Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Маркетинг и реклама->Курсовая — Передвиборча компанія як форма комунікації

Курсовая — Передвиборча компанія як форма комунікації

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: реклама, маркетинг

Тема:  Передвиборча компанія як форма комунікації

(Предвыборная компания как форма коммуникации)

Объем: 53 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні аспекти Передвиборчої кампанія як форми комунікації

1.1. Політична кампанія: поняття та порядок проведення

1.2. Політична реклама: поняття, прийоми, способи та методи маніпулювання

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЕРЕДВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ В УКРАЇНІ

2.1. Склад витрат на проведення передвиборчої кампанії в Україні: теоретичний аспект

2.2. Аналіз рекламної передвиборчої кампанії Партії Регіонів

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ

3.1. Поняття політичного маркетингу та його значення в процесі проведення передвиборчої кампанії

3.2. Шляхи удосконалення порядку проведення передвиборчої кампанії в контексті політичної реклами

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОПИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Антоненко И. В. Доверие : социально-психологический феномен : [монографія] / И. В. Антоненко. - М. : Флинта ; Наука, 2006. - 479 с.
  2. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина / В. М. Бебик. – К. : МАУП, 2004. – 424 с.
  3. Біденко А. Політична реклама поза зоною свідомості / А. Біденко // Людина і політика. - 2004. - № 4. - С. 55-64.
  4. Бойко Н. С. Виборча система України: суспільно-політичний аспект [Електронний ресурс] / Н. С. Бойко // Державне управління: теорія та практика. – 2006. – № 1. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej3/
  5. Валевський О. Аналіз політичної кризи 2006-2007 років у контексті порушення принципів поділу влади і механізму стримувань і противаг / О. Валевський // Вісн. НАДУ. - 2008. - № 2. - С. 231­241.
  6. Валевський О. Суперечності політико-управлінських відносин в Україні: проблеми і шляхи розв’язання [Електронний ресурс] / О. Валевський // Державне управління: теорія та практика. – 2008. – № 2. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej8/
  7. Васильєва Н. А. Философские аспекти мировой политики : учеб. пособие : в 2 ч. / Н. А. Васильева. - Ч. 1. : Политико-философский анализ информационньїх новаций современного цивили- зованного развития. - СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2003. - 220 с.
  8. Вибори та ЗМІ  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vybory.mediasapiens.ua/2012/10/19/na-peredvyborchu-reklamu-kandydat-mazhorytarnyk-vytrachaje-vid-350-tysyach-do-1-75-mln-dolariv-infohrafika/
  9. Виборчі системи та вибори [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.mdpu.org.ua/e-book/politologiya/eBook/modul_2/tema16.htm
  10. 10. Ворон Б. Міфологія Партії регіонів / Б. Ворон, Б. Головко [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://vybory.mediasapiens.ua/2012/12/24/mifolohiya-partiji-rehioniv/

11. Выборы 2012: затраты на предвыборную кампанию или сколько стоит ваш голос [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lenta-ua.net/novosti/politika/4218-vybory-2012-zatraty-na-predvybornuyu-kampaniyu-ili-skolko-stoit-vash-golos.html

12. Гречихіна В.О. Політичний маркетинг як основа організації передвиборчої кампанії / Гречихіна В.О., Анісімова Г.Ю. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2008/Economics/29420.doc.htm

13. Донцов А. И. Психология коллектива (Методологические проблеми исследования) / А. И. Донцов. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 208 с.

14. Закон України “Про вибори народних депутатів України” № 4061-17 від 02.12.2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17

15. Іванеско Д. С. Тематика та зміст програм новин загальнонаціональних телеканалів України під час парламентських виборів 2006 р. [Електронний ресурс] / Д. С. Іванеско // Електронна бібліотека Інституту журналістики. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2112

16. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти): Підручник / Остроухов В. В., Петрик В. М., Присяжнюк М. М. та ін.; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К. : КНТ, 2010. – 776 с.;

17. Кирилюк Ф.М. Політологія: Навчально - методичний комплекс: За ред/ Ф. М. Кирилюка. – К., 2005 р [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-2204.html

18. Козаков В. М. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні : монографія / В. М. Козаков. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 284 с.

19. Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 верес. 2009 р.: (відповідає офіційному тексту). – К. : Паливода А.В., 2009. – 48 с. – (Закони України)

20. Кухта П. Партія регіонів: 2+2=5 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://real-economy.com.ua/print/27001.html

21. Кухта П. Передвиборчі програми: економіка? Ні не чули. 5 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://real-economy.com.ua/publication/22/27922.html

22. Лисовский С. Ф. Политическая реклама / С. Ф. Лисовский. - М. : ИВУ "Маркетинг", 2000. - 256 с.

23. Луценко К.В. Політична реклама як іміджева технологія у системі комунікації та маркетингу : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / К.В. Луценко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2006. — 18 с.

24. Музикант В. Л. Реклама: международный опит и российские традиции / В. Л. Музикант. - М. : Право и закон, 1996. - 220 с.

25. Напрями вдосконалення виборчої системи України [Електронний ресурс] // Правовий тиждень. – 2008. – Вип. 16 (89). – 15 квіт. – Режим доступу : http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=360

26. Нежданов Д. В. Политический маркетинг / Д. В. Нежданов. - СПб. : Питер, 2004. - 169 с.

27. Палій Г. О. Виборча система України: проблеми, наслідки функціонування та шляхи вдосконалення [Електронний ресурс] / Г. О. Палій // Монітор. – 2009. – Вип. 12. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/April/12.htm

28. Пантелейчук І. В. Політична реклама в системі державно-управлінської комунікації / Пантелейчук І. В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Apdu/2009_1/doc/ 2/06.pdf

29. Парламентські вибори в Україні 2012 (Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії) [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://uk.wikipedia.org/wiki/

30. Політична кампанія та її планування й проведення [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://djerelo.com/politology/160-politologa-derzhavnui-isput/10556-101-pol%D1%96tychna-kampan%D1%96ya-ta-yiyi-planyvannya-y-provedennya
31. Сайт українських соціалістів Товариш [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tovarish.com.ua/print/Vytraty_na.html
32. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів : пер. з 2-го англ. вид. / Дж. Сарторі. – К. : АртЕк, 2001. – 224 с.
33. Сколько стоят выборы? Практические советы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://newideology.ru
34. Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии / А. И. Соловьев. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 559 с.
35. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор : [учеб. пособие] / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон / сокр. пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной ; под ред. М. В. Ильина, А. Ю. Мельвиля. – М., 2002. – 536 с.
36. Ткаченко С. Сучасна виборча система України: проблеми становлення [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.university.kherson.ua/.../Tkachenko.doc?
37. Фєтєску І. А. Адміністративні механізми державного управління електоральним процесом в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Фєтєску // Теоретичні та прикладні питання державотворення : зб. наук. праць ОРІДУ. – 2007. – Вип. 1. – Режим доступу : http://www.library.oridu.odessa.ua/library. exe?site=localhost&a=p&p=about&c=12007&l=uk&w=windows-1251
38. Філіпповський В. Виборча система в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://h.ua/story/191245/

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать курсовую работу