразіна. Сер. романо-германська філологія. – Харків: ХНУ, 2004. – №636. – С. 201-206.

12. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение / В.Н.Комисаров. – М.: Изд-во „ЭТС”, 2001. – 278 с.

13. Коптилов В. И вширь и вглубь/ В.И.Коптилов // Мастерство перевода. – М., 1973. – Вып. 9.

14. Коптілов В. Першотвір і переклад / В.Коптілов. – К., 1972.

15. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навчальний посібник / В.В.Коптілов. – К.: Юніверс, 2002. – 280 с.

16. Кочур Г. Майстри перекладу / Г.Кочур // Всесвіт. – 1966. – № 4. – С. 17-24.

17. Краткая литературная энциклопедия. – М., 1968.

18. Крупнов В.П. Теоретические и практические проблемы перевода / В.П.Крупов // http://iilsr.iatp.by/ru/publication>

19. Левик В.В. О точности и верности / В.В.Левик // Перевод – средство взаимного сближения народов. – М., 1987.

20. Мирам Г.С.  Основы перевода: Курс лекций; Учебное пособие / Г.С.Мирам. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – С. 248.

21. Складчикова Н. В. Семантическое содержание метафоры и виды его компенсации при переводе / Н.В.Складчикова // Номинация и контекст. Сб. научных трудов. - Кемерово, 1985. - С. 21 – 29.

22. Сукаленко Н.И. О границах переводимости языковых образов / Н.И.Скаленко // Теория и практика перевода. Вып.14 / Под ред. А.И.Чередниченко. – К.: Высшая школа, 1987. – 158 с.

23. Чередниченко О.І. Міжкультурні аспекти перекладу / О.І.Чередниченко // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – 485с.

24. Korunets I.V. Theory and practice of translation. – Vinnytsya: Nova Knyha Publishers, 2001. – 448р.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать курсовую работу