Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая работа — «Гра слів та засоби їх передачі при перекладі з української на англійську мову»

Курсовая работа — «Гра слів та засоби їх передачі при перекладі з української на англійську мову»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: английская филология

Тема: Гра слів та засоби їх передачі при перекладі з української на англійську мову

Объем: 41 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРИ СЛІВ ЯК СТИЛІСТИЧНОГО ПРИЙОМУ

1.1. Лінгво-когнітивні аспекти утворення стилістичного прийому pun (гра слів) у мовознавчих студіях

1.2. Каламбур як різновид мовної гри

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ ІІ. Шляхи та засоби перекладу гри слів  на матеріалі корелюючих текстів

2.1. Способи передачі гри слів з мови оригіналу на мову перекладу

2.2. Відтворення функцій мовної гри у перекладі

2.3. Гра слів як перекладознавча проблема (на матеріалі драми В. Шекспіра Макбет» та її українських інтерпретацій)

Висновки до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ

 

Введение 

Людина завжди мала здатність і схильність надавати ігрової форми усім сторонам свого життя. Гра – необхідний спосіб соціального життя, те, що підтримує ідеал, який в свою чергу визначає духовну культуру епохи. Зі стихійної якості, ритму життя гра стає для тих чи інших шарів суспільства, а в якісь періоди – суспільства в цілому, драматургічною тканиною реалізації якого-небудь вищого соціального сюжету, морально-соціальної ідеї.
Гра слів – це спеціальне використання звукової‚ лексичної або граматичної форми слів, а також частин слів‚ фразе
ологізмів‚ синтаксичних конструкцій для створення певних фонетико- та семантико-стилістичних явищ‚ що ґрунтується на зіставленні й переосмисленні‚ обіграванні близькозвучних або однозвучних мовних одиниць з різними значеннями. Одним з різновидів гри слів‚ який полягає у створенні комічно-сатиричного ефекту‚ є каламбур.
Актуальність виконаного дослідження об’єктивується тенденціями сучасної лінгвістики до вивчення широкого кола стилістичних засобів та розроблення механізмів їх перекладу. Частий вжиток цього явища, який трапляється не тільки в усіх жанрах вітчизняної та зарубіжної літератури, але також у повсякденному мовленні, та труднощі при його перекладі зумовлюють доцільність його подальшого вивчення.
Об’єктом дослідження виступає стилістичний прийом pun (гра слів).
Предмет аналізу – засоби передачі гри слів з мови оригіналу на мову перекладу.
Мета дослідження полягає у виявленні та характеристиці особливостей гри слів як стилістичного прийому та засобів її передачі при перекладі. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення конкретних завдань, а саме:
1) ідентифікувати та охарактеризувати лінгво-когнітивні аспекти стилістичного прийому pun (гра слів);
2) розглянути специфіку дефініції та основні характеристики каламбуру як різновиду мовної гри;
3) проаналізувати основні способи передачі лів з мови оригіналу на мову перекладу;
4) дослідити характерні риси відтворення функцій мовної гри у перекладі на матеріалі корелюючих мов;
5) розглянути на матеріалі трагедії В. Шекспіра «Макбет» роль гри слів в інтерпретації тексту художнього твору, а також проаналізувати українські переклади з погляду відтворення (повного, часткового) чи невідтворення інформації, закладеної в оригіналі.
Методологічною основою дослідження є універсальні принципи науковості та об’єктивності. У дослідженні ми спиралися на структурно-порівняльний, системно-аналітичний та низку загальнонаукових методів, таких як метод логічного аналізу, синтезу, узагальнення.
Матеріалом дослідження послугували англомовні художні твори в оригіналі та українських перекладах.
Структура виконаного дослідження обумовлена його метою та завданнями і складається зі вступу, двох розділів та висновків до кожного з них, загальних висновків, резюме, додатків та списку використаних джерел.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1969. – 608 с.
 2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: Международные отношения, 1985. – 340 с.
 3. Білоус О.М. Гра слів як перекладацька проблема // Вісник Сумського державного університету. – Видавництво СумДУ, 2005. – № 5(77). –
  С. 35-41.
 4. Виноградов B.C. Введение в переводоведение: общие и лексические вопросы. – М: ИОСО РАО, 2001. – 223 с.
 5. Галь Н. Слово живое и мёртвое. – М.: Время, 2007. – 592 с.
 6. Гридина Т.А. Языковая игра: стереотипы и творчество. – Екатеринбург, 1996. – 214 с.
 7. Діккенс Ч. Пригоди Олівера Твіста. / Пер. В. Черняхівської. – К.: Дніпро, 1987. – 424 с.
 8. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови – К.: Вища школа, 1985. – 352 с.
 9. Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії) : монографія. – К. : Вид.-поліграф центр «Київ. ун-т», 2004. – 522 с.

10. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М., 2002. – 207 с.

11. Кочур Г. Шекспир на Украине // Кочур Г. Література та переклад : Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. Інтерв’ю: у 2-х т. / упоряд. А. Кочур, М. Кочур. – К.: Смолоскип, 2008. – Т. 2. – С. 704-729.

12. Кундзіч О. Творчі проблеми перекладу. – К., 1993. – 385 с.

13. Кухаренко В. А. Интерпретация текста: учеб. для студ. филол. специальностей. – Одесса: Латстар, 2002. – 292 с.

14. Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Пер. Б.В.Заходера. – М.: Просвещение, 1980. – 215 с.

15. Лоленко О. Функціональні особливості гри слів: [текст] / О. Лоленко // Новітня філологія. – № 6 (26). – Миколаїв: МДГУ, 2007. – С. 91-97.

16. Норман Б.Ю. Игра на гранях языка. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 344 с.

17. Патлач Г. Каламбур як різновид мовної гри в англійській, французькій, російській та українській лінгвістиці // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Випуск 81(3). – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2009. –
С. 385-388.

18. Почепцов Г. Язык и юмор. – К.: Вища шк., 1976. – 112 с.

19. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 536 с.

20. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

21. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу. – К., 1992. – 260 с.

22. Тараненко О. Гра слів // Культура слова. – Вип. 50. – 1997. – С. 37-41.

23. Тимчук О. Семантико-стилістичне явище гри слів в англійській мові: лексичний аспект // Нова філологія. – № 35. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – С. 153-156.

24. Чередниченко О.І. Про мову і переклад. – К.: Либідь, 2007. – 265 с.

25. Шаховский В.И. Словообразовательная игра как вербальная упаковка социальных интеракций человека и общества. [Электронный ресурс] // Режим доступа:  http://tverlingua.by.ru/archive/004/04_1_2.htm.

26. Шекспір В. Макбет / пер. Б. Тена // Шекспір В. Твори: [у 6 т.]. – К.: Дніпро, 1986. – Т. 5. – С. 344–415.

27. Шекспір В. Макбет / пер. Лесі Українки // Леся Українка. Зібрання творів: [у 12 т.]. – К. : Наук. думка, 1975. – Т. 2. – С. 318–328.

28. Шекспір В. Трагедія Макбета / [пер. Т. Осьмачки]. – Мюнхен: На горі, 1961. – 155 с.

29. Шекспір У. Макбет / пер. П. А. Куліша. – Л.: Друк. Наук. т-ва ім. Т. Шевченка, 1900. – 118 с.

30. Шекспір У. Макбет / пер. Ю. Корецького // Шекспір У. Твори: [у 3 т.]. – К.: Дніпро, 1964. – Т. 3. – С. 211–344.

31. Cambridge International Dictionary of English. – Cambridge University press, 2002. – 1774 p.

32. Carrol L. Alice in Wonderland. – London, 1995. – 293 p.

33. Dickens Ch. Oliver Twist. – Oxford University Press, USA, 1992. – 446 p.

34. Kukharenko V.A. A book of practice in stylistics. – Vinnytsia: «Nova knyga», 2003. – 160 p.

35. Shakespeare W. Macbeth // Shakespeare W. The Complete Works. – New Lanark: Geddes & Grosset, 2002. – P. 521-536.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать курсовую работу