Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая — «Українські фразеологізми на позначення руху»

Курсовая — «Українські фразеологізми на позначення руху»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: украинский язык

Тема: Українські фразеологізми на позначення руху

(Украинские фразеологизмы для обозначения движения)

Объем: 35 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Фразеологія як лінгвістична дисципліна

1.2. Фразеологічна одиниця та її склад

1.3. Класифікація фразеологізмів

1.4. Способи утворення та походження ФО

Розділ 2. Українські фразеологізми на позначення руху

2.1. Джерела української фразеології

2.2. Особливості українських фразеологізмів на позначення руху

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ 

Сучасний етап у розвитку фразеології як лінгвістичної дисципліни характеризується пильною увагою до питань семантики фразеологічних одиниць. Фразеологія важлива для вивчення семантичних процесів, пов'язаних з розвитком системи значень слів, народженням нових знаків, процесів, що сприяють удосконаленню нашої компетенції при вивченні функціонування мовної системи. Усе це свідчить про важливість і необхідність вивчення цієї частини лексикону.

Сьогодні вивчаються різні типи фразеологічних одиниць, досліджуються їхня структура, синтаксичні зв'язки. Широко розглядаються тематичні, синонімічні й антонімічні ряди у фразеології.

Актуальність дослідження полягає в тому, що в наш час назріла теоретична й практична необхідність у вивченні конкретних мовних одиниць.

Дане дослідження присвячене актуальній в сучаснім мовознавстві проблемі вивчення фразеології.

У якості об'єкта дослідження обрана група дієслівних фразеологізмів, що мають своїми компонентами дієслова руху.

Фразеологічні одиниці з дієсловами руху залучили до себе увагу дослідників ще в період особливо підвищеного інтересу до питань фразеології одночасно в багатьох країнах - в 60-70 роки нашого сторіччя. Дослідженню лексико-фразеологічних особливостей дієслів присвячені роботи А.І. Аверьянової, С.М.Афіфі, З.У.Блягова, Р.Б.Булатовою та ін.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу фразеологічних одиниць із компонентами-дієсловами руху виявити їхні типологічні особливості як у плані вираження, так і в плані змісту, звернувши при цьому особливу увагу на функціонування одиниць у тексті. Поставлена мета визначила ряд дослідницьких завдань:

- Дослідити фразеологічну одиницю та її склад

- Дослідити власифікацію фразеологізмів

- Актуалізувати способи утворення та походження ФО

- Проаналізувати джерела української фразеології

- Проаналізувати особливості українських фразеологізмів на позначення руху

У роботі використані різноманітні методи дослідження: порівняльно-зіставний метод, метод фразеологічної ідентифікації, комплексний метод, універсально-диференціальний метод, метод структурної лінгвістики, метод контекстуального аналізу.

Джерелами дослідження стали наявні одномовні тлумачні й фразеологічні словники, а також методом суцільної вибірки було проаналізовано тексти художньої літератури.

Теоретична й практична значимість роботи, на наш погляд, полягає в тому, що вона з'явиться певним внеском у фразеологію, а основні висновки й матеріали можуть бути використані в лекціях і семінарах із фразеології, а також на практичних заняттях.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Алефіреико М.Ф. Теоретичні питання фразеології. — X.: Вид- во Харк. ун-ту, 1987. — 135 с.
  2. Атлас української мови: В 3 т. — К.: Наук, думка, 1988. — Т. 2, —520 с.
  3. Балли Ш. Французская стилистика. - М.: Высшая школа, 1961. - 262 с.
  4. Баранник Д. Х. Фразеологія в усному монологічному мовленні // Питання мовної культури. — К.: Наук, думка, 1968. — Вип. 2. — С. 34—38.
  5. Батюк Н. О. Фразеологічний словник. — К.: Рад. шк., 1966.— 235 с.
  6. Білоноженко В. М., Гнатюк І. С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів. — К.: Наук, думка, 1989. — 156 с.
  7. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М.: Просвещение, 1977. – С. 140-165.
  8. Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины // Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М.: Просвещение, 1977. – С. 118-139.
  9. Демський М. Українські фраземи й особливості їх творення. — Л.: Просвіта, 1994. — 62 с.

10. Добровольский Д.О. Национально-культурная специфика во фразеологии // Вопросы языкознания. - 1997. - № 6. - С.37-48.

11. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. – М.: Просвещение, 1978. – 160 с.

12. Івченко А. Українська народна фразеологія: ономасіологія, ареали, етимологія. — X.: Фоліо, 1999. — 304 с.

13. Калашник В.С., Колоїд Ж.В. Словник фразеологічних антонімів української мови. – К.: Довіра, 2004. – 284 с.

14. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. – М.: Международные отношения, 1972. – 288 с.

15. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И.Молоткова. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – 543 с.

16. Фразеологічний словник української мови / Укладачі В.М.Білоноженко та інші. – В 2-ох томах. – Т.1. – К.: Наукова думка, 1993. – 528 с.

17. Фразеологічний словник української мови / Укладачі В.М.Білоноженко та інші. – В 2-ох томах. – Т.2. – К.: Наукова думка, 1993. – 980 с.

18. Ужченко В.Д., Авксентьєв Л.Г. Українська фразеологія. – Харків: Основа, 1990. –    167 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать курсовую работу