Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Маркетинг и реклама->Курсовая — Шляхи удосконалення організації продажу хліба та хлібобулочних виробів в роздрібному торгівельному підприємстві (на прикладі торгівельного підприємства ТзОВ «Вопак»)

Курсовая — Шляхи удосконалення організації продажу хліба та хлібобулочних виробів в роздрібному торгівельному підприємстві (на прикладі торгівельного підприємства ТзОВ «Вопак»)

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: комерційна діяльність на ринку товарів та послуг

Тема: Шляхи удосконалення організації продажу хліба та хлібобулочних виробів в роздрібному торгівельному підприємстві (на прикладі торгівельного підприємства ТзОВ «Вопак»)

(Пути совершенствования организации продажи хлеба и хлебобулочных изделий в розничном торговом предприятии (на примере торгового предприятия ООО «Вопак»))

Объем: 35 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

вступ

1. Задачі розширення асортименту та покращення якості хліба та хлібобулочних виробів

2. Характеристика підприємства

3. Порядок постачання до магазину хліба та хлібобулочних виробів. Характеристика постачальників

4. Приймання хліба та хлібобулочних виробів за кІлькістю, якість та документальне оформлення

5. Розміщення на зберігання та підготовка до продажу хліба та хлібобулочних виробів

6. Розміщення та викладка хліба та хлібобулочних виробів у торговому залі

7. Технологія та правила продажу хліба та хлібобулочних виробів

Висновки та пропозиціїї

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Багиев Г.Л., Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований. Учебное пособие.- Спб.: Изд-во СПбУЭиФ, 1996. -94 с.
  2. Блэк Сэм. Паблик Рілейшнз. Пер. с. англ. М.: Сирин, 2002 г.
  3. Брильовський О.А. Товарознавство продовольчих товарів. - Мінськ: БГЕУ, 2001. - 612 с
  4. Бровко О.Г., Гордієнко О.С., Дмитрієва А.Б. та ін Товарознавство харчових продуктів. - М:. Економіка, 1989. - 424c
  5. Вовчак А. В. Маркетинговий менеджмент. К:КНЕУ, 1998. -268 с.
  6. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
  7. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
  8. Гопферт И. Состояние развития логистики и тенденции будущего // Логинфо. -2001. - №7-8.
  9. Деменіна О.М. Продуктова реструктуризація малих підприємств.// Маркетинг в Україні. -2000. - №3.

10. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. — 405с.

11. Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / О.В. Голошубов / Київ. держ. торг.-екон. ун-т. — К., 1998. — 21 с. — укp.

12. Збутова діяльність торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / Балабаниць Анжеліка Володимирівна / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі. — Донецьк, 2000. — 20 с. — укp.

13. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. К:, «Знання», 1998р.

14. Кеворков В.В. Леонтьев С.В. Политика и практика маркетинга на предприятии. - М:Экспресс-принт, 1998. -453 c.

15. Комяков О.О. Діагностика у сфері збуту. К:НТУУ- КПІ, 2001 р.

16. Королько В.Г. Основы паблик рілейшнз. М., «Рефл-бук», К.: «Ваклер» - 2000. - 528 с.

17. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Ростингер,1996. 1996. - 704с.

18. Кошкин Л.И. Хачатуров А.Е. Булатов И.С. Менеджмент на промышленном предприятии. К: «Эколайн», 2000.

19. Лебедєва С.М., Казіначікова Н.А., Гавриков А.В. Економіка торговельного підприємства: Учеб. посібник / С.М. Лебедєва, Н.А.

20. Логистика. Учебное пособие. Под редакцией Аникина Б.А. М.: - Инфра-М, 1997.

21. Мікуловіч Л.С., Дубовик О.В. Таємниці хліба. - Мн:. Ураджай, 1993. - 256с.

22. Мікуловіч Л.С., Брильовський О.А., Фурс І.М. та ін Товарознавство продовольчих товарів: Навч. посібник - Мн:. БГЕУ, 1998. - 484 с.

23. Миколаєва, М.А. Товарознавство споживчих товарів. Теоретичні основи [Текст]: підручник для вузів / М.А. Миколаєва. - М.: Норма, 1998. - 283 c.

24. Моделі аналізу та прогнозування збуту продукції підприємств в умовах ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / В.Є. Хаустова / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2000. — 18 с. — укp.

25. Організація та управління збутовою діяльністю підприємств: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / Михайлець Віталій Корнійович / Харківський держ. ун-т. — Х., 1998. — 16 с. — укp.

26. Синтез системи маркетингово-орієнтованого управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств промисловості: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / С.М. Войт / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 21 с.: рис. — укp.

27. Скригун Н., Цимбалюк Л. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямків управління витратами // Економіка підприємств - 2003. - №2. - с. 39-41.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать курсовую работу