Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Логопедия->Курсовая работа — «Логопедична робота з дітьми старшого дошкільного віку із дитячим церебральним паралічем щодо подолання проявів дизартрії»

Курсовая работа — «Логопедична робота з дітьми старшого дошкільного віку із дитячим церебральним паралічем щодо подолання проявів дизартрії»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: логопедия

Тема: Логопедична робота з дітьми старшого дошкільного віку із дитячим церебральним паралічем щодо подолання проявів дизартрії

(Логопедическая работа с детьми старшего дошкольного возраста с детским церебральным параличом по преодолению проявлений дизартрии)

Объем: 44 стр + додатки

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ПРОЯВІВ ДИЗАРТРІЇ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

1.1. Психолого-педагогічні особливості розвитку дітей старшого дошкільного віку із дитячим церебральним паралічем

1.2. Дизартрія як основне порушення мовлення у дітей старшого дошкільного віку із дитячим церебральним паралічем

РОЗДІЛ 2. ПОДОЛАННЯ ПРОЯВІВ ДИЗАРТРІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

2.1. Обстеження мовлення дітей старшого дошкільного віку із дитячим церебральним паралічем

2.2. Логопедична робота з дітьми старшого дошкільного віку щодо подолання проявів в дизартрії

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТОК

 

Вступ 

Актуальність дослідження. Стан фізичного та психічного здоров’я сучасної дитини в Україні набуває загальнодержавного характеру. Демографічний стан в країні сьогодні ще більше загострює проблему комплексних досліджень порушень розвитку, соціально-психологічної та медичної реабілітації даної категорії дітей.

У наш час проблема дизартрії дитячого віку інтенсивно розробляється у клінічному, нейролінгвістичному, психолого-педагогічному напрямках. Дизартричні порушення мовлення спостерігаються при різких органічних ураженнях мозку, які у дорослих мають більш виражений вогнищевий характер. У дітей частота дизартрії, перш за все, пов'язана з частотою перинатальної патології (М.Б. Ейдінова, О.М. Правдіна-Вінарська, К.О. Семенова, О.М. Мастюкова, І.І. Панченко, Л.А. Данилова, Н. та П. Ботта) [5].

На думку провідних спеціалістів у цій галузі при дизартрії потрібна рання, тривала та систематична логопедична робота. Як вказують у своїх дослідженнях С.Е. Большакова, Т.П. Работнікова, А.Ю. Ратнер, В.С. Пічугіна успіх її значною мірою залежить від взаємозв'язку у роботі логопеда та лікаря-невропатолога, логопеда та батьків, а при явних рухових порушеннях - логопеда і масажиста, спеціаліста з лікувальної фізкультури [2].

В.А. Калягін, Т.С. Овчіннікова досліджуючи формування психічних процесів у дітей з мовленнєвими розладами, наголошують на тому, що пізно виявлений дефект визрівання мовних функцій у дитини з церебральним паралічем вимагає у спеціаліста вже дещо іншої терапії, яка пов'язана не зі стимуляцією розвитку мовленнєвих здібностей, а з засобами свідомого впливу, який побудований на усвідомленні специфіки мовленнєвого і психічного розвитку дитини, усвідомлення самою дитиною своїх вад [11].

Тому, зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми була обрана тема курсової роботи « Логопедична робота з дітьми дошкільного віку із ДЦП щодо подолання проявів дизартрії».

Об'єктом дослідження є логопедична робота з дітьми із ДЦП.

Предметом дослідження є методи та засоби подолання дизартрії у дітей із ДЦП.

Мета дослідження полягає у теоретико-методологічному аналізі особливостей прояву дизартрії у дітей із ДЦП та визначенні методів та засобів подолання дизартрії у дітей з ДЦП.

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури визначити особливості розвитку дітей з ДЦП та проявів у них дизартрії;

2. Розкрити етапи обстеження мовлення дітей з ДЦП;

3. Охарактеризувати логопедичну роботу з дітьми із ДЦП щодо подолання дизартрії.

Теоретичною базою дослідження є психолого-педагогічні та методологічні розробки дослідників з проблем корекції мовних порушень у дітей дошкільного віку.

Основними методами, що використовувалися при написанні роботи є аналіз, синтез, узагальнення та систематизація відомостей з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів з пунктами, висновків, списку використаної літератури та одного додатку. Загальна кількість сторінок 48, список літератури налічує 44 джерела.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Бадалян Л.О. Детские церебральные параличи / Л.О. Бадалян, Л.Т. Журба, О.В. Тимонина. - К.: Здоровье, 1988. - 324 с.
  2. Белякова Л.И. Логопедия. Дизартрия / Л.И. Белякова, Н.Н. Волоскова. – М.: Гуманатар. издат. центр ВЛАДОС, 2009. – 287 с.
  3. Большакова С.Е. Речевые нарушения и их преодоление / С.Е. Большакова. - М.: Из-во КСМО-Пресс, 2002. - 160 с.
  4. Боряк О.В. Основні принципи та методи корекції просодичної сторони мовлення старших дошкільників із дизартрією засобами логопедичної ритміки / О.В. Боряк - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://fkspp.at.ua/konf/Uch/204.pdf
  5. Боряк О. Характеристика просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією / О. Боряк – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vird/2011_13/PDF/9.pdf
  6. Винарская Е.Н. Дизартрия / Е.Н. Винарская. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 141 с.
  7. Гаврилова Н.С. Порушення фонологічного боку мовлення у дітей: монографія / Н.С. Гаврилова. - Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. - 200 с.
  8. Гуровец Г.А. К вопросу диагностики стертых форм псевдобульбарной дизартрии / Г.А. Гуровец, С.И. Маевская // Вопросы логопедии. – М., 1978. – С. 27-37.
  9. Дедюхина Г.В. Логопедический массаж и лечебная физкультура с детьми 3-5 лет, страдающими детским церебральным параличом: учебно-практическое пособие для логопедов и медицинских работников / Г.В. Дедюхина, Т.А. Яньшина, Л.Д. Могучая. - М: Гном-Пресс, 1999. - 32 с.

10. Жолудева Н.В. Дошкольная логопедическая служба / Н.В. Жолудева, Н.Б. Цепина. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 180 с.

11. Калягин В.А. Логопсихология / В.А. Калягин. – М.: Академия, 2006. – 320 с.

12. Калягин В.А. Психология лиц с нарушениями речи / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. - СПб.: КАРО, 2007. - 544 с.

13. Калижнюк Э.С. Психические нарушения при ДЦП / Э.С. Калижнюк. - К.: Высшая школа, 1987. - 309 с.

14. Качмар О.О. Система класифiкацiї великих моторних функцiй у дiтей iз церебральним паралiчем / О.О. Качмар // Мiжнародний неврологiчний журнал. - 2008. - №1(17). - С.90-94.

15. Кириченко Е.И. Пограничные состояния интеллек¬туальной недостаточности у детей с церебральными параличами и задачи социальной реабилитации / Е.И. Кириченко // Тез. II конференции, посвященной медицинской реабилитации больных ДЦП. - М., 1978. - С. 275-277.

16. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи / Р.А.Кирьянова. - СПб, 2002. - 368 с.: ил.

17. Ковалев В.В. Семиотика и диагностика психических заболеваний детей и подростков / В.В. Ковалев. - М.: Медицина, 1985. - 227 с.

18. Козявкин В.И. Детские церебральные параличи. Медико-психоло-гические проблемы / В.И. Козявин, Л.Ф. Шестопалова, В.С. Подкорытов. - Львов, 1999. - 144 с.

19. Козявкiна О.В. Корекцiя рухових мовленневих порушень хворих на спастичнi форми дитячих церебральних паралiчiв / О.В. Козявкiна, Н.В. Козявкiна, М.О. Бабадагли, Т.В. Пiчугiна // Сб. праць «Соцiальна педiатрiя i реабiлiтологiя». – Київ, 2007. - С.223-228.

20. Конопляста С.Ю. Логопсихологія: навчальний посібник / С.Ю. Конопляста, Т.В. Сак; за ред. М.К. Шеремет. - К.: Знання, 2010. - 293 с.

21. Куссмауль А. О дизартрии / А. Куссмауль // Хрестоматія з логопедії: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2006. - С. 314-318.

22. Лапшин В.А. Основы дефектологии / В.А. Лапшина, Б.П. Пузанов. – М.: Просвещение, 1991. – 143 с.

23. Литвиненко В.А. Організація кореційно-педагогічної роботи з дошкільниками із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення засобами музичної діяльності / В.А. Литвиненко, Ю.О. Лянной // Педагогічний альманах. – 2011. – Випуск 11. – С. 72-77.

24. Логопедія: підручник / за ред. М.К. Шеремет. – К.: Слово, 2010. – 376 с.

25. Лопатина Л.В. К вопросу о структуре фонетико-фонематического дефекта у дошкольников со стертой дизартрией / Л.В. Лопатина // Логопед в детском саду: науч.-метод. журн. - 2007. – № 5(20). - C. 17-19.

26. Лопатина Л.В. Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой дизартрии / Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова. - СПб.: Образование, 1994. - 92 с.

27. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по преодолению нарушений звукопроизношения у дошкольников со стёртой формой дизартрии: Дис. …канд. пед. Наук / Л.В. Лопатина. – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1989. – С. 259.

28. Лопатина Л.В. Методика исследования экспрессивной речи детей дошкольного возраста, страдающих стертой формой дизартрии / Л.В. Лопатина // Изучение и коррекция речевых расстройств. – Л., 1986. – С. 82-88.

29. Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: Дидактичний матеріал / А.Я. Малярчук. - К.: Літера ЛТД, 2004. - 104 с.: іл.

30. Мартынова Р.И. Сравнительная характеристика детей, страдающих лёгкими формами дизартрий и функциональной дислалией. Расстройства речи и методы их устранения / Под ред. С.С. Ляпидевского, С.Н. Шаховской; МТПИ. – М., 1975. – С. 70-79.

31. Мастюкова Е.М. Клиническая диагностика в комплексной оценке психомоторного развития и прогноза детей с отклонениями в развитии. Дефектология. – 1976. - № 1. – С. 5-13.

32. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): [советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии] / Е.М. Мастюкова. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 303 с.

33. Основые теории речевой деятельности. Под редакцией А.А. Леонтьева. - М.: Издательство «Наука», 1974. - 368 с.

34. Панченко И.И. Речевые расстройства у детей с церебральными параличами и особенности логопедической работы с ними / И.И. Панченко // Медицинская реабилитация и социальная адаптация больных детским церебральным параличом. - Ташкент: Медицина, 1979. - С. 434-461.

35. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов / М.А. Поваляева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

36. Правдина О.В. Логопедия / О.В. Правдина. – М.: Просвещение, 1969. – 302 с.

37. Психологические и психотерапевтические проблемы при нарушениях развития у детей / Т.Н. Осипенко, Е.Е. Стацевич, Л.А. Ночевка и др.: // Альманах «Исцеление». - 1993. - № 1. - С. 25-39.

38. Савина М.В. Проблемы психического развитии детей и подростков С детским церебральным параличом / М.В. Савина // Международный медицинский журнал. - 2010. - № 3. – С. 11-15.

39. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей / М.А. Савченко. – 3-тє вид., доп. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 160 с.

40. Семенова К.А. Медицинская реабилитация и социальная адаптация больных детским церебральным параличом / К.А. Семенова, М.Н. Махмудова. - Ташкент: Медицина, 1979. - 490 с.

41. Ткач О.М. Особливості обстеження мовленнєвого розвитку дітей з ДЦП / О.М. Ткач // Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Проблеми сучасної психології. - 2011. - Випуск 14. – С. 785-794.

42. Хребтова Н. Використання інноваційних корекційно-компенсаційних технологій у логопедичній роботі з дітьми / Н. Хребтова // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 6/7. - С. 75-77.

43. Шипицына Л.М. Психология детей с нарушениями опорно-двигательного апарата / Л.М. Шиницына, И.И. Мамайчук. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 367 с.

44. Шеремет М.К. Науково-теоретичні засади проблеми діагностики і корекції мовленнєвого розвитку в дітей раннього віку. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць / М.К. Шеремет, М.О. Манько. – К., 2007. − №8. – С. 88.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая работа — «Система роботи вихователя у спеціальному дошкільному закладі для дітей з тяжкими вадами мовлення»
Курсовая работа — «Методики подолання заїкання у підлітків і юнаків»
Курсовая работа — «Подолання стертої форми дизартрії у дітей молодшого шкільного віку на підготовчому етапі корекції»

Заказать курсовую работу