Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая — «Українські фразеологізми з етно-культурним компонентом та засоби їх відтворення при перекладі сучасних текстів»

Курсовая — «Українські фразеологізми з етно-культурним компонентом та засоби їх відтворення при перекладі сучасних текстів»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: филология

Тема: Українські фразеологізми з етно-культурним компонентом та засоби їх відтворення при перекладі сучасних текстів

(Украинские фразеологизмы с этно-культурным компонентом и средства их воспроизведения при переводе современных текстов)

Объем: 37 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ЕТНОКУЛЬТУРНИМ КОМПОНЕНТОМ

1.1. Фразеологізми як об’єкт лінгвістичного дослідження

1.2. Національно-культурні особливості семантики українських фразеологізмі

1.2.1. Національні рослинні символи у складі ФО з етнокультурним компонентом

1.2.2. Праця як репрезент етнічного характеру українського народу

1.2.3. ФО з компонентами-зоонімами

1.2.4. Культура життєзабезпечення українського народу та її відбиття у фразеологічному фонді

1.2.5. ФО з антропонімами у складі мовної картини світу українців

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФО З ЕТНОКУЛЬТУРНИМ КОМПОНЕНТОМ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ)

2.1. Основні питання перекладу українських фразеологізмів національного забарвлення

2.2. Комунікативно-прагматичний принцип перекладу ФО з етнокультурним компонентом

Висновки до Розділу 2

Загальні висновки

Резюме

Список використаної літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Актуальні проблеми сучасної фразеології: семантика, прагматика, лінгвокультура, комунікація: всеукр. студ. наук. конф.: (Горлівка, 11-12 трав. 2004) / Відп. ред.: І.С. Кубрак. – Горлівка: ГДППМ, 2004. – 320 с.
 2. Англо-український фразеологічний словник [укл.: К. Т. Баранцев]. – К.: Знання, 2005. – 1056 c.
 3. Атлас української мови: В 3 т. – К.: Наук, думка, 1988. – Т. 2. –520 с.
 4. Баран Я.А. Фразеологія у системі мови. – Івано-Франківськ 1997. – 175 с.
 5. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: Международные отношения, 1995. – 240 с.
 6. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів. – К.: Наук. думка, 1989. – 156 с.
 7. Блинова З.В. Фестиваль фразеологизмов // Русский язык в школе. – 2009. – №4. – С. 48-51.
  • Виноградов B.C. Введение в переводоведение: общие и лексические вопросы. – М: ИОСО РАО, 2001. – 223 с.
  • Вопросы фразеологии и фразеоматики: межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. В.Д. Аракина. – М.: МГПИ, 1983. – 113 с.
  • Воронина А.З. Коннотация фразеологизмов в коммуникативном аспекте // Сб. науч. тр. / Моск. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1985. – Вып. 244. – С. 28-39.
  • Гудій С.О., Махінов В.М. Порівняльна лексикологія. Співвідношення українських та англійських ідіом. – К., 2009. – 52 с.
  • Демський М. Українські фраземи й особливості їх творення. – Львів: Просвіта, 1994. – 62 с.
  • Жайворонок B.B. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень // Мовознавство. – 2001. – № 5. – С. 48-63.
  • Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. – Львів: Вища школа, 1983. – 173 c.
  • Івченко А. Українська народна фразеологія: ономасіологія, ареали, етимологія. – Xарків: Фоліо, 1999. – 304 с.
  • Їжакевич Г.П. Стилістика фразеологічних одиниць // Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За ред. I.K. Білодіда. – К.: Наук, думка, 1973. – С. 150-210.
  • Коптілов В. Теорія і практика перекладу. – К., 2003. – 278 с.
  • Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2008 – 512 с.
  • Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 459 с.
  • Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філол. спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 288 с.
  • Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с.
  • Левченко О.П. Фрейми і мотиваційна основа фразеологічних одиниць. // Матеріали наук. конф. «Семантика, Синтактика, Прагматика мовленнєвої діяльності». – Львів: Літопис, 1999. – С. 63-67.
  • Любчук Н.В. Еквівалентність фразеологізмів з етнокультурним елементом // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук. праць. – К.: Логос, 2000. – С. 222-226.
  • Любчук Н.В. Проблеми еквівалентності та перекладу фразеологізмів, пов’язаних із традиціями та звичаями (на матеріалі української та німецької мов) // Вісник Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. Іноземна філологія. – К.: ВЦ «Київ. ун-т», 1998. – Вип. 27. – С. 21-23.
  • Медведев Ф.П. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо. – 2-ге вид., стер. – Xарків: Вища шк., 1982. – 231 с.
  • Мокієнко В. М. Українська етнофразеологія у загальнослов'янському висвітленні // Мовознавство: Доп. та повідомл. IV Міжнар. конгр. україністів / Відп. ред. В. Німчук. – К.: Пульсари, 2002. – С. 379-385.
  • Назаренко О.В. До питання про вираження національного менталітету у фразеології // Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. – Дніпропетровськ, 1997. –С. 93-94.
  • Назаренко О.В. Етнозабарвлений лексичний компонент у складі фразеологічної одиниці // Дослідження з лексикології і граматики української мови. Зб. наук. праць. Т. 2 – Дніпропетровськ: Наукова книга, 2000. – С. 97 – 104.
  • Назаренко О.В. Національно-культурні особливості семантики українських фразелогізмів // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 8. – Донецьк: ДонДУ, 2001. – С. 296-302.
  • Попова Е.Б. Особенности перевода фразеологизмов с национально-культурной семантикой // Проблемы теории языка и переводоведения. – М., 2000. – №3. – С. 35-44.
  • Сухенко К.М. Лексичні проблеми перекладу. – К., 1992. – 260 с.
  • Тимченко І.І., Головченко Г.Т. Теорія і практика перекладу – Харків, 1998. – 430 с.
  • Ужченко В. Д. Народження і життя фразеологізму. – К.: Рад. шк., 1988. – 278 с.
  • ФСУМ: Фразеологічний словник української мови / Уклад. В.М. Білоноженко та ін. –  К.: Наук. думка, 1993. – 980 с.
  • Шадрин Н.Л. Перевод фразеологических единиц. Сопоставительная стилистика. – Саратов: Изд-во Саратю ун-та, 1991. – 221 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать курсовую работу