Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Логопедия->Курсовая работа — «Логопедичні методи подолання ФФНМ у дітей дошкольного віку»

Курсовая работа — «Логопедичні методи подолання ФФНМ у дітей дошкольного віку»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: логопедия

Тема: Логопедичні методи подолання ФФНМ у дітей дошкольного віку

(Логопедические методы преодоления ФФНМ у детей дошкольного возраста)

Объем: 34 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФФНМ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Поняття про фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення у дітей дошкільного віку

1.2. Особливості психічного розвитку дітей, що мають фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЩО МАЮТЬ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНЕ НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ

2.1. Основні принципи корекційної роботи

2.2. Форми корекційної роботи з дошкільниками

2.3. Проведення логаритмічних занять з метою корекції ФФНМ у дітей дошкільного віку

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЩО МАЮТЬ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНЕ НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ

3.1. Характеристика методів ізотерапії та казкотерапії

3.2. Характеристика методів музичної терапія

3.3 Характеристика ігрових методів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ 

Актуальність дослідження. Правильне мовлення є одним із показників готовності дитини до навчання у школі, запорука успішного оволодіння грамотою та читанням: письмове мовлення формується на основі усного, і діти, що мають вади мовлення, є потенційними дизграфіками та дислексиками (дітьми з порушеннями письма та читання). Той факт, що в Україні з кожним роком спостерігається суттєве збільшення кількості дітей, що мають порушення мовленнєвого розвитку, в тому числі і фонетико-фонематичне недорозвинення, вимагає перегляду методів, форм виховання та навчання зазначеної категорії дітей (В.В. Тарасун, В.В. Тищенко, М.К. Шеремет та ін.) [19; 26].

На сьогоднішній день вади звуковимови у комплексі з недорозвиненням фонематичних процесів є найпоширенішими мовленнєвими порушеннями дошкільного віку (М. Савченко, І. Дьоміна, Л. Єфіменкова, Н. Місаренко, Л. Фомічова). Як зазначає Л.Г. Парамонова, стан порушень звуковимови у дітей дошкільного віку виглядає наступним чином: ротацизм - 71,6%; ламбдацизм - 54%; сигматизм шиплячих - 45,4%; сигматизм свистячих - 42%. За даними Н.С. Варенцової та Л.Ф. Ткачової, лише п’ята частина п’ятирічніх дітей здатна виділяти окремі звуки в словах, серед шестирічніх дітей лише 20 % уміють безпомилково визначати звуковий склад слів [9]. Водночас, навіть незначні відхилення у мовленнєвому розвитку дитини спричинюють труднощі в засвоєнні навчальних програм із предметів мовного циклу (Є. Дранкіна, І. Прищепова, І. Садовникова, В. Тарасун, М. Шевченко, А. Ястребова), істотні відхилення призводять до стійких дизграфій та дислексій (Р. Левіна, К. Беккер, Л. Спірова, М. Шеремет та ін.). Дослідження таких вчених, як (Д.Б. Ельконіна, А.Р. Лурія, Д.Н. Богоявленського, А.Г. Тамбовцевої, Г.А. Тумакової та ін.) підтверджують, що елементарне усвідомлення фонетичних особливостей звуків у слові впливає як на загальномовленнєвий розвиток, так і на засвоєння граматичної будови слова, словника, артикуляції та дикції.

Оскільки, найбільш відповідальним етапом формування мовлення у життєвому циклі людини є дошкільний період, то пошук інноваційних шляхів корекції мовлення у дітей дошкільного віку з ФФН набуває в сучасних умовах особливо актуального значення.

Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми була обрана тема курсової роботи «Логопедичні методи подолання ФФНМ у дітей дошкільного віку».

Об'єктом дослідження є логопедична робота з дітьми дошкільного віку.

Предметом дослідження є методи подолання фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення.

Мета дослідження полягає у теоретико-методологічному аналізі використання логопедичних методів для подолання ФФНМ у дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури визначити поняття про ФФНМ та особливості психічного розвитку дітей з ФФНМ;

2. Розкрити зміст організації корекційної роботи з дошкільниками з ФФНМ;

3. Охарактеризувати основні методи подолання ФФНМ у дітей дошкільного віку.

Теоретичною базою дослідження є психолого-педагогічні та методологічні розробки вітчизняних дослідників з проблем корекції мовних порушень у дітей дошкільного віку.

Основними методами, що використовувалися при написанні роботи є аналіз, синтез, узагальнення та систематизація відомостей з проблеми дослідження.

Практична значущість роботи полягає у характеристиці сучасних технологій логопедичної роботи та розкритті можливостей їх використання для подолання ФФНМ у дітей дошкільного віку.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образованиии: учеб. для студ. сред. и высш. учеб. заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. – М., 2001. – 248 с.
  2. Бистранівська О.С. Особливості використання ігрової діяльності в процесі корекції мовлення дітей дошкільного віку / О.С. Бистранівська // Збірник наукових праць. − Частина 4, 2010. – С. 14-19.
  3. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови: підручник / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш; за ред. А.М. Богуш. – К.: Вища шк., 2007. – 542 с.
  4. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2111 «Дефектология» / Г.А. Волкова. – М.: Просвещение, 1985. – 191 с.
  5. Жукова Н.С. Логопедия / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Е. Филичева. - Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998. - 320 с.
  6. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Основы сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева – СПб. : Речь, 2006. – 176 с.
  7. Киселева, М.В. Арт-терапия в работе с детьми / М.В. Киселева. – СПб.: Речь, 2008. – 160 с., ил.
  8. Лапшин В.А. Основы дефектологии / В.А. Лапшина, Б.П. Пузанов. – М.: Просвещение, 1991. – 143 с.
  9. Литвиненко В.А. Організація кореційно-педагогічної роботи з дошкільниками із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення засобами музичної діяльності / В.А. Литвиненко, Ю.О. Лянной // Педагогічний альманах. – 2011. – Випуск 11. – С. 72-77.

10. Литвиненко В. Інтеграція засобів артпедагогіки в корекційно-реабілітаційну роботу з дошкільнятами з ФФН / Литвиненко В., Лянной Ю. // Фізична активність, здоров’я і спорт. - 2011. - №3(5). - С. 60-66.

11. Логопедія: підручник / за ред. М.К. Шеремет. – К.: Слово, 2010. – 376 с.

12. Логопедия: учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов по спец. «Дефектология» / Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова и др.; под ред. Л.С. Волковой. - М.: Просвещение, 1989. - 528 с.

13. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): [советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии] / Е.М. Мастюкова. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 303 с.

14. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и корекционная ритмика: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Е.А. Медведева, Л.Н. Комисарова, Г.Р. Шашкина, О.Л. Сергеева. – М.: Академия, 2002. – 224 с.

15. Нападій Н. Оздоровлення та розвиток дітей дошкільного віку засобами мистецтва / Н. Нападій - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vird/2011_14/PDF/14.pdf

16. Опалюк О.М. Особливості мовленнєвої готовності до навчання в школі дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення / Т.М. Опалюк, Т.Л. Опалюк - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp_sp/2009_12/93.pdf

17. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей / М.А Савченко. – 3-тє вид., доп. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 160 с.

18. Соботович Е.Ф. Нарушение речевого развития у детей и пути их коррекции / Е.Ф. Соботович. - К.: ІСДО, 1995. - 204 с.

19. Тарасун В.В. Психолого-педагогічні основи превентивного навчання дітей з порушенням мовленнєвого розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук / В.В. Тарасун. - К.: Ін-т дефектології АПН України, 1999. - 57 с.

20. Тарасун В. Філософські та соціокультурні засади спеціальної освіти / В. Тарасун. // Дефектологія. – 2004. – № 3. – С. 2–6.

21. Томіч Л. Організація корекційно-розвивального середовища для дітей із порушеннями мовлення в умовах дошкільного навчального закладу корекційно-розвивальної спрямованості / Л. Томіч - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vird/2010_11/18.pdf

22. Трошин О.В. Логопсихология: учеб. пособ. / О.В. Трошин, Е.В. Жулина. - М.: Сфера, 2005. - 256 с.

23. Филичева Т.Б. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение / Т.Б. Филичева, Т. Туманова. – М., 1999. – 237 с.

24. Хребтова Н. Використання інноваційних корекційно-компенсаційних технологій у логопедичній роботі з дітьми / Н Хребтова // Імідж сучасного педагога. - 2009. – № 6/7. - С. 75-77.

25. Чиркина Г.В. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, воспитателей детских садов, учителей начальных классов, студентов педагогических училищ. / Под общ. ред. д.п.н., проф. Г.В. Чиркиной. - 2-е изд., испр. – М.: АРКТИ, 2002 – 240 с.

26. Шеремет М.К. Науково-теоретичні засади проблеми діагностики і корекції мовленнєвого розвитку в дітей раннього віку. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць / М.К. Шеремет, М.О. Манько. – К., 2007. − №8. – С. 88.

27. Шорохова, О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи дошкольников / О.А. Шорохова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 208 с.

Шумакова Н.Ю. Артпедагогика как гуманистическая система образования учащихся в области физической культуры: дис. … док. пед. Наук / Н.Ю. Шумакова. – Ставрополь, 2006. – 380 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая работа — «Система роботи вихователя у спеціальному дошкільному закладі для дітей з тяжкими вадами мовлення»
Курсовая работа — «Методики подолання заїкання у підлітків і юнаків»
Курсовая работа — «Подолання стертої форми дизартрії у дітей молодшого шкільного віку на підготовчому етапі корекції»

Заказать курсовую работу