Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Маркетинг и реклама->Курсовая — Бренд як інструмент комунікаційної політики держави

Курсовая — Бренд як інструмент комунікаційної політики держави

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: реклама и связи с общественностью

Тема:  Бренд як інструмент комунікаційної політики держави

(Бренд как инструмент коммуникационной политики государства)

Объем: 52 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Бренд як складова комунікаційної полiтики

1.1. Поняття державного бренду

1.2. Міжнародний PR в іміджевiй політиці держави

Розділ 2. Формування державного бренду України

2.1. Проблеми становлення державного бренду України

2.2. Перспективи розвитку Бренду “Україна”

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ 

В сучасному світі імідж держави є базовим елементом її стратегічного капіталу. Він впливає на всі сторони функціонування держави як суб'єкту міжнародних відносин, як економічного гравця в системі глобальної конкуренції, як об'єкту для інвестицій, як політичного гравця на світовій арені і т.ін. В наш час провідні країни світу використовують технології державного брендінгу для управління сприйняттям країни. Це дозволяє перейти до свідомого конструювання позитивного іміджу держави, його цілеспрямованого впливу на громадську думку.

В сучасній вітчизняній науковій літературі термінологічний апарат, пов'язаний з державним брендінгом, не є достатньо розвиненим, тоді як в англомовній літературі вже досить давно активно використовується ціла низка взаємопов'язаних понять таких, як брендінг місць (англ. place branding), брендінг місць призначень (англ. destination branding), ефект країни походження (англ. country-of-origin effect), тощо. Тому в даній статі автор пропонує свій підхід до формування понятійного поля сфери національного брендінгу.

Актуальність проблеми формування бренду України в сучасних умовах зумовили велику кількість наукових праць та досліджень як серед вітчизняних, так і іноземних науковців. Значну увагу розвитку бренду приділили такі вчені, як С. Анхольт [28], П. Родькін [31], Берман [18], Дж. Енджел [37], Ф. Котлер [25], Дж. Майєрс [26], А. Тараненко [33], А. Федорів [34], М. Хейг [35], А. Старостіна[32] та ін.. Але більшість цих досліджень були зосереджені саме на вирішенні проблем формування брендів комерційних підприємств або проблем національних брендів загалом. Проблемам розвитку саме бренду України приділялось недостатньо уваги і досі не сформовано загального підходу щодо їх вирішення.

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення теоретичних знань та практичних напрацювань з питаньбренду як iнструменту комунiкацiйної полiтики держави. Для досягнення поставленої мети в роботі визначені наступні завдання:

– визначити поняття державного бренду;

– дослідити міжнародний PR в іміджевiй політиці держави;

– оцінити проблеми становлення державного бренду України;

– обґрунтувати перспективи розвитку Бренду “Україна”.

Об’єктом дослідженняє державний бренд “Україна”.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних аспектів бренду як iнструменту комунiкацiйної полiтики держави.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Anholt S. Competitive identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions / Simon Anholt. – N.Y.: PALGRAVE MACMILLAN, 2007 – 134 p.
  2. Aronczyk M. “Living the Brand”: Nationality, Globality and the Identity Strategies of Nation Branding Consultants // International Journal of Communication. – 2008. – №2. – P. 43,54.
  3. Bruce  G.  Public Diplomacy  and  Strategic  Communication:  Cultures,  Firewalls  and  Imported  Norms  [Text]/ Bruce Gregory. – USA: George Washington University, 2005. – 46 p.
  4. Clemons L. Branding Texas : Performing Culture in the Lone Star State / Leigh Clemons – Austin: University of Texas Press, 2008. – 173 p.
  5. Dinnie K. Nation Branding: Concepts, Issues, Practice / Keith Dinnie. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. – 264 p
  6. Fisher A. Options for influence [Text] / Ali Fisher, Aurelie Brockerhoff. - London: Counterpoint, 2008. – 62 p.
  7. Frost R. Mapping a Country’s Future [Електронний ресурс] / Randall Frost. – Режим доступу: http://www.brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id=206
  8. Haig M. Brand Royalty : How the World’s Top 100 Brands Thrive and Survive / Matt Haig. – London: Kogan Page, 2004. – 314 p
  9. Ham P. Place Branding: The State of the Art / Peter Van Ham // The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. – 2008. – Vol. 616, ? 1. – ?. 126–149.

10. Hanna S. An analysis of terminology use in place branding / Sonya Hanna, Jennifer Rowley // Place Branding and Public Diplomacy. – 2008. – Vol. 4, ? 1. – P. 61–75.

11. Jaffe Eugene D., Nebenzahl Israel D. National Image & Competitive Advantage. – CBS Press. – 2006. – P.34.

12. Kotler Ph. Marketing management / Philip Kotler, Kevin Keller. – Twelfth ed. – Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2006. – 729 p.

13. Markessinis A. Branding Ukraine // Nation Branding [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nation-branding.info/2010/03/10/branding-ukraine/

14. Morgan N. Meeting the destination branding challenge / Nigel Morgan, Annette Pritchard // Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition / Ed. by Nigel Morgan, Annette Pritchard, Roger Pride. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2004. – P. 59–78.

15. Munar A. M. Challenging the Brand / Ana Maria Munar // Tourism Branding: Communities in Action. – Bingle: Emerald Group Publishing, 2009. – P. 17–35.

16. P. van Ham. The Rise of the Brand State: The Postmodern Politics of Image and Reputation // Foreign Affairs. – 2001. – Vol 80. – № 5. – PP.2-6.

17. Paquette L. Political Strategy and Tactics (A practical Guide) [Text]/ Laure Paquette. – USA:  Nova  Science  Publishers,  Inc.,  2002.  –  125  p. 

18. Берман  Б. Розничная торговля: стратегический подход (RETAIL MANAGEMENT) / Берман Б., Эванс Дж. – М.: Вильям, 2003. – 1184 с.

19. Брендінг  держави   в   контексті   Євро-2012:   виклики   та   перспективи:  Аналітична доповідь – К., НІСД, 2011. – 13 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/evro2012-ff728.pdf

20. Гавра Д. Анализ и  обобщение  существующих  методологических  подходов  в  сфере  государственного имиджирования для различных целевых аудиторий: аналитическая записка [Електронний ресурс]/ Гавра Д. П., Демидова И. Д., Савицкая Е. С. – Исследовательский проект «Имидж государства».  –  Санкт-Петербург,  2008.  –  55  с.  –  1  файл.  –  Режим  доступу: http://statebrand.ru/rabochie_materialy/13

21. Гордиенко Т. Использование брендинга для повышения конкурентоспособности Украины // Вісник Хмельницького національного університету. (Cерія: “Економічні науки”). – 2010. – № 3, Т.1. – С.34.

22. Имидж  государства/региона  в  современном  информационном  пространстве: Материалы симпозиума  23-24  марта  2009  г.  [Текст]/ Отв.ред.  А.Д.  Кривошеев  .  –  СПб:  Роза  мира, 2010. – 428 с.

23. Информационное  обеспечение стратегического  управления  и  планирования  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://www.stplan.ru/articles/theory/stplinfo.htm.

24. Качинська Н. Формування та реалізація іміджевої стратегії держави в умовах глобалізаційних змін / Н. Качинська // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2010. – Вип. 21. – С. 188-200.

25. Котлер Ф. Новые маркетинговые технологии. Методика создания гениальных идей / Ф.Котлер, Триаз де Без Ф. – М., 2006. – 458 с.

26. Майерс Дж. Рекламный менеджмент / Джон Дж. Майерс, Раджив Батра, Дэвид А. Аакер. – М.: Вильям, 2004. – 784 с.

27. Марущак О. Я. Проблеми та особливості формування і розвитку бренду України / О. Я. Марущак, Н. С. Косар, І. І. Білик // Логістика : [збіник наукових праць] / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. - C. 364-370. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 690) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/logistyka/2010_690/62.pdf

28. Новітній  маркетинг:  навч.  посіб. /  Є.В.  Савєльєв,  С.І.Чеботар,  Д.А.Штефанич  та  ін..;  За  ред. Є.В.Савєльєва – К.:  Знання, 2008. – 420  с.

29. Пойченко А. М. Політика: теорія і технології діяльності [Текст]/ А. М. Пойченко – К.:  Ін-т  національних  відносин  і  політології,  1996.  –  162  с. 

30. Радченко Д. Как улучшить “бренд” Розсип? // Русский мир. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russkiymir.ru/ru/magazine/042007/?id4=150&i4=8

31. Родькин П. Промышленный  бренд  будущего. Визуальная  революция  в  эпоху  атомного  ренессанса /  П.  Родькин. – М.:  Форум, 2009. – 112  с.

32. Старостіна А. Міжнародний  імідж України:  сутність,  фактории  формування,  рівні  сприйняття /  Старостіна  А.,  Кравченко  В.,  Личова  Г. // Маркетинг  в  Україні. – 2010. –  №4. –  С. 61–66.

33. Тараненко А. Design Tomorrow: Украина – бренд / А.Тараненко // Маркетинг и реклама. – 2010. – № 7-8. - с.59-61.

34. Федорів А. Бренд Україна. Виклик для бізнесу [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.innovations.com.

35. Хейг М. Крупнейшие ошибки брендинга / Пер.  с  англ.  под  ред. С.Г.  Божук. – СПб.: ИД “Нева”, 2003. – 192  с.

36. Швець О. В. Формування політичного  іміджу України  в міжнародному  інформаційному  просторі  [Текст]:  дис.  канд.  політ.  наук:  23.00.03: захищена:  13.09.2006  р./ Швець Олена Вікторівна.  – К.,  2006.  –  237  с. 

37. Энджел Дж. Поведение потребителей: Учебное пособие / Дж. Энджел, Р. Блэкуэлл, П. Миниард. – СПб.: Питер, 2007. – 944 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать курсовую работу