Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая работа — «Способи вираження тривалості в англійській мові»

Курсовая работа — «Способи вираження тривалості в англійській мові»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: английский язык

Тема: Способи вираження тривалості в англійській мові

Объем: 31 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи вивчення категорії тривалості в англійській мові

1.1. Категорія тривалості як компонент поля аспектуальності

1.2. Реалізація концепту тривалості в англійській мові

Розділ ІІ. Засоби репрезентації категорії тривалості в англійській мові

2.1. Форми дієслів на позначення тривалого процесу та їх розвиток в історії англійської мови

2.2. Засоби вираження категорії тривалості на різних етапах розвитку англійської мови

2.3. Дієслівні форми як засоби вираження тривалої дії у сучасній англійській мові

Висновки

Література

 

Вступ 

Інтерес лінгвістики до проблем категорій і категоріальних значень мовних одиниць обумовлений бажанням пояснити механізми формування значення, те, як саме людина сприймає і концептуалізує дійсність.

У мовній картині світу до основоположних концептів належать час і тривалість як характеристика (якість) часу. План змісту категорії тривалості складають характеристики тривалості – просторова, часова, кількісна і якісна, а також комбіновані: просторово-часові, кількісно-якісні, які отримують якнайповнішу репрезентацію в конструкціях з дієсловами тривалості. Характеристики категорії тривалості трактуються із залученням філософських категорій простору і часу, кількості і якості.

Проблема тривалості як багатопланової функціонально-семантичної категорії знаходиться в тісному зв'язку з уявленням про фізичний об'єктивний час, темпоральність і аспектуальності. Категорія тривалості традиційно розглядалася у зв’язку з проблемами виду (О.M.Пешковський, 1956; W.H. Hirtle, 1975; О.В. Бондарко, 1983; Г.С. Дугарова, 1991; Е. Сепір, 1993; Ф.І. Панков, 1997 та ін.). Подібна однобічність привела до недостатньої розробленості питання про категорію тривалості, до розпливчатості і неповноти визначень тривалості.

Серед дослідників немає єдності у визначенні категоріального статусу тривалості. Одні автори при визначенні тривалості керуються виключно критерієм статичності і неспостережуваності (О.В.Бондарко, 1983), інші – критерієм динамічності (О. Есперсен, 1958; Г.С. Дугарова, 1991; Т.Н. Семенова, 1996; І.Б. Руберт, 1997; Л.О. Черненко, 1997). Більш того, невизначеність статусу тривалості підкреслюється існуванням ряду таких категорій, як протяжність, процесуальність і тривалість, виділених дослідниками на матеріалі різних мов і що трактувалися по аналогії з категорією тривалості (О. M. Мостепаненко, 1971; З.Я. Тураєва, 1979; М.Я. Блох, 1983; О.В. Бондарко, 1983; Р. Гійом, 1992; К.С. Кубрякова, 19976; В.А. Кучмістий, 1998 та ін.).

Актуальність роботи обумовлена наступними чинниками:

- загальним інтересом сучасної лінгвістики як до загальної проблеми віддзеркалення в мові зв'язку між когнітивними процесами і значенням мовних одиниць, так і до часткової проблеми репрезентації концепту «тривалість» у фрагменті мовної картини світу «час»;

- зверненістю наукових досліджень до вивчення укрупнених семантичних, синтаксичних і функціонально-семантичних категорій мови, що мають різнорівневу мовну онтологію;

- необхідністю створення їх системної лінгвістичної теорії, в якій, поряд з іншими категоріями, певне місце займає функціонально-семантична категорія тривалості; відсутністю спеціальних робіт з системного аналізу категорії тривалості в германістиці і в сучасній англійській мові зокрема, хоча необхідність її вивчення вже наголошувалася раніше (М.В. Малінович, 1992).

Тема дослідження – «Способи вираження тривалості в англійській мові».

Мета дослідження – визначити шляхи та засоби вираження категорії тривалості в англійській мові. Дана мета передбачає розв’язання наступних завдань:

 • З’ясувати сутність категорії тривалості як прояву аспектуальності;
 • Визначити способи та засоби вираження тривалості в англійській мові.
 • Розглянути історію формування засобів вираження тривалості в ході розвитку англійської мови.
 • Зробити висновок про репрезентацію категорії тривалості в англійській мові на сучасному етапі.

Об’єкт дослідження – одиниці англійської мови, що репрезентують категорію тривалості.

Предмет дослідження – способи репрезентації категорії тривалості на різних мовних рівнях англійської мови.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Бархударов Л.С., Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. – М., 1965.
 2. Бондарко А. В. Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализация. Таксис. – М., 2001.
 3. Вейхман Г. А. Современный английский. Новейший справочник по грамматике. Синтаксис. – М., 2011.
 4. Волостнова Н.Н. Категория длительности как компонент поля аспектуальности //Филологические науки. Вопросы теории и практики.–  Тамбов. – 2008. – № 1 (1): в 2-х ч. – Ч. I. – C. 63-65.
 5. Декарт Р. Избранные произведения. – М., 1950.
 6. Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1958.
 7. Жигадло В.Н., Иванова И.П., Иофик Л.Л. Современный английский язык. – М., 1956.
 8. Закамулина М. Н. Темпоральность во французском и татарском языках: слово, высказывание, текст (сопоставительное исследование). – Казань, 2000.
 9. Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. – М., 1976.
 10. Ильиш Б.А. История английского языка. – М., 1955.
 11. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – М., 2000.
 12. Корнеева Е.А., Кобрина Н.А. Морфология современного английского языка. – М., 1974.
 13. Павлов В. М. Темпоральные и аспектуальные признаки в семантике «временных форм» немецкого глагола и некоторые вопросы теории грамматического значения // Теория грамматического значения и аспектологические исследования. – Л., 1984. – С. 42-70.
 14. Расторгуева Т.А. Очерки по исторической грамматике английского языка. – М., 1989.
 15. Реферовская Е. А. Аспектуальные значения французского глагола // Теория грамматического значения и аспектологические исследования. – Л., 1984. – С. 91-109.
 16. Рыхлова О.С. Концепт длительности в немецком, английском и русском языках в сопоставительном плане: Автореферат канд. филол. наук. – Уфа, 2007. – 17с.
 17. Смирницкий А.И. История английского языка. – М., 1965.
 18. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. – М., 1959.
 19. Ilyish B.A. A History of English Language. – L., 1973.
 20. Mosse F. A Handbook of Middle English. – Baltimore, 1952.
 21. Mustanoja T.F. Middle English Syntax. – Helsinki, 1960.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать курсовую работу