Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Логопедия->Курсовая работа — «Система роботи вихователя у спеціальному дошкільному закладі для дітей з тяжкими вадами мовлення»

Курсовая работа — «Система роботи вихователя у спеціальному дошкільному закладі для дітей з тяжкими вадами мовлення»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Спецметодики дошкільного виховання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку

Тема: Система роботи вихователя у спеціальному дошкільному закладі для дітей з тяжкими вадами мовлення

(Система работы воспитателя в специальном дошкольном учреждении для детей с тяжелыми нарушениями речи)

Объем: 36 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

Содержание

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні і нормативно-правові основи роботи вихователя  з дітьми дошкільного віку  в системі освіти.

1.1. Психолого-педагогічна характеристика дітей дошкільного віку з мовними порушеннями

1.2. Особливості навчання й виховання дітей із загальним недорозвитком мовлення

1.3.Взаємодія вихователя і логопеда в корекційному процесі логопедичної групи

Розділ 2. Організація роботи вихователя в дошкільній освітній установі

2.1. Цілі, завдання і методи роботи вихователя в ДНЗ.

2.2. Організація виховательської роботи в корекційній групі дитячого саду

2.3. Умови організації логопедичної роботи в групі

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Аляб'єва Є.А. Корекційно-розвиваючі заняття для дітей старшого дошкільного віку. - М.: Сфера, 2002.
  2. Аманатова М.М. Розвиток фонематичних процесів на логопедичних заняттях // Логопедія. №1. 2007.
  3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» /Наук. ред. та  упоряд. О.Л. Кононко. – 2-ге вид., випр.. – К.: Світич, 2008. – 430 с.
  4. Балабанова В.М. Діагностика порушень мовлення у дітей та організація логопедичної роботи в умовах дошкільного освітнього закладу. - С-Пб, Дитинство-Прес, 2001, - С. 29-37.
  5. Білан О. Мовленнєва компетентність дошкільників: сутність та шляхи реалізації / О. Білан // Пед. думка. – 2006. – № 3. – С. 40–43.
  6. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і практика. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 216 с.
  7. Богуш А.М. Лінгводидактична спадщина Софії Русової в сучасному дошкільному закладі: монографія / А.М. Богуш, Н.В. Маліновська; Півд. наук. центр АПН України. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2006. – 134 с.
  8. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : монографія / А.М. Богуш. - К. : Видавничий Дім "Слово", 2004.
  9. Богуш А.М., Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи / А.М. Богуш, Н.І. Луцан. - К.: "Слово", 2008.

10. Виявлення та подолання мовних порушень у дошкільному віці: Метод. посібник / Упоряд. Кондратенко І.Ю. – М.: Айрис-пресс, 2005.

11. Волкова Л.С. Логопедия: Учеб.пособие для студентов пед. Ин-тов по спец. «Дефектология». – М: Просвещение, - 1989.-528с.

12. Глухів В.П. Взаємозв'язок в роботі логопеда і вихователя з розвитку зв'язного мовлення дітей дошкільного віку з порушенням мовлення. - М., 1993.

13. Довідник  учителя-логопеда / Авт. –упор. Лупінович С. М. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 112 с.

14. Збагачення та активізація словника дітей з порушеннями  мовленнєвого розвитку: Матеріали творчої  групи/ під ред.. Є.П. Кулькіної. – Херсон: РІПО, 2006 – 86 с.

15. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые  нарушения  речи. – СПб, 2002. – 368 с.

16. Когут М.В. Принципи розвитку мовлення та навчання дітей дошкільного віку рідної мови.// БВДС «Мовленнєва веселка». – 2006. № 1-2.- С.1-5.

17. Кузнєцова Я.В. Рабочая тетрадь логопеда и воспитателя коррекционных групп. - Ростов  н/Д: Изд-во  «Феникс», 2005. – 160 с.

18. Лалаєва Р.І. Проблеми логопедичної діагностики. // «Логопедія сьогодні». 2007, № 3.

19. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопеди. - М.: Просвещение, 1967.

20. Логопедия. Методическое наследие: пособие для логопедов и студ. дефектол. фак. пед. вузов / под ред. Л. С. Волковой. В 5 кн. – М. : Гуманит. изд. центр Владос, 2003. –  Кн. V: Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи: Нарушение речи у детей с сенсорной недостаточноcтью. – 480  с.

21. Логопедия: учебник для студ. дефектол. фак. пед. виш. учеб. заведений / под ред. Л.С. Волковой. – 5-е издание  – М.:ВЛАДОС, 2006. – 703с.

22. Луцан Н.І. Лінгводидактичні проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку. // Дошкільна освіта, - № 4 (6),-  2004, С. 14-18.

23. Нищева Н.В. Система коррекционной работы. – СПб  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»  2001 – 352 с.

24. Організація корекційну-відновлювальної роботи з дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення: збірка практичних  матеріалів  творчої  групи  вчителів-логопедів дошкільних закладів / Під ред. Н.В. Азовської. – Херсон 2009. – 141 с.

25. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей  5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. – М: Айрис-пресс, 2001.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая работа — «Методики подолання заїкання у підлітків і юнаків»
Курсовая работа — «Подолання стертої форми дизартрії у дітей молодшого шкільного віку на підготовчому етапі корекції»
Курсовая работа — «Логопедична робота з дітьми старшого дошкільного віку із дитячим церебральним паралічем щодо подолання проявів дизартрії»

Заказать курсовую работу