Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая — Специфіка художнього часу в прозі С. Крижановського

Курсовая — Специфіка художнього часу в прозі С. Крижановського

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: зарубежная литература

Тема: Специфіка художнього часу в прозі С. Крижановського

(Специфика художественного времени в прозе С. Крыжановского)

Объем: 19 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Поняття часу в сюжетах творчості С. Кржижановського

Розділ 2. Хронотоп художнього часу в прозі С. Кржижановського

Розділ 3. Образи часу в прозі С.Д. Кржижановського

Висновок

 

Вступление 

Актуальність теми дослідження. Досить довгий час ім'я С. Кржижановського (1887 - 1950) було відомо лише вузькому колу фахівців, які знали його як автора парадоксальних досліджень драматургії Шекспіра і Шоу, як одного з творців популярного в 20-і роки вистави Таїровського Камерного театру «Людина, який була Четвергом».

Проза С. Кржижановського незвичайна завдяки своєрідним прийомам відображення дійсності. Автор робить акцент на парадоксальності ситуацій, в які потрапляють його герої, на незвичайності їх мислення, алогічності і сумбурності. Кржижановський створює реалістичну картину світу, правда, полемічно загострену проти спрощеної трактування життя, тим самим демонструючи принципово новий "власний" метод, названий їм самим експериментальним реалізмом.

На початок XXI століття ім'я С.Д.Кржижановского стало набувати заслужену популярність. З моменту публікації його першої книги минуло майже 13 років. Крім окремих видань, вийшло вже 2 томи 5-томного зібрання творів письменника.

Перші дослідники творчості С.Кржіжановского (В.Перельмутер, М.Гаспаров,) спробували в першу чергу визначити його місце в російській (ширше - у світовій) літературі XX століття.

На сьогоднішній день вже вивчений ряд особливостей поетики та проблематики прози С. Кржижановского. Варто відзначити, наприклад, дослідження Є.І. Воробйової жанрового своєрідності творчості С. Кржижановського, а також роботи Л.В. Подини і А.Н. Семенова, присвячені аналізу простору і часу в художньому світі письменника.

B.Н. Топоров досліджує "унікальність" простору Кржижановского, його ідею "просторовості". Топоров проводить паралель між художніми інтуїціями письменника і "шаленими" гіпотезами сучасної науки.

Сьогодні з'ясовуються нові цікаві факти, які свідчать про те, яку роль зіграв С. Кржижановський в літературі і ширше - в культурі, і стає доступним для огляду масштаб його особистості художника.

Виходячи зі сказаного вище, нами була обрана темою курсової роботи „Специфіка художнього часу в прозі С. Кржижановського”.

Основна мета - багатоаспектне вивчення функцій часу в художньому світі Сигізмунда Кржижановського.

Об'єктом дослідження є тексти С. Кржижановського, опубліковані на сьогоднішній день.

Премет дослідження - художня семантика часової організації прози С.Д. Кржижановского.

Відповідно до мети і предмету дослідження нами було поставлено наступні завдання:

1. Проаналізувати поняття часу в сюжетах творчості С. Кржижановського.

2. Розкрити хронотоп художнього часу в прозі С. Кржижановського.

3. Дослідити образи часу в прозі С. Кржижановського.

Методологічною основою роботи є дослідження вітчизняних та зарубіжних теоретиків творчості С. Кржижановського, а саме Ю. Лотмана, В. Тодорова, І. Делекторскої, М. Гаспарова, М. Буровцева та ін.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше зроблено спробу комплексного дослідження специфіки художнього часу в прозі С. Кржижановського.

Теоретична значимість. У курсовій роботі осмислені функції художнього часу як структурного елементу прози С.Д. Кржижановського, визначені теоретичні параметри художнього методу письменника. 

Практична значущість курсової роботи характеризується аналізом творів С.Д. Кржижановского, що дозволяє поглибити існуючі уявлення про закономірності літературного процесу в 20 - 30-і роки XX століття.

Матеріали дослідження курсової роботи можуть бути використані у підготовці лекційних та практичних курсів з історії  та теорії літератури XX століття, в роботі спецкурсів і спецсемінарів за творчістю С.Д. Кржижановского.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел

  1. Ахундов М. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. М., 981. С. 3.
  2. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. - М.1986. - С. 122.
  3. Буровцева Н.Ю. Проза С.Кржижановского: проблемы поэтики / Автореф. ... дис. к. филол. наук. – М., 1998. – 16 с.
  4. Ганзя Ю.Е. Многоликость слова: Образы и принципы их построения в прозе С. Кржижановского // РЯШ. 1998. -№ 1. - С. 69 - 76.
  5. Гаспаров М.Ю. Мир Сигизмунда Кржижановского // Октябрь. -1990. -№ 3. С. 201 -203.197
  6. Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория художественной целостности. – М.: Языки славянских культур, 2007. – 560 с.
  7. Голубков С.А. Введение в литературоведение: Уч.-метод, пособие. -Самара, 1996. 104 с.
  8. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С.15.
  9. Делекторская И.Б. Эстетические воззрения Сигизмунда Кржижановского  (от шекспироведения к философии искусства) / Автореф. .дис. к. филол. наук. – М., 2000. – 15 с.

10. Днепров В.Н. Идеи времени и формы времени. Л., 1980. - 600 с.

11. Корниенко О.А. Типология форм игровой поэтики в литературе // Актуальні проблеми слов’янської філології: Меж вуз. зб. наук. ст. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2009. – Вип. XX. – С.436-450.

12. Кржижановский С.Д. Возвращение Мюнхгаузена. М., 1990. - 125с.

13. Кржижановский С.Д. Воспоминания о будущем. М., 1989. - 461 с.

14. Кржижановский С.Д. Сказки для вундеркиндов / Сигизмунд Кржижановский.  – М.:  Сов. писатель, 1991. – 700 с.

15. Кржижановский С.Д. Собрание сочинений: В 5 т. – СПб.: Симпозиум, 2001–2006.

16. Лотман Ю.М. Многоплановость художнього тексту / / Про мистецтво. - СПб., 1998.

17. Перельмутер В. Комментарии // Кржижановский С.Д. Собрание сочинений: В 5 т. – Т.1. – СПб.: Симпозиум, 2001. – С.586-685.

18. Перельмутер В.Г. Комментарии // Кржижановский С. Д. Чужая тема. Собрание сочинений. Т. 1. - СПб., 2001. С. 634.

19. Перельмутер В.Г. Прозеванный гений / В. Перельмутер // Кржижановский С.Д. Сказки для вундеркиндов / Сигизмунд Кржижановский. – М.: Сов. писатель, 1991. - С. 3-26.

20. Синицкая А.В. Пространственность и метафоричность сюжета  (на материале произведений С.Кржижановского и К.Вагинова) /  Автореф. дис. к. филол. наук. – Самара, 2004. – 18 с.

21. Топоров В.Н. «Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М.: Издательская группа «Прогресс» - «Культура», 1995. – С. 476-575.

22. Фаворский В. Время в искусстве // Декоративное искусство СССР. 1965. № 2. С. 2.

23. Шуберт А.Н.  Функционирование телесного кода в новеллистике С.Кржижановского // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 836: Серія Філологія. – Вип.54. – Харків, 2008. – С.290–294.

24. Шуберт Г.М. Поетика новелістики С.Д. Кржижановського: особливості перехідного художнього мислення: автореф. дис. канд. філол. наук: спец. 10.01.02 / Шуберт Г. М. – К., 2010. – 19 с

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать курсовую работу